IBPP4/443-340/13/EK, Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją... - OpenLEX

IBPP4/443-340/13/EK - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-340/13/EK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań OSI 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja będzie polegała na zakupie strojów... i szafy na przedmiotowe stroje. Stroje te umożliwią mieszkańcom wsi kultywowanie miejscowych tradycji poprzez udział w różnych imprezach i wydarzeniach kulturalno - sportowych.

Przykładowo podajemy wydarzenia, w których mieszkańcy D. uczestniczą w strojach...:

1. Obsługa imprez związanych z działalnością klubu sportowego "...",

2. Udział w Dożynkach organizowanych corocznie w..., gmina...,

3. W gminie... jest organizowany corocznie "...", w którym to konkursie z dużymi sukcesami występują członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w..., działające w ramach struktury organizacyjnej Kółka Rolniczego.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Kółka Rolniczego związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Kółko Rolnicze w... nie świadczy odpłatnych usług i nie wykonuje odpłatnych dostaw towarów. Zakupione towary w celu realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż nie stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Kółko Rolnicze w... nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Kółko Rolnicze w... ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów strojów... i szafy na te stroje w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu wynika, że Wnioskodawca realizuje operację finansową ze środków pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW 2007-2013. Operacja będzie polegała na zakupie strojów... i szafy na przedmiotowe stroje. Stroje te umożliwią mieszkańcom wsi kultywowanie miejscowych tradycji poprzez udział w różnych imprezach i wydarzeniach kulturalno - sportowych.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Kółka Rolniczego związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Kółko Rolnicze nie świadczy odpłatnych usług i nie wykonuje odpłatnych dostaw towarów. Zakupione towary w celu realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż nie stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji - zakup strojów... oraz zakupu szafy do przechowywania tych strojów - finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW 2007-2013.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl