Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-526/09/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione wniosku z dnia 14 maja 2009 r. (data wpływu 19 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2009 r. (data wpływu 9 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem środków trwałych wykorzystywanych do usług medycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem środków trwałych wykorzystywanych do usług medycznych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 czerwca 2009 r. (data wpływu 9 czerwca 2009 r.), będący odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-526/09/AZ z dnia 1 czerwca 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług medycznych, które są zwolnione z podatku VAT (pierwszorzędna działalność) oraz przychody z tytułu najmu, od których odprowadza należny podatek VAT w wysokości 22%.

Podatek naliczony od dokonywanych zakupów rozliczany jest następująco:

1.

Podatek naliczony od zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej - odliczany jest w całości,

2.

Podatek naliczony od zakupów dotyczących sprzedaży zwolnionej nie jest odliczany,

3.

Podatek naliczony od zakupów dotyczących sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej - odliczany jest o taką część, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca dokonując zakupu środków trwałych, które wykorzystywane są w celu osiągnięcia przychodów z tytułu usług medycznych może dokonać odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony od zakupów środków trwałych dotyczących sprzedaży zwolnionej z VAT nie może być odliczany od podatku należnego. Podatek naliczony zwiększa wartość zakupu środka trwałego. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, iż zainteresowany jest uzyskaniem interpretacji wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług, a informacja iż podatek naliczony zwiększa wartość zakupu środka trwałego została podana jedynie informacyjnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W związku z powyższym w przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, jest on zobowiązany do określenia wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W takiej sytuacji zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, który stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1. podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług medycznych, które są zwolnione z podatku VAT (pierwszorzędna działalność) oraz przychody z tytułu najmu, od których odprowadza należny podatek VAT w wysokości 22%. Wnioskodawca dokonał zakupu środków trwałych, które wykorzystywane są w celu osiągnięcia przychodów z tytułu usług medycznych.

Jak wskazano powyżej w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik zobowiązany jest do przyporządkowania w odpowiednich częściach podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu poszczególnym kategoriom działalności (zwolnionej, opodatkowanej oraz działalności mieszanej). Jak wynika z treści wniosku zakupione środki trwałe wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do wykonywania usług medycznych, które są zwolnione z podatku VAT. Zatem podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy ww. środków trwałych nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi, tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym podatek naliczony od zakupów środków trwałych dotyczących sprzedaży zwolnionej z VAT nie może być odliczany od podatku należnego, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl