Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 października 2012 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-331/12/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2012 r. (data wpływu 7 sierpnia 2012 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9 października 2012 r. (data wpływu 11 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie objęcia surowców (antracytu i koksu) oraz wyprodukowanych wyrobów węglowych zakresem ustawy o podatku akcyzowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie objęcia surowców (antracytu i koksu) oraz wyprodukowanych wyrobów węglowych zakresem ustawy o podatku akcyzowym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 października 2012 r. (data wpływu 11 października 2012 r.) będący odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 października 2012 r. znak: IBPP4/443-331/12/LG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczącym wyrobów objętych akcyzą, Spółka stała się pośredniczącym podmiotem węglowym. Działając zgodnie z ww. rozporządzeniem i obowiązującymi przepisami, Wnioskodawca dołącza do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumenty dostawy i prowadzi ewidencję wyrobów węglowych.

"X" Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną i handlową wyrobów węglowych i koksowych. Dotyczy ona koksu (CN 2704), węgli antracytowych (CN 2701), zasypki termoizolacyjnej - koksowej (CN 2704), oraz pyłu koksowego (CN 2704).

Produkcja wyrobów z tych surowców polega na procesach: suszenia, kruszenia, przesiewania i nawilżania wodą, bez zmiany ich parametrów chemicznych.

Spółka zajmuje się w ten sposób produkcją: spieniaczy antracytowych (CN 2701), nawęglaczy antracytowych (CN 2701), schudzaczy do produkcji koksu odlewniczego (nawilżony pył koksowy) (CN 2704), zasypek koksowych różnych granulacji dla produkcji elektrod do elektrycznych pieców hutniczych (CN 2704). Pyły powstałe w procesie odpylania, w całości zawracane są do produkcji.

Wszystkie produkowane wyroby sprzedawane są w całości bezpośrednio lub pośrednio do celów metalurgicznych (nie są sprzedawane do celów opałowych).

Jednocześnie wszystkie ww. surowce kupowane są od pośredniczących podmiotów węglowych zwolnionych od akcyzy i wszystkie ww. wyroby sprzedawane są do pośredniczących podmiotów węglowych (lub końcowych odbiorców zużywających je) zwolnionych od akcyzy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 października 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że kupowane surowce (wyroby węglowe: antracyt, koksik) nie służą do celów opałowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w opisanej w sytuacji, zakupywane surowce, wykorzystywane do produkcji opisanych wyrobów, nie są traktowane jako akcyzowe i nie podlegają przepisom zawartym w ustawie o podatku akcyzowym jako nie służące celom opałowym.

2. Czy w opisanej sytuacji produkowane wyroby, wykorzystywane w procesach metalurgicznych, nie są traktowane jako akcyzowe i nie podlegają przepisom zawartym w ustawie o podatku akcyzowym jako nie służące celom opałowym.

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. Ze względu na fakt iż zakupywane surowce nie służą celom opałowym, nie są wyrobami węglowymi w pojęciu ustawy o podatku akcyzowym i nie podlegają jej przepisom i opodatkowaniu.

2. Ze względu na fakt, iż produkowane produkty nie służą celom opałowym, nie są wyrobami węglowymi w pojęciu ustawy o podatku akcyzowym i nie podlegają jej przepisom i opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, za wyroby akcyzowe uważa się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy, przy czym wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 tego załącznika są wyrobami węglowymi.

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem ex CN 2701 wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w pozycji 20 pod kodem ex CN 2702 węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Stosownie do objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy, ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Jednocześnie stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

1.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

2.

dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

3.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

4.

import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

5.

eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

W myśl art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1.

pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a;

2.

posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b;

3.

dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.

Z opisu sprawy wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabywa wyroby węglowe (antracyt i koksik), które następnie zużywa jako surowce do produkcji spieniaczy antracytowych (CN 2701), nawęglaczy antracytowych (CN 2701), schudzaczy do produkcji koksu odlewniczego (nawilżony pył koksowy) (CN 2704) oraz zasypek koksowych różnych granulacji dla produkcji elektrod do elektrycznych pieców hutniczych (CN 2704). Wszystkie wyprodukowane wyroby sprzedawane są w całości do celów metalurgicznych.

Wyroby węglowe będące u Wnioskodawcy surowcami nie służą celom opałowym jak również gotowe wyroby sprzedawane przez Wnioskodawcę nie będą wykorzystywane do celów opalowych.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, należy zwrócić uwagę, iż jak wskazano powyżej, stosownie do postanowień załącznika nr 1 poz. 19, 20 i 21 ustawy, za wyroby akcyzowe uznaje się klasyfikowane do kodu CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Przeznaczenie do celów opałowych zatem determinuje możliwość uznania jednego z ww. wyrobów za wyrób akcyzowy. Tym samym w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, tj. zakupu surowców nie przeznaczonych ani wykorzystywanych do celów opałowych, służących do wytworzenia gotowych wyrobów w postaci pieniaczy antracytowych, nawęglaczy, schudzaczy, zasypek koksowych do produkcji elektrod przeznaczonych do sprzedaży do celów innych niż opałowe, stwierdzić należy, że wyroby powyższe nie są wyrobami węglowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym należy uznać, iż zakupione przez spółkę surowce, wykorzystywane do produkcji opisanych wyrobów jak również te gotowe produkty nie są traktowane jako wyroby akcyzowe podlegające przepisom zawartym w ustawie o podatku akcyzowym albowiem nie służą celom opałowym.

Na marginesie trzeba zauważyć, że dopiero przeznaczenie na cele opałowe przedmiotowych wyprodukowanych wyrobów będzie determinować możliwość uznania ich za wyroby akcyzowe. Tym samym dopiero wyprodukowany wyrób gotowy, bądz też produkty uboczne klasyfikowane do wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych wypełniałby definicję wyrobów akcyzowych.

Powyższe oznacza, iż w przypadku przeznaczenia wyprodukowanych wyrobów lub produktów ubocznych, które są sklasyfikowane do wyrobów węglowych, przeznaczonych do celów opałowych sprzedaż tych wyrobów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał wyraźnie, iż wyroby (surowce) wykorzystywane przez niego nie są wykorzystywane do celów opałowych i wyprodukowane wyroby węglowe nie są zużywane do celów opałowych. Tym samym nie podlegają one ustawie o podatku akcyzowym jak również nie podlegają one uwarunkowaniom formalnym w zakresie ich obrotu narzuconym przez tą ustawę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl