IBPP4/443-458/11/AŚ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-458/11/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2011 r. (data wpływu 10 marca 2011 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 12 kwietnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu dotyczącego prac restauratorskich, rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych kościoła parafialnego (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem złożonym w dniu 12 kwietnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu dotyczącego prac restauratorskich, rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych kościoła parafialnego (...).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Parafia Rzymsko Katolicka podjęła decyzję o ubieganiu się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 (Działanie 4.1 "Infrastruktura kultury"). Wniosek złożony przez Parafię wybrany został, jako projekt przeznaczony do dofinansowania - umowę o udzielenie dofinansowania podpisano z Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w styczniu 2010 r. Przedmiotem projektu, który został zrealizowany przez Parafię było przeprowadzenie, szeregu prac: restauratorskich, rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych, którymi to pracami objęto cenny element dziedzictwa kulturowego X - kościół parafialny..., w tym: wzmocnienie konstrukcji wież, renowacja prezbiterium, instalacja nowego systemu CO (ogrzewanie podłogowe), modernizacja systemu oświetlenia prezbiterium, renowacja ścian w nawie głównej i nawach bocznych, ławek, klęczników, gablot wotywnych oraz pozostałych elementów sanktuarium. Łączne koszty realizacji projektu to 1.184.788,05 PLN brutto (w tym 205.326,37 PLN VAT). Wartość dofinansowania, o jakie występuje obecnie Parafia to 1.007.069,84 PLN (85% k-ów kwalifikowanych).

Parafia Rzymsko Katolicka nie posiada statusu czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Parafia Rzymsko Katolicka nie prowadzi działalności gospodarczej. Infrastruktura, która objęta została pracami, przeprowadzonymi w ramach przedmiotowego projektu nie była, nie jest oraz nie będzie wykorzystywana do świadczenia jakichkolwiek usług, osiąganiem przychodów, generowaniem dochodów, etc. Zrealizowane przez Parafię przedsięwzięcie zostało podjęte oraz przeprowadzone z myślą o odzyskaniu i zachowaniu na przyszłość wyjątkowych, a utraconych w rezultacie upływu czasu oraz niewłaściwie prowadzonych w przeszłości doraźnych prac remontowych walorów historycznych szczególnego obiektu - Sanktuarium.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie złożonym w dniu 12 kwietnia 2011 r.):

Czy Wnioskodawcy w ramach realizowanego projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Parafia podjęła decyzję o ubieganiu się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 (Działanie 4.1 "Infrastruktura kultury"). Wniosek złożony przez Parafię wybrany został, jako projekt przeznaczony do dofinansowania. Przedmiotem projektu, który został zrealizowany przez Parafię było przeprowadzenie, szeregu prac: restauratorskich, rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych, którymi to pracami objęto cenny element dziedzictwa kulturowego X - kościół parafialny..., w tym: wzmocnienie konstrukcji wież, renowacja prezbiterium, instalacja nowego systemu CO (ogrzewanie podłogowe), modernizacja systemu oświetlenia prezbiterium, renowacja ścian w nawie głównej i nawach bocznych, ławek, klęczników, gablot wotywnych oraz pozostałych elementów sanktuarium.

Parafia nie posiada statusu czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Infrastruktura, która objęta została pracami, przeprowadzonymi w ramach przedmiotowego projektu nie była, nie jest oraz nie będzie wykorzystywana do świadczenia jakichkolwiek usług, osiągania przychodów, generowania dochodów.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zatem zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Tym samym mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl