Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-478/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 8 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 4 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego o VAT naliczony w związku z realizacją projektu pn. "Śladem europejskiej tożsamości-szlak turystyczny po podziemiach Rynku" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego o VAT naliczony w związku z realizacją projektu pn. "Śladem europejskiej tożsamości-szlak turystyczny po podziemiach Rynku". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miejska przystępuje do realizacji projektu pn. "Śladem europejskiej tożsamości - szlak turystyczny po podziemiach Rynku ", ubiegającego się o wsparcie z funduszy unijnych w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".

Projekt polega na stworzeniu trasy turystycznej w podziemiach i Rynku. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego, a także organizacja wystaw dotyczących historii Rynku. Ponadto, w ramach projektu powstanie forum multimedialne, centrum informacji turystycznej oraz część edukacyjna dla dzieci i młodzieży z pomocami dydaktycznymi związanymi z tematyką projektu.

Zaplecze do obsługi podziemnego ruchu turystycznego obejmować będzie m.in.: pomieszczenia biurowe, socjalne, kasę, szatnie, toalety, punkty przeznaczone na małą działalność komercyjną, sklepik muzealny, korytarze komunikacyjne. Projekt będzie się składać z dwóch komponentów - pierwszy będzie dotyczyć zakresu prac budowlanych w podziemiach Rynku, drugi będzie obejmować część aranżacyjną ekspozycji muzealnej.

Struktura podmiotowa Projektu będzie przedstawiać się następująco:

Gmina Miejska jako jednostka lokalnego samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną i działająca we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność będzie wnioskodawcą i beneficjentem przedmiotowego projektu.

Funkcję realizatora projektu pełnić będzie w imieniu Gminy Miejskiej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) będący samodzielną jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu do realizacji projektu ustanowi inwestora zastępczego - Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych (ZRZZ) będący jednostką Wojewody odpowiedzialną za kierowanie całokształtem prac związanych z renowacją i konserwacją obiektów architektury w zespołach dawnej zabudowy.

ZRZZ będzie wyłaniać w drodze zamówienia publicznego wykonawców dla części budowlanej projektu, natomiast ekspertem merytorycznym w zakresie części dotyczącej aranżacji ekspozycji podziemi będzie Muzeum Historyczne (MH) - miejska instytucja kultury, wyodrębniona pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska.

Właścicielem infrastruktury powstałej w ramach projektu będzie Gmina Miejska a jej użytkownikiem (operatorem) Muzeum Historyczne, które zarządzać będzie powstałym szlakiem turystycznym i ekspozycjami muzealnymi. W podziemiach powstanie oddział MH, w którego kompetencji będzie odpowiedzialność za późniejsze funkcjonowanie podziemnego szlaku turystycznego.

Planuje się, iż powstała w ramach projektu infrastruktura ekspozycyjna udostępniana będzie zwiedzającym odpłatnie.

Planowane przepływy finansowe w przedmiotowym projekcie:

Środki finansowe konieczne do realizacji projektu będą pochodzić z budżetu Miasta i będą zabezpieczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały Budżetowej Miasta.

Wytworzona w ramach realizacji projektu infrastruktura będzie utrzymywana przez właściciela powstałego majątku - Gminę Miejską.

Środki konieczne do zapewnienia trwałości finansowej projektu związane z kosztami bieżącej eksploatacji i remontów powstałej infrastruktury muzealnej będą zabezpieczane corocznie w planie finansowym Muzeum Historycznego w formie dotacji z budżetu Miasta.

Ponadto, funkcjonowanie podziemnego szlaku turystycznego będzie finansowane z przychodów uzyskiwanych przez Muzeum z wejść biletowanych, a także z wynajmu powierzchni na działalność komercyjną.

Wykonawcy będą wystawiać faktury za zrealizowane prace bezpośrednio na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu występujący w imieniu wnioskodawcy - Gminy Miejskiej.

Jednocześnie, realizator będzie płatnikiem za wykonane roboty czy też usługi. Ewidencja księgowa dla przedmiotowego projektu będzie prowadzona przez realizatora.

Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie stanowić środek trwały, do którego prawo własności zostanie przeniesione po zakończeniu przedsięwzięcia na podstawie stosownych uregulowań wewnętrznych z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na Wydział Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta lub inny właściwy wydział Urzędu Miasta. Muzeum Historyczne jako przyszły operator wytworzonej w ramach inwestycji infrastruktury będzie użytkować obiekt zgodnie z umową dzierżawy zawartą z Urzędem Miasta.

Urząd Miasta jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP, któremu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT (podatnik czynny). Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 maja 2009 r.):

Proszę o opinię w sprawie braku możliwości obniżenia podatku VAT należnego o VAT naliczony przez Wnioskodawcę, tj. Gminę Miejską.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 maja 2009 r.), nie ma możliwości obniżenia podatku VAT należnego o VAT naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Gmina Miejska przystępuje do realizacji projektu pn. "Śladem europejskiej tożsamości - szlak turystyczny po podziemiach Rynku ", ubiegającego się o wsparcie z funduszy unijnych w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".

Projekt polega na stworzeniu trasy turystycznej w podziemiach Rynku. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego, a także organizacja wystaw dotyczących historii Rynku. Ponadto, w ramach projektu powstanie forum multimedialne, centrum informacji turystycznej oraz część edukacyjna dla dzieci i młodzieży z pomocami dydaktycznymi związanymi z tematyką projektu.

Funkcję realizatora projektu pełnić będzie w imieniu Gminy Miejskiej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) będący samodzielną jednostką organizacyjną Gminy, czynnym podatnikiem podatku VAT i posługujący się odrębnym od Urzędu Miasta numerem NIP. Realizator projektu będzie płatnikiem za wykonane roboty czy też usługi. Ewidencja księgowa dla przedmiotowego projektu będzie prowadzona przez realizatora.

Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie stanowić środek trwały, do którego prawo własności zostanie przeniesione po zakończeniu przedsięwzięcia na podstawie stosownych uregulowań wewnętrznych z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na Wydział Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta lub inny właściwy wydział Urzędu Miasta.

Wykonawcy będą wystawiać faktury za zrealizowane prace bezpośrednio na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu występujący w imieniu wnioskodawcy - Gminy Miejskiej.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Przede wszystkim zaś zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, numery identyfikacji podatkowej) - § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zatem zgodnie z brzmieniem powołanych wyżej przepisów, konieczne jest aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

W przedmiotowej sprawie zatem rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu nie będzie Wnioskodawca (tj. Gmina Miejska) lecz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu tzw. "realizator projektu" będący odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT.

Należy zatem stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji bowiem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca (tj. Gmina) nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług przy realizacji inwestycji pn. "Śladem europejskiej tożsamości-szlak turystyczny po podziemiach Rynku".

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności w przypadku gdy faktury dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Gminą Miejską.

Ponadto tut. organ zauważa, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przedmiotowym projektem przez Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ponieważ Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie nie był Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu lecz Gmina Miejska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl