IBPP4/443-261/10/KG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-261/10/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2010 r. (data wpływu 11 lutego 2010 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 18 marca 2010 r. oraz pismem z dnia 31 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "...". Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 18 marca 2010 r. oraz pismem z dnia 31 marca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Obecnie Wnioskodawca realizuje projekt pn. "..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przedmiotowego projektu dokonuje się zakupów związanych z realizacją ww. działań.

Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupu związanych z realizacją ww. projektu, ponieważ zakupy te nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i świadczy również usługi opodatkowane podatkiem VAT. Od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatek VAT naliczony wykazany na fakturach VAT odlicza na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Obecnie Wnioskodawca został zobowiązany przez Samorząd Województwa, który jest "Instytucją Pośredniczącą" w realizacji projektu do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że w odniesieniu do realizowanego projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych zakupów.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie.

Wniosek dotyczy indywidualnej sprawy Wnioskodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Zakupy towarów i usług dotyczą wyłącznie ww. projektu i są to w szczególności:

* czynsz za lokal (gdzie jest prowadzona wyłącznie działalność projektowa),

* usługa księgowa (dotyczy wyłącznie księgowania dokumentów projektowych),

* usługi prawnicza (dotyczą wyłącznie kwestii projektu),

* materiały biurowe (są wykorzystywane wyłącznie do celów konkretnego projektu).

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przedmiotem ww. projektu są nieodpłatne szkolenia dla wszystkich uczestników, podnoszące kwalifikacje pracowników w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest rozwój zasobów ludzkich poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do realizowanego projektu nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego ponieważ zakupy nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn. "..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakupy towarów i usług dotyczą wyłącznie ww. projektu i są to w szczególności:

* czynsz za lokal (gdzie jest prowadzona wyłącznie działalność projektowa),

* usługa księgowa (dotyczy wyłącznie księgowania dokumentów projektowych),

* usługi prawnicza (dotyczą wyłącznie kwestii projektu),

* materiały biurowe (są wykorzystywane wyłącznie do celów konkretnego projektu).

Przedmiotem ww. projektu są nieodpłatne szkolenia dla wszystkich uczestników, podnoszące kwalifikacje pracowników w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest rozwój zasobów ludzkich poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż skoro w przedmiotowej sprawie nie występuje związek dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, to nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej zaznacza, że organ podatkowy nie dokonuje oceny załączonych do akt sprawy dokumentów, a interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dokonuje wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w treści wniosku, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, iż towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl