IBPP4/443-342/11/AŚ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-342/11/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2011 r. (data wpływu 18 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.), pismem z dnia 20 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) oraz pismem z dnia 1 czerwca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług - w postaci prowadzonych zajęć z gimnastyki leczniczo-profilaktycznej Qigong - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług - w postaci prowadzonych zajęć z gimnastyki leczniczo-profilaktycznej Qigong.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP4/443-342/11/AŚ z dnia 14 kwietnia 2011 r.; pismem z dnia 20 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP4/443-342/11/AŚ z dnia 12 maja 2011 r. oraz pismem z dnia 1 czerwca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje dotyczącą konieczności (lub nie) płacenia podatku VAT od prowadzonej przeze Niego działalności.

Wnioskodawca jest lekarzem neurologiem prowadzącym od 2005 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym w ramach umowy z NFZ przyjmuje pacjentów neurologicznych. Poza tym zajmuje się propagowaniem i uczeniem a także ćwiczeniem z swoimi pacjentami gimnastyki profilaktycznej, zdrowotnej i rehabilitacyjnej wywodzącej się z Chin o nazwie Qigong. Dotychczas formami działalności Wnioskodawcy były cotygodniowe ćwiczenia, warsztaty kilkudniowe oraz kursy podstawowe Qigongu zdrowotnego w formie 2 dniowych spotkań (sobota, niedziela po 5 godz.) w trakcie których uczestnicy mogli nauczyć się systemu ćwiczeń i dołączyć do grupy już ćwiczących. Odbywały się najczęściej 2-3 razy w roku. Ponieważ gimnastyka ta ma charakter służący poprawie kondycji fizycznej i psychicznej osób chorych oraz ma działać profilaktycznie w celu zapobiegania przewlekłym schorzeniom Wnioskodawca traktował ją jako uzupełnienie swojej podstawowej działalności i rozliczał w ramach PIT 5L (jako forma rehabilitacji).

Obecnie Wnioskodawca planuje kolejne kursy podstawowe oraz chciałby wprowadzić kursy doskonalące dla bardziej zaawansowanych.

W piśmie z dnia 20 maja 2011 r., będącym uzupełnieniem do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2011 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Dotyczy wykonywanych usług w postaci prowadzonych, zajęć z gimnastyki leczniczo profilaktycznej Qigong, które są prowadzone przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. W ramach zajęć w formie co tygodniowych ćwiczeń, 2 dniowych warsztatów lub planowanych obozów odbywa się nauczanie (początkujących) i potem systematyczne ćwiczenia.

Zajęcia są skierowane głównie do osób chorych - cierpiących na schorzenia przewlekle (zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa) chorych na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy też chorych po chemioterapii z powodu choroby nowotworowej. Dodatkowa grupę stanowią chorzy po przebytej Kuracji (lub w trakcie) akupunkturze z innymi schorzeniami. Zajęcia mają na celu poprawić sprawność, wzmocnić odporność organizmu. Dzięki połączeniu w trakcie ćwiczeń ruchu, oddechu i koncentracji wpływają na poprawę samopoczucia (nerwice) usuwają zmęczenie, mają potwierdzany badaniami naukowymi wpływ na przebieg takich schorzeń psychosomatycznych jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba wrzodowa itd. Według badań wieloośrodkowych przedłużają długość życia ćwiczących.

Obecnie Wnioskodawca planuje wykorzystanie ćwiczeń Qigongu dla stworzenia grup chorych ćwiczących daną formę Qigongu przy rożnych schorzeniach (grupa osób z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym (już ćwiczy), choroba nowotworowa. Ze względu na profilaktyczny aspekt ćwiczeń w grupach mogą również ćwiczyć osoby, które nie maja rozpoznanych poważnych chorób, ale cierpią na różnorakie dolegliwości somatyczne i psychiczne.

W wielu krajach zachodnich powstają kliniki leczące wyłącznie lub w skojarzeniu z innymi terapiami schorzenia za pomocą Qigongu medycznego (na wzór klinik funkcjonujących w krajach wschodu.

Wnioskodawca chciałby dodać, iż prowadzone zajęcia dotyczą tylko Qigongu medycznego (wprowadzonego do Polski dzięki Prof.... - wybitnemu znawcy akupunktury i refleksologii).

Symbol klasyfikacji PKWiU 8690E -obejmuje akupunkturę, Qigong. Ta klasyfikacja nie została potwierdzona przez Urząd Statystyczny.

Wykonywane zajęcia służą wyłącznie poprawie stanu zdrowia oraz profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Prowadzone zajęcia podobnie jak fizykoterapia czy rehabilitacja lecznicza służą poprawie zdrowia, poprawie sprawności lub jej przywróceniu, profilaktyce chorób.

Wnioskodawca ukończył szkolenie w zakresie akupunktury oraz 3 letnie szkolenie w Ośrodku Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał tytuł instruktora medycznego Qigongu.

Gimnastyka zdrowotna Qigong spełnia wszystkie warunki świadczenia zdrowotnego tj. ma zadanie przywracać i poprawiać zdrowie (art. 3 ustawy o ZOZ): jest świadczeniem podlegającym rehabilitacji leczniczej, jest włączane i spełnia kryteria Narodowego Programu Zdrowia (Promocja Zdrowia) jako jeden z elementów budowy zdrowotnej polityki publicznej przez rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu (ustawa o ZOZ z 1991 r). W tym celu Wnioskodawca współpracuje także z Prof... - liczne wystąpienia na spotkaniach promujących zdrowy tryb życia,....Centrum Onkologii (profilaktyka i leczenie) Uniwersytetem.... w... (badania i promocja zdrowia).

W piśmie z dnia 1 czerwca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, że kwestia współpracy z Prof.... - liczne wystąpienia na spotkaniach promujących zdrowy tryb życia,. Centrum Onkologii, Uniwersytetem.... została podana jedynie informacyjnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 1 czerwca 2011 r.):

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi - w postaci prowadzonych zajęć z gimnastyki leczniczo-profilaktycznej Qigongu opisane w piśmie z dnia 20 maja 2011 r. (będącym uzupełnieniem do wniosku z dnia 8 lutego 2011 r.) podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w piśmie z dnia 20 maja 2011 r.), ww. usługi są zwolnione z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy zaznaczyć, że w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Co do zasady stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ww. ustawy stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. wyznaczenie zakresu zwolnienia usługi z opodatkowania podatkiem VAT następowało poprzez zidentyfikowanie usługi (czynności) w klasyfikacji statystycznej (PKWiU).

Z dniem 1 stycznia 2011 r. ustawodawca odstąpił od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tym samym opisuje się poszczególne czynności zwolnione od podatku wskazując na ich cechy, charakter oraz okoliczności wykonania.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Jednocześnie zgodnie art. 43 ust. 17, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, wskazano, jaki rodzaj usług podlega zwolnieniu (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane), oraz zdefiniowano krąg podmiotów wykonujących te usługi (zakłady opieki zdrowotnej).

Tut. Organ podatkowy zauważa, iż przepisy ustawy o VAT ani nie posługują się pojęciem świadczenia zdrowotnego (które to pojęcie definiuje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), ani też nie odsyłają w zakresie samego zdefiniowania usług opieki medycznej podlegających zwolnieniu do przepisów ww. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, pojęcia używane do określenia zwolnień, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej dostawy towarów lub usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku powinny podlegać takie usługi, których celem jest ochrona zdrowia. W wyroku w sprawie L. u. P. GmbH przeciwko Finanzamt Bochum-Mitte sygn. C-106/05 Trybunał stwierdził, iż "pojęcia opieki medycznej oraz świadczeń opieki medycznej odnoszą się do świadczeń, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia." W wyroku z kolei w sprawie Peter dAmbrumenil, Dispute Resolution Services Ltd vs Commissioners of Customs and Excise C-307/01 podkreślono, iż pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych.

Jak wynika z powyższego, czynności z zakresu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawiania zdrowia muszą być powiązane wyłącznie z opieką medyczną. Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć "opieka" i "profilaktyka". Zatem przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z definicją zawartą we "Współczesnym słowniku języka polskiego" (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. tom II str. 1119 oraz 1391), "opieka" oznacza "troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś (...)", natomiast "profilaktyka" oznacza "wszelkie działania podejmowane w celu zapobieżenia czemuś; ochrona przed niepożądanym skutkiem czegoś (...)". Zatem istotą profilaktyki jest podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia przed negatywnymi skutkami oddziaływania m.in. otoczenia.

Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.

W literaturze przyjmuje się, że można wyróżnić jej następujące fazy:

* profilaktyka wczesna - utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,

* profilaktyka pierwotna (I fazy) - zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka,

* profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe mające na celu wykrycie osób chorych),

* profilaktyka III fazy - zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

Zdefiniowanie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom "postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych". Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie orzeczeniem w tej sprawie "celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną."

W orzeczeniu C-106/05 w sprawie L. u. P. GmbH przeciwko Finanzamt Bochum-Mitte Trybunał stwierdza "analizy laboratoryjne, których wykonanie (...) jest zalecane przez lekarzy ogólnych w ramach sprawowanej przez nich opieki medycznej, mogą przyczynić się do utrzymywania dobrego stanu zdrowia ludzi, ponieważ - podobnie jak w przypadku wszelkich świadczeń medycznych wykonywanych zapobiegawczo - ich celem jest poddanie pacjentów obserwacji i badaniom zanim zaistnieje konieczność poddania ich diagnozie, leczeniu czy też wyleczeniu z ewentualnej choroby" (pkt 30).

Pojęcie "opieki medycznej" przewidziane w art. 43 ustawy o VAT obejmuje zatem świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno leczenie, jak i profilaktykę.

Rozpatrując kwestię ewentualnego zwolnienia usług świadczonych przez Wnioskodawcę, należy więc dokonać oceny, czy usługi będące przedmiotem wniosku ze względu na swój cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest lekarzem neurologiem prowadzącym od 2005 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym w ramach umowy z NFZ przyjmuje pacjentów neurologicznych. Poza tym zajmuje się propagowaniem i uczeniem a także ćwiczeniem z swoimi pacjentami gimnastyki profilaktycznej, zdrowotnej i rehabilitacyjnej wywodzącej się z Chin o nazwie Qigong. Wnioskodawca ukończył szkolenie w zakresie akupunktury oraz 3 letnie szkolenie w Ośrodku Tradycyjnej Medycyny Chińskiej uzyskał tytuł instruktora medycznego Qigongu. Dotychczas formami działalności Wnioskodawcy były cotygodniowe ćwiczenia, warsztaty kilkudniowe oraz kursy podstawowe Qigongu zdrowotnego w formie 2 dniowych spotkań (sobota, niedziela po 5 godz.) w trakcie których uczestnicy mogli nauczyć się systemu ćwiczeń i dołączyć do grupy już ćwiczących. Odbywały się najczęściej 2-3 razy w roku.

W ramach zajęć w formie co tygodniowych ćwiczeń, 2 dniowych warsztatów lub planowanych obozów odbywa się nauczanie (początkujących) i potem systematyczne ćwiczenia.

Zajęcia są skierowane głównie do osób chorych - cierpiących na schorzenia przewlekle (zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa) chorych na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy też chorych po chemioterapii z powodu choroby nowotworowej. Dodatkową grupę stanowią chorzy po przebytej kuracji (lub w trakcie) akupunkturze z innymi schorzeniami. Wnioskodawca wskazał, że zajęcia mają na celu poprawić sprawność, wzmocnić odporność organizmu. Dzięki połączeniu w trakcie ćwiczeń ruchu, oddechu i koncentracji wpływają na poprawę samopoczucia (nerwice) usuwają zmęczenie, mają potwierdzany badaniami naukowymi wpływ na przebieg takich schorzeń psychosomatycznych jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba wrzodowa itd. Według badań wieloośrodkowych przedłużają długość życia ćwiczących.

Obecnie Wnioskodawca planuje wykorzystanie ćwiczeń Qigongu dla stworzenia grup chorych ćwiczących daną formę Qigongu przy rożnych schorzeniach (grupa osób z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym już ćwiczy), choroba nowotworowa. Ze względu na profilaktyczny aspekt ćwiczeń w grupach mogą również ćwiczyć osoby, które nie maja rozpoznanych poważnych chorób, ale cierpią na różnorakie dolegliwości somatyczne i psychiczne.

Wnioskodawca wskazał, że wykonywane zajęcia służą wyłącznie poprawie stanu zdrowia oraz profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Prowadzone zajęcia podobnie jak fizykoterapia czy rehabilitacja lecznicza służą poprawie zdrowia, poprawie sprawności lub jej przywróceniu, profilaktyce chorób.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne oraz przedstawiony w treści wniosku opis stanu faktycznego należy uznać, iż została spełniona przesłanka podmiotowa (usługi są świadczone przez zakład opieki zdrowotnej) oraz przesłanka przedmiotowa (Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że prowadzone zajęcia podobnie jak fizykoterapia czy rehabilitacja lecznicza służą poprawie zdrowia, poprawie sprawności lub jej przywróceniu, profilaktyce chorób) uprawniająca do zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w postaci prowadzonych, zajęć z gimnastyki leczniczo profilaktycznej Qigong na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie prowadzone zajęcia podobnie jak fizykoterapia czy rehabilitacja lecznicza służą poprawie zdrowia, poprawie sprawności lub jej przywróceniu, profilaktyce chorób.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl