Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-5/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług regularnego przewozu osób przy zastosowaniu kas fiskalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług regularnego przewozu osób przy zastosowaniu kas fiskalnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wieloletnim przedsiębiorcą wykonującym regularny przewóz osób i ich bagażu na terenie jednej gminy, zgodnie z rozkładem jazdy wydanym przez Związek Komunalny. Wnioskodawca stosuje ceny ustalone przez ZK, rozkład jazdy podaje do publicznej wiadomości, nie korzysta z dotacji, ulg, zwrotów poniesionych kosztów.

Dochody rozlicza zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W 2006 r., a także w 2007 r. Wnioskodawca nie przekroczył limitu obrotu upoważniającego go do zwolnienia z podatku VAT (40 000, 50 000) oraz do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących (40 000). W 2008 r. Wnioskodawca również nie osiągnie ustalonych limitów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonując regularny przewóz osób zgodnie z rozkładem jazdy, przy zastosowaniu cen ustalonych przez Związek Komunalny, Wnioskodawca jest zwolniony podmiotowo jak i przedmiotowo ze stosowania kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozmiar prowadzonej działalności transportowej zwalnia go ze stosowania kas fiskalnych (zwolnienie podmiotowe).

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w poz. 6 i 7 w zakresie:

* przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe, ustalone przez gminę lub związek komunalny oraz przewozów rozkładowych pasażerskich pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę lub związek komunalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 70).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania z zastrzeżeniem ust. 4. Zgodnie z § 3 ust. 4 zwolnienie, o którym mowa powyżej, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w latach 2006 i 2007 nie przekroczył kwoty obrotu w wysokości 40 000 zł ze sprzedaży usług przewozu osób. W 2008 r. Wnioskodawca również nie osiągnie ustalonego limitu.

Skoro zatem Wnioskodawca nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym tj. 2007 kwoty obrotu 40 000 zł z tytułu świadczonych usług przewozu osób, zwolniony jest w 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Natomiast ewentualne przekroczenie wskazanej kwoty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych (40.000 zł) w trakcie 2008 r. spowoduje, w świetle § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, utratę zwolnienia podmiotowego w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jednakże z treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest regularny przewóz osób i ich bagażu na terenie jednej gminy, zgodnie z rozkładem jazdy wydanym przez Związek Komunalny. Wnioskodawca stosuje ceny ustalone przez ZK, rozkład jazdy podaje do publicznej wiadomości.

Zgodnie z treścią § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym pod pozycją nr 6 wymienione zostały "przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny" - symbol PKWiU ex 60.21.2, natomiast pod pozycją nr 7 wymienione zostały przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę lub związek komunalny - symbol PKWiU ex 60.21.42.

Zatem Wnioskodawca nawet w przypadku utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, będzie mógł korzystać do dnia 31 grudnia 2008 r. ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie § 2 pkt 1 w związku z poz. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, jeżeli Wnioskodawca za świadczone usługi przewozu pobiera ceny urzędowe ustalone przez związek komunalny i usługi te zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 60.21.2 lub 60.21.42.

Nadmienia się, iż tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikowania usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy).

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy również zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, bowiem w tym zakresie Wnioskodawca nie sformułował pytania ani nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 -101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl