IBPP4/443-298/10/AŚ - Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-298/10/AŚ Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2010 r. (data wpływu 16 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w odniesieniu do projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w odniesieniu do projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie zadania pt.: "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest obowiązek dostarczenia indywidualnej interpretacji w kwestii możliwości odzyskania podatku VAT odnośnie ww. projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych ulic D., P., L., S., K., Sz., S., L., Sz., K. Powyższe drogi, obecnie o nawierzchni bitumicznej zlokalizowane są w centrum i stanowią dojazd do budynków mieszkalnych. Powyższy teren podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z tym drogi zostaną przebudowane z kostki betonowej imitującej kamienną.

Ponadto projekt zakłada przebudowę chodników, remont i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom dogodnych warunków życia w regionie oraz pełnej dostępności do infrastruktury drogowej.

W przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina zrealizuje projekt polegający na przebudowie dróg ulic na ww. ulicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz usunięciem infrastruktury kolidującej. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu stanowić będzie własność Gminy.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, opodatkowanie VAT należnym nie wystąpi. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wiązało się z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ponadto wydatki w ramach projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

W związku z realizacją przedmiotowego projektu wydatki poniesione przez Gminę nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

Projekt jest zgodny z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który pośród zadań gminy wskazuje obszar związany ze sprawami gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie realizującej projekt pn. "..." przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot.

Zdaniem wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a tym samym Gmina nie ma prawa ubiegania się o jego zwrot. Również w związku z realizacją przedmiotowego projektu wydatki poniesione przez Wnioskodawcę nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wiązało się z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego, realizując inwestycję wykonuje jedno ze swoich zadań własnych, niezwiązanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług, czyli od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy między innymi gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie zadania pt.: "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych ulic D., P., L., S., K., S., Sz., L., Sz., K. Powyższe drogi, obecnie o nawierzchni bitumicznej zlokalizowane są w centrum i stanowią dojazd do budynków mieszkalnych. Powyższy teren podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z tym drogi zostaną przebudowane z kostki betonowej imitującej kamienną.

Ponadto projekt zakłada przebudowę chodników, remont i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom dogodnych warunków życia w regionie oraz pełnej dostępności do infrastruktury drogowej.

W przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina zrealizuje projekt polegający na przebudowie dróg ulic na ww. ulicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz usunięciem infrastruktury kolidującej. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu stanowić będzie własność Gminy.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wiązało się z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wydatki w ramach projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

W związku z realizacją przedmiotowego projektu wydatki poniesione przez Gminę nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

Projekt jest zgodny z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który pośród zadań gminy wskazuje obszar związany ze sprawami gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ efektem przedsięwzięcia będą zmodernizowane drogi, które nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W oparciu o tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl