IBPP4/443-498/14/EK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją zadania

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-498/14/EK Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją zadania pod nazwą "..." w związku z realizacją działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją zadania pod nazwą "..." w związku z realizacją działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób niepełnosprawnych "..." jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1996 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie:

* nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7,

* nie prowadzi działalności gospodarczej,

* nie osiąga żadnych przychodów.

Cele Stowarzyszenia:

1. Działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w zakresie: wychowania, edukacji, nauczania oraz uspołecznienia,

2. Pomoc: rodzinom, prawnym opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne, rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych oraz w trudnej sytuacji życiowej,

3. Upowszechnianie kultury, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

4. Pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeń losowych,

5. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób niepełnosprawnych "..." obecnie realizuje zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poprzez: "...". W związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokona zakupu towarów i usług (m.in. przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup i montaż urządzeń oraz regulamin placu zabaw).

Wydatki ponoszone na powyższe towary i usługi zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Plac zabaw będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie nieodpłatne.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą "..." w związku z realizacją działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi".

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania w związku z działaniem 4.1/413.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ponadto wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1996 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie:

* nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT - 7,

* nie prowadzi działalności gospodarczej,

* nie osiąga żadnych przychodów.

Stowarzyszenie realizuje zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poprzez: "...". W związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokona zakupu towarów i usług (m.in. przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup i montaż urządzeń oraz regulamin placu zabaw).

Wydatki ponoszone na powyższe towary i usługi zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Plac zabaw będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie nieodpłatne.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją zadania pod nazwą "..." w związku z realizacją działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi".

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl