IBPP4/443-597/14/EK, Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa kortu... - OpenLEX

IBPP4/443-597/14/EK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa kortu tenisowego"

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-597/14/EK Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa kortu tenisowego"

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa kortu tenisowego w...", realizowanego w ramach działania 4.1/413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "Budowa kortu tenisowego w..", realizowanego w ramach działania 4.1/413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie podpisało umowę z zakresu małych projektów w ramach działania 413, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządu Województwa...z siedzibą w.

Nazwa projektu - operacji to: "Budowa kortu tenisowego w.., której celem jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę kortu tenisowego w...".

Jest to operacja poprawy stanu infrastruktury sportowej, wypoczynkowej i turystycznej, niedoinwestowanej gminy... w urządzenia sportowe - kort do gry w tenisa.

Cała operacja budowy kortu tenisowego będzie zakończona do końca grudnia 2014 r. Projekt zakłada całkowity koszt wykonania operacji na kwotę: 62.689,14 zł a kwota dotacji wynosi 50.000,00 zł.

Produkty i koszty - kwoty brutto:

* budowa kortu tenisowego - 59.796,66 zł,

* przygotowanie terenu - 1.634,88 zł (wkład osobowy, niepieniężny),

* koordynacja projektu - 1.257,60 zł (wkład osobowy, niepieniężny),

Projekt ma za zadanie zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży i dorosłych i stanowić alternatywę dla destrukcyjnych form spędzania wolnego czasu. Projekt ten jest pozytywną zmianą w niedoinwestowanych obszarach wiejskich, pozbawionych przyzwoitego stanu infrastruktury sportowej. Jest to próba zrównoważenia dysproporcji w dostępie dzieci i młodzieży z gminy... do osiągnięć i standardu życia ich rówieśników z wielkomiejskich aglomeracji. Operacja ta będzie realizowana z otrzymanej dotacji. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie będzie osiągało żadnych przychodów. Realizacja operacji nie będzie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą "Budowa kortu tenisowego w..." w związku z realizacją działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zadaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną a zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stowarzyszenie nie może być uznane za podatnika VAT, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ponadto wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę z zakresu małych projektów w ramach działania 413, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Nazwa projektu - operacji to: "Budowa kortu tenisowego w..., której celem jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę kortu tenisowego w...". W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie będzie osiągało żadnych przychodów. Realizacja operacji nie będzie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektów zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 4.1/413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl