IBPP4/443-304/13/EK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP4/443-304/13/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-304/13/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2013 r. (data wpływu 2 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług udzielania pożyczek nabywanych od podmiotów zagranicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług udzielania pożyczek nabywanych od podmiotów zagranicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka "X" sp. z o.o. ("Wnioskodawca") należy do międzynarodowej grupy spółek działających w branży farmaceutycznej, zależnych od "Y" z siedzibą w Kanadzie (dalej: Grupa).

Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Polski. Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i jest zarejestrowana na terytorium kraju jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca działający obecnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rozpoczął proces przekształcania w spółkę jawną.

W celu finansowania swojej działalności Spółka planuje zaciągnąć pożyczki pieniężne od podmiotów mających siedzibę poza Unią Europejską, a także może zaciągnąć pożyczki pieniężne od podmiotów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (dalej: Pożyczkodawcy), należących do Grupy (dalej: Pożyczki). Pożyczkodawcy nie będą mieli również miejsca zarządzania ani nie będą prowadzili działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczkodawcy nie prowadzą działalności w formie banku ani instytucji finansowej, ale faktycznie udzielają pożyczek, zasadniczo do podmiotów należących do Grupy. Udzielanie pożyczek nie stanowi podstawowego przedmiotu działalności Pożyczkodawców. Pożyczki udzielane przez Pożyczkodawców są oprocentowane. Również Pożyczki udzielone Spółce będą oprocentowane.

Co do zasady, umowy Pożyczki są zawierane przez Pożyczkodawców poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Również umowy Pożyczek zawierane w przyszłości, których stroną będzie Spółka będą zawierane przez strony poza terytorium Polski. W momencie zawierania umów Pożyczek pieniądze będące przedmiotem umów Pożyczek będą się znajdowały poza terytorium Polski - na zagranicznym rachunku bankowym Pożyczkodawcy. Planowane jest również, że środki z Pożyczki będą wpływały na zagraniczne konto Spółki, z którego również będzie ona dokonywała spłat Pożyczek na zagraniczne konto Pożyczkodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udzielenie przez Pożyczkodawców pożyczek na rzecz Spółki będzie stanowić dla Spółki import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej także: VAT) w Polsce i rozliczeniu przez Wnioskodawcę, zwolnione jednocześnie z VAT jako usługi udzielania pożyczek pieniężnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż udzielenie przez Pożyczkodawców pożyczek na rzecz Spółki będzie stanowić dla niej import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT podlegający opodatkowaniu VAT w Polsce i rozliczeniu przez usługobiorcę, zwolniony z VAT jako usługi udzielania pożyczek pieniężnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

I. Otrzymanie pożyczek z zagranicy jako import usług

Artykuł 5 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, wyłącznie w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o VAT - rozumie się co do zasady terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Z powyższego wynika, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Jednakże aby było można mówić o usłudze, muszą być spełnione trzy warunki, tj.: musi istnieć świadczenie, bezpośredni beneficjent świadczenia oraz wynagrodzenie powiązane z tym świadczeniem.

Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu (pożyczkobiorcy - beneficjenta), polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres czasu. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki) jest czynnością odpłatną, gdzie wynagrodzeniem udostępniającego kapitał są odsetki. A zatem należy uznać, iż udzielenie pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi odpłatne świadczenie usługi, podlegające opodatkowaniu VAT.

W tym miejscu warto wskazać, że ustawa o VAT wprowadza także pojęcie importu usług. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Natomiast w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.

usługobiorcą jest:

* w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

* w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

A zatem, przy spełnieniu powyższych warunków, opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega również import usług na terytorium kraju. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, o ile żaden z wyjątków od zasady ogólnej nie ma zastosowania. Jako że nabywane przez Wnioskodawcę usługi udzielania przez Pożyczkodawców Pożyczek pieniężnych nie zawierają się w wyjątkach od zasady ogólnej, miejscem świadczenia przedmiotowych usług udzielenia Pożyczek pieniężnych będzie miejsce, w którym Spółka jako usługobiorca posiada siedzibę, tj. Polska.

Jak zostało wskazane w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jest podmiotem działającym w branży farmaceutycznej, posiadającym siedzibę na terytorium Polski. Spółka zamierza prowadzić w Polsce działalność gospodarczą i jest zarejestrowana na terytorium kraju jako podatnik VAT czynny. Z kolei usługodawcami (Pożyczkodawcami) będą podmioty zagraniczne, nieposiadające ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Mając powyższe na uwadze, otrzymanie Pożyczki należy uznać za nabycie usługi rozliczanej jako import usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu VAT na terytorium kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do rozliczenia dla celów podatku VAT nabytych usług, za podstawę opodatkowania przyjmując kwotę odsetek.

II. Zwolnienie importu usług pożyczek

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT).

Przepisy ustawy o VAT wskazują także sytuacje, w których możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku. Jedno z takich zwolnień zostało zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnieniu od podatku podlegają usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Dla pełni obrazu należy wskazać, że stosownie do art. 43 ust. 15 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do.

1.

czynności ściągania długów, w tym factoringu;

2.

usług doradztwa;

3.

usług w zakresie leasingu.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, przedmiotem usług świadczonych przez Pożyczkodawców jest udzielanie Pożyczek pieniężnych, w tym na rzecz Wnioskodawcy. Powyższe wyjątki wskazane w art. 43 ust. 15 ustawy o VAT nie będą miały zastosowania do opisanych w zdarzeniu przyszłym usług udzielania Pożyczek. Należy zatem uznać, że usługi takie będą podlegały zwolnieniu od VAT.

W świetle powyższego stanowiska Wnioskodawcy należy uznać, iż udzielenie Pożyczek na rzecz Spółki będzie stanowić dla niej import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski i rozliczeniu przez usługobiorcę. Z tytułu zawarcia umów Pożyczek Wnioskodawca będzie jednocześnie zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że podobne podejście zostało zaprezentowane w wielu interpretacjach organów podatkowych, czego przykładem mogą być:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. IPTPP2/443-847/12-2/JS;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. sygn. IBPP2/443-683/12/RSz;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 lipca 2012 r. sygn. IPTPP2/443-395/12-2/JN;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. IPPP3/443-1553/11-2/RD;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. IPPP3/443-108/11-2/LK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl