Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 października 2012 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-446/12/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2012 r. (data wpływu 17 lipca 2012 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9 października 2012 r. (data wpływu 12 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie potwierdzenia przez nabywcę odbioru wyrobów węglowych dla zastosowania zwolnienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie potwierdzenia przez nabywcę odbioru wyrobów węglowych dla zastosowania zwolnienia.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 października 2012 r. (data wpływu 12 października 2012 r.) będący odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP4/443-305/12/LG z dnia 4 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma X (dalej "Wnioskodawca") prowadzi jako pośredniczący podmiot węglowy działalność w zakresie handlu węglem kamiennym sklasyfikowanym kodem CN 2701. Handel w głównej mierze odbywa się do podmiotów korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego w myśl art. 31a ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626). Na podmiocie sprzedającym wyroby węglowe spoczywa obowiązek wystawiania i dołączania do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentów dostaw, oraz pozyskiwania ww. z potwierdzeniem odbioru wyrobów węglowych dokonanym przez podmiot odbierający (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626; Dz. U. Nr 160, poz. 1075; Dz. U. Nr 292, poz. 1717; Dz. U. z 2012 r. poz. 307).

Dokumenty dostawy z potwierdzeniami odbioru wyrobów węglowych przez odbiorców sprzedawca winien przechowywać 5 lat. Potwierdzenie winno odbywać się poprzez wpisanie w polu nr 12 dokumentu dostawy przez podmiot odbierający daty odebrania wyrobów węglowych oraz w polu nr 14 dokumentu dostawy wpisanie daty potwierdzenia oraz podpisu osoby, która w imieniu podmiotu odbierającego dokonuje potwierdzenia.

Obecnie po 5 miesiącach działalności do firmy X spływają dokumenty budzące wątpliwość, tzn. w polu nr 14 znajdują się np.:

1. Data wpisywana w polu 12 dokumentu dostawy jest poprawiona, tzn. np. z 6 jest zrobiona 5 bez parafki osoby, która dokonała poprawienia.

2. Pole 13 dokumentu dostawy zawiera omyłkowo wpisaną datę, która winna znajdować się w polu 12 tzn. w polu nr 12 brak daty a w polu nr 13 wpisano datę.

3. Dokument dostawy zawiera datę potwierdzenia, oraz czytelny podpis osoby potwierdzającej odbiór wyrobów węglowych w polu nr 14 dokumentu dostawy, oraz pomyłkowo potwierdzenie zwrotu wyrobów węglowych w polu nr 13 dokumentu dostawy tj. data, podpis, pieczątka firmowa (zwrot nie miał miejsca, wpis wynika z pomyłki osoby potwierdzającej) tzn. podmiot kupujący węgiel dokonał takiego samego zapisu w polu nr 13 i 14 dokumentu dostawy a stan faktyczny to odebranie wyrobów węglowych, zwrot nie miał miejsca.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 października 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że:

* Pole nr 14 dokumentu dostawy jest wypełnione prawidłowo.

* Faktyczny zwrot wyrobów węglowych nie miała miejsca, pole nr 13 dokumentu dostawy wypełniono omyłkowo, wpisując: datę, składając podpis i przystawiając pieczątkę, osoba reprezentująca podmiot odbierający się pomyliła.

* Podmiot odebrał wyroby węglowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób potwierdzić fakt odbioru wyrobów węglowych przez odbiorcę w zaistniałej sytuacji aby dokument dostawy spełniał warunki ustawy i zwalniał z obowiązku zapłaty akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Przypadek 1:

Nie odsyłać odbiorcy oryginalnego dokumentu dostawy z uwagi na możliwość jego zaginięcia oraz brak jakichkolwiek potwierdzeń w razie kontroli. Zrobić ksero otrzymanego dokumentu dostawy z poprawioną datą w polu 12. Na wykonanym kserze dokumentu dostawy dokonać zapisu "ksero" oraz potwierdzić jego zgodność z oryginałem przybijając pieczątkę "za zgodność z oryginałem" potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej w firmie X. Następnie potwierdzone ksero przesłać do odbiorcy, który na końcu dokumentu dostawy w polu nr 15 kolumna nr 6 dokona zapisu: "anuluję w całości zapis w polu nr 12 i winno być i wpisana prawidłowa data " poprzez wpisanie aktualnej daty potwierdzenia i złożenie czytelnego podpisu. Po otrzymaniu tego dokumentu Wnioskodawca dopina go do oryginału i przechowuje zgodnie z ustawą.

Przypadek 2:

Nie odsyłać odbiorcy oryginalnego dokumentu dostawy z uwagi na możliwość jego zaginięcia oraz brak jakichkolwiek potwierdzeń w razie kontroli. Zrobić ksero otrzymanego dokumentu dostawy z pomyłkowo wpisaną datą odbioru wyrobów węglowych w polu nr 13. Na wykonanym kserze dokumentu dostawy dokonać zapisu "ksero" oraz potwierdzić jego zgodność z oryginałem przybijając pieczątkę "za zgodność z oryginałem" potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej w firmie X. Następnie potwierdzone ksero przesłać do odbiorcy, który w polu nr 12 wpisze datę odbioru wyrobów węglowych, oraz na końcu dokumentu dostawy w polu nr 15 kolumna nr 6 dokona zapisu: "anuluję w całości zapis w polu nr 13 i potwierdzam odbiór wyrobów węglowych zgodnie z zapisem w polach nr 12 i 14" poprzez wpisanie aktualnej daty potwierdzenia i złożenie czytelnego podpisu. Po otrzymaniu tego dokumentu Wnioskodawca dopina go do oryginału i przechowuje zgodnie z ustawą.

Przypadek 3:

Nie odsyłać odbiorcy oryginalnego dokumentu dostawy z uwagi na możliwość jego zaginięcia oraz brak jakichkolwiek potwierdzeń w razie kontroli. Zrobić ksero otrzymanego dokumentu dostawy z błędnym wpisem w polu nr 13. Na wykonanym kserze dokumentu dostawy dokonać zapisu "ksero" oraz potwierdzić jego zgodność z oryginałem przybijając pieczątkę "za zgodność z oryginałem" potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej w firmie X. Następnie potwierdzone ksero przesłać do odbiorcy, który na końcu dokumentu dostawy w polu nr 15 kolumna nr 6 dokona zapisu: "anuluję w całości zapis w polu nr 13 i potwierdzam odbiór wyrobów węglowych zgodnie z zapisem w polu nr 14 i 12" poprzez wpisanie aktualnej daty potwierdzenia i złożenie czytelnego podpisu. Po otrzymaniu tego dokumentu Wnioskodawca dopina go do oryginału i przechowuje zgodnie z ustawą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.) wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, określono wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej wyrobami zwolnionymi.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy - w przypadku:

1.

przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy,

2.

importu lub eksportu przez niego wyrobów węglowych,

3.

nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej przez niego wyrobów węglowych,

4.

zwrotu do niego wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy.

Stosownie zaś do § 2 ust. 6a ww. rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany w czterech egzemplarzach, z których:

1.

pierwszy jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego albo dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, do których są przemieszczane wyroby węglowe,

2.

drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jest niezwłocznie zwracany pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który wystawił dokument dostawy,

3.

trzeci jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe,

4.

czwarty jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

Jednocześnie ww. rozporządzenie zostało w dniu 3 kwietnia 2012 r. znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 307).

Stosownie do § 2 ust. 6f znowelizowanego rozporządzenia, jeżeli, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, przemieszczenie wyrobów węglowych jest dokonywane bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego, który dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych, do nabywającego te wyroby:

1.

pośredniczącego podmiotu węglowego,

2.

podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

- dokument dostawy może być wystawiony w trzech egzemplarzach. Przepisy ust. 6a pkt 1, 2 i 4 stosuje się.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy jest zwolniona z akcyzy, pod warunkiem, że podmiot sprzedający te wyroby posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego, a do przemieszczanych wyrobów węglowych zostanie dołączony dokument dostawy wystawiony przez ten podmiot.

W tym miejscu należy jednakże wskazać, iż pośredniczący podmiot węglowy w powyższym przypadku określa w dokumencie dostawy (w oparciu o informacje przekazane przez podmiot nabywający) przeznaczenie wyrobów węglowych uprawniające go do zastosowania zwolnienia od akcyzy. Tym samym potwierdzenie dostarczenia wyrobów węglowych podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia poprzez złożenie podpisu przez ten podmiot nabywający określony w dokumencie dostawy, stanowi potwierdzenie przeznaczenia do celów zwolnionych z akcyzy wyrobów węglowych określonych w dokumencie dostawy.

Jednocześnie w myśl § 2 ust. 6c ww. rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów węglowych po otrzymaniu pierwszego, drugiego i trzeciego egzemplarza dokumentu dostawy:

1.

potwierdza zwrot wyrobów węglowych w dokumencie dostawy na jego trzech egzemplarzach;

2.

dołącza do zwracanych wyrobów węglowych drugi i trzeci egzemplarz dokumentu dostawy, z których:

a.

drugi jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych,

b.

trzeci, po potwierdzeniu przemieszczenia zwracanych wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy, do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który go wystawił.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, jako pośredniczący podmiot węglowy dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych w przeważającej części podmiotom korzystającym ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Niektóre dokumenty dostawy w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych zawierają omyłkowo wypełnione pole nr 13 zamiast pola nr 12 tego dokumentu a dotyczące potwierdzenia dokonywanego zwrotu wyrobów węglowych, który to zwrot faktycznie nie miał miejsca. Jednocześnie zdarzają się również sytuacje w których w polu nr 12 dokumentu dostawy umieszczona data zostaje poprawiona bez parafki osoby, która dokonała poprawienia.

Wnioskodawca wskazał również, że pole nr 14 dokumentu dostawy zostało wypełnione przez nabywcę prawidłowo, tj. pole dotyczące potwierdzenia odbioru sprzedanych przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych potwierdza odbiór przez nabywcę wyrobów węglowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą więc kwestii sposobu korygowania pomyłkowego zapisu dokonanego w ww. polu nr 12 i 13 dokumentu dostawy.

Analizując powyższe, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych, jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z akcyzy, w sytuacji gdy otrzyma potwierdzony przez nabywcę dokument dostawy z którego wynika, jaka transakcja miała miejsce w rzeczywistości. Jak wynika z wyżej przywołanych przepisów rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2010 r., w sytuacji nabycia wyrobów węglowych przez podmioty korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy lub pośredniczące podmioty węglowe, niezależnie od stosowanego trybu wystawienia dokumentu dostawy, podmioty dokonujące nabycia są zobowiązane do potwierdzenia na dokumencie dostawy odbioru wyrobów węglowych.

Jak wynika ze zdarzenia opisanego we wniosku Wnioskodawca w każdym przypadku posiada dokumenty dostawy prawidłowo potwierdzone przez odbiorcę w polu 14. Jednocześnie w tych dokumentach dostawy:

1. Data wpisywana w polu 12 dokumentu dostawy jest poprawiona, tzn. np. z 6 jest zrobiona 5 bez parafki osoby, która dokonała poprawienia.

2. Pole 13 dokumentu dostawy zawiera omyłkowo wpisaną datę, która winna znajdować się w polu 12 tzn. w polu nr 12 brak daty a w polu nr 13 wpisano datę.

3. Dokument dostawy zawiera datę potwierdzenia, oraz czytelny podpis osoby potwierdzającej odbiór wyrobów węglowych w polu nr 14 dokumentu dostawy, oraz pomyłkowo potwierdzenie zwrotu wyrobów węglowych w polu nr 13 dokumentu dostawy tj. data, podpis, pieczątka firmowa (zwrot nie miał miejsca, wpis wynika z pomyłki osoby potwierdzającej) tzn. podmiot kupujący węgiel dokonał takiego samego zapisu w polu nr 13 i 14 dokumentu dostawy a stan faktyczny to odebranie wyrobów węglowych, zwrot nie miał miejsca.

W tym miejscu wyjaśnieniu podlega, iż przepisy podatkowe nie określiły postępowania w przypadku wystąpienia ww. sytuacji, jak również nie przewidują dokonywania korekty dokumentów dostawy w przypadkach gdy zawierają one błędne dane.

Jednocześnie jak wskazuje Wnioskodawca faktyczny zwrot wyrobów węglowych nie miał miejsca, a pole 13 dokumentów dostawy zostały wypełnione omyłkowo.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Tym samym przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób wyjaśnienia błędnego wypełnienia przez nabywcę pola 12 i 13 dokumentu dostawy przy jednoczesnym prawidłowym wypełnieniu przez odbiorcę pola 14 należy uznać za dowód przyczyniający się do wyjaśnienia sprawy.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż jeżeli z dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę wynika, iż zwrot towaru nie miał miejsca, a zapisy w dokumencie dostawy, tj. zapisy w polu 14 są prawidłowe (jednoznacznie wskazujące na odbiór przez nabywcę wyrobów węglowych w prawidłowej dacie), sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę dotyczący wyjaśnienia przez nabywcę błędnego wypełnienia pola 12 i 13 należy uznać za dopuszczalny.

Reasumując w sprawie objętej wnioskiem dla celów zwolnienia istotne znaczenie ma prawidłowe wypełnienie przez nabywcę pola 14 dokumentu dostawy, co w niniejszej sprawie ma miejsce. Natomiast rozwiązanie przedstawione przez Wnioskodawcę co do sposobu wyjaśnienia błędnych zapisów w polu 12 i 13 dokumentu dostawy nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy jednak podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji jest ocena prawna przedstawionego stanu faktycznego, a nie dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Nie oznacza to zatem, iż w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji nie mogą zostać poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku. W takiej sytuacji stwierdzenie odmiennego stanu faktycznego może stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku akcyzowego. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, iż stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob.m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt I S.A./Po 869/09, lex nr 541931).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl