IBPP4/443-505/10/AŚ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-505/10/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2010 r. (data wpływu 2 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup związany z realizacją wskazanego projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup związany z realizacją wskazanego projektu pn. "...".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2010 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak IBPP4/443-505/10/AŚ z dnia 5 maja 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie nie jest płatnikiem podatku VAT, świadczy usługi z zakresu ochrony zdrowia (PKWiU 85), które to usługi zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy są zwolnione z podatku VAT.

Wnioskodawca ubiega się o dotację unijną w ramach której planuje zakupić:

1.

Laser dermatologiczny

2.

Zestaw do mezoterapii

3.

System VPL Ultra

4.

Urządzenie do mikropigmentacji leczniczej

5.

Videodermoskop

6.

Exilis

7.

LPG ENDermolab

8.

Wapazon

9.

Lupy

10.

Komputer z oprogramowaniem

11.

2 Łóżka do zabiegów i fotel dla pracowników

12.

Drobny sprzęt medyczny

- oraz tabliczki informujące o realizacji projektu z programu UE.

Wnioskodawca zatrudni do tego dodatkowo trzy osoby.

W piśmie z dnia 12 maja 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej o następujące informacje.

1.

Nazwa realizowanego projektu: "...".

2.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

3.

Zakupione urządzenia będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie akresie ochrony zdrowia dermatologii.

4.

Zakupione urządzenia będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie 12 maja 2010 r.):

Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup związany z realizacją wskazanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 maja 2010 r.), nie będzie miał możliwości obniżyć kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup związany realizacją wskazanego projektu, gdyż nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, będzie na zakupionym sprzęcie świadczył usługi w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowane pod symbolem (PKWIU 85), które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43. ust. 1 ustawy o VAT (poz. 9 załącznik nr 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 9 zał. nr 4 wskazano usługi mieszczące się grupowaniu PKWiU ex 85 "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

Zatem świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, o symbolu PKWiU ex 85, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dotację unijną w ramach której planuje zakupić:

1.

Laser dermatologiczny

2.

Zestaw do mezoterapii

3.

System VPL Ultra

4.

Urządzenie do mikropigmentacji leczniczej

5.

Videodermoskop

6.

Exilis

7.

LPG ENDermolab

8.

Wapazon

9.

Lupy

10.

Komputer z oprogramowaniem

11.

2 Łóżka do zabiegów i fotel dla pracowników

12.

Drobny sprzęt medyczny

- oraz tabliczki informujące o realizacji projektu z programu UE.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT-7.Zakupione urządzenia będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie zakresie ochrony zdrowia dermatologii.

Zakupione urządzenia będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, bowiem Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a ponadto zakupione przez Wnioskodawcę w ramach projektu urządzenia będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT - usługi w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowane pod symbolem (PKWIU 85), które jak sam wskazał Wnioskodawca korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43. ust. 1 ustawy o VAT (poz. 9 załącznik nr 4).

W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Przedmiotową interpretację wydano przy założeniu, że Wnioskodawca (jak wskazał w treści wniosku) będzie na zakupionym sprzęcie świadczył usługi w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowane pod symbolem (PKWIU 85), które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43. ust. 1 ustawy o VAT (poz. 9 załącznik nr 4).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl