IBPP4/443-213/10/AZ - Gmina i urząd gminy jako podatnicy VAT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-213/10/AZ Gmina i urząd gminy jako podatnicy VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2010 r. (data wpływu 5 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizacji projektu pod nazwą "..." w związku ze zmianą statusu Gminy jako czynnego podatnika VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizacji projektu pod nazwą "..." w związku ze zmianą statusu Gminy jako czynnego podatnika VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następując stan faktyczny:

Gmina zgodnie z umową nr... zawartą w dniu 13 lutego 2006 r. zrealizowała ze środków unijnych... projekt nr... pn. "...". W momencie realizacji projektu Gmina nie posiadała statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług, jednak z dniem 1 stycznia 2010 r. Gmina posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7.

Przedmiotem projektu było powstanie G., w miejscowości nad zbiornikiem retencyjnym. G. jest obiektem wielofunkcyjnym o znaczeniu kulturowym z przeznaczeniem na potrzeby imprez kulturalnych organizowanych przez funkcjonującą C. oraz miejscem ekspozycji różnorakich wystaw, galerii organizowanych przez instytucje kulturowe, np. muzea. Celem było stworzenie miejsca spotkań, szkoleń współczesnych rycerzy, a przez to podniesienie atrakcyjności turystycznej popartej względami historycznymi okolicy inwestycji, poprzez organizowanie imprez kulturalnych (festynów rycerskich) ciągły napływ turystów. Powyższa inwestycja była realizowana w ramach zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zakresie, art. 7 ust. 1 pkt 9 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych inwestycji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; pkt 10 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; pkt 18 promocja gminy; pkt 20 współpracy - ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Wydatki, które zostały udokumentowane fakturami VAT były wystawione na Urząd Miejski i dotyczyły: inżyniera kontraktu, robót budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, zakupu tablic promocyjnych, wykonania specyfikacji technicznej do projektu budowlanego, wykonania plakatów promocyjnych, opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia oraz wykonanie projektu budowlanego.

Powstały w ramach ww. projektu g. nie jest wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Obiekt po realizacji został przejęty na stan mienia komunalnego Gminy. Zarząd i opiekę nad obiektem nieodpłatnie sprawuje Ośrodek Kultury, w którym skupia się również działalność C., instytucja ta, w porozumieniu z partnerami projektu - prowadzi i finansuje wszystkie działania z zakresu funkcjonowania obiektu, zajmuje się organizacją działalności w obiekcie, dozorem i opieką nad obiektem. W wyniku realizacji ww. projektu nie powstało innego rodzaju mienie oraz Gmina nie wykonywała żadnych świadczeń na rzecz innych osób (podmiotów). W ramach projektu nie uczestniczyły żadne podmioty, gdyż teren realizacji inwestycji był terenem budowy i był zamknięty dla podmiotów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu i w związku ze zmianą statusu Gminy B. jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej wymieniona inwestycja mająca na celu promocję gminy i współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jest to zatem zadanie z zakresu realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (ustawy o samorządzie gminnym), dla realizacji, których Gmina została powołana.

Na mocy przepisów art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni i podatek ten podlega odliczeniu w zakresie, w jakim towary i usługi, z których nabyciem naliczono ten podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Uwzględniając powyższe Gmina niebędąca zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w okresie do 31 grudnia 2009 r. nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi kosztami w związku z organizacją festynów rycerskich. Gmina jako zarejestrowany podatnik podatku VAT również nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów podczas zorganizowanych festynów, ponieważ jest to działalność statutowa Gminy i działalność taka nie podlega podatkowi VAT (art. 15 ust. 6 ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Powyższe zwolnienie przewidziane zostało również w § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1719).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych) i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych.

Jak wynika, z powołanego powyżej art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W świetle powyższych przepisów gmina jako osoba prawna wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w zakresie, w jakim realizuje we własnym imieniu i na własny rachunek czynności określone w art. 5 ustawy o VAT w szczególności w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Z powyższej konstrukcji prawnej, jednoznacznie więc wynika, iż zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. Urząd Gminy uczestnicząc w realizacji określonych zadań spoczywających na Gminie, a skutkujących obowiązkiem podatkowym, na przykład w zakresie podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna wspomagająca wykonywanie zadań przez gminę i nie jest zdolny do podejmowania samodzielnych działań we własnym imieniu i na własny rachunek w tym zakresie.

Jednocześnie ze względu na to, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy, Gmina i Urząd Gminy nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty. Urząd Gminy nie jest uprawniony do wystawiania, otrzymywania faktur VAT oraz składania deklaracji w imieniu własnym (tj. używając własnej nazwy oraz własnego NIP) w ramach realizacji zadań Gminy. Wszelkie bowiem dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez urząd dotyczące czynności przypisanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP gminy.

Należy zatem stwierdzić, iż zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług powinna być Gmina, a nie Urząd Gminy, bowiem to Gmina jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług, Gmina i Urząd Gminy powinny stosować jednakowe oznaczenie NIP nadane Gminie, a w związku z wykonywanymi przez nie czynnościami powinno być wystawiane jedno rozliczenie deklaracyjne VAT-7 niezależnie czy daną czynność należy przypisać gminie, czy też obsługującemu ją od strony techniczno-organizacyjnej urzędowi gminy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Prawo to przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Jak już wskazano powyżej podatnikiem podatku VAT jest Gmina, posiadająca osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Tym samym w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług jako nabywca powinna wskazana być Gmina.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje Gminie, bowiem podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina, a nie Urząd Gminy.

Jednakże zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W sytuacji przedstawionej we wniosku, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT był Urząd Gminy, a nie Gmina. Od 1 stycznia 2010 r. zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT jest Gmina.

Brak rejestracji w zakresie podatku VAT uniemożliwiał identyfikację Gminy jako podatnika VAT, a zatem uniemożliwiał skorzystanie przez Gminę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT.

Jednakże art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, wskazuje na to, że decydującym o prawie podatnika do skorzystania z obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jest powstanie obowiązku podatkowego w odniesieniu do podatku podlegającego odliczeniu oraz związek zakupu z działalnością opodatkowaną, przy spełnieniu warunków formalnych związanych z realizacją tego prawa.

Biorąc pod uwagę fakt, że Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy, i jak wykazano powyżej nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy, to zakupy poczynione przez Urząd Gminy w sytuacji gdy Gmina nie była zarejestrowanym podatnikiem podatku, podlegały odliczeniu przez Urząd Gminy, który posiadał status czynnego podatnika VAT.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż urząd gminy miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w okresie gdy Gmina nie miała nadanego numeru NIP i nie była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Natomiast z chwilą, uzyskania przez Gminę statusu czynnego podatnika VAT, jedynie Gmina, wykonująca zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, będzie miała prawo do wystawiania, otrzymywania faktur VAT oraz składania deklaracji VAT-7, gdyż jak wykazano powyżej podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (Gminy i Urzędu Gminy) jest wyłącznie Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną.

Podsumowując, należy przede wszystkim podkreślić, iż podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (Gminy i Urzędu Gminy) jest wyłącznie Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje Gminie jako podatnikowi podatku VAT. Gmina powinna być wskazana jako nabywca towarów i usług w fakturach dotyczących zakupów towarów i usług i Gmina powinna być wskazana jako sprzedawca w fakturach dokumentujących sprzedaż.

Ponieważ jednak Gmina i Urząd Gminy nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty, to fakt zarejestrowania Gminy jako czynny podatnik VAT (z jednoczesnym wykreśleniem z rejestru urzędu gminy) nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Odnośnie zadań przypisanych Gminie, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje w tym samym zakresie Gminie co i Urzędowi Gminy. Podkreślenia wymaga również, iż podstawowym warunkiem determinującym prawo do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a nie kwestie formalne od których uzależniona jest możliwość skorzystania z tego prawa.

Zatem ze względu na specyficzną rolę jaka pełni Urząd Gminy w stosunku do Gminy prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwało, bez względu na fakt, czy jako czynny podatnik podatku VAT zarejestrowany był Urząd Gminy czy będzie Gmina, pod warunkiem spełnienia zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Natomiast w przypadku gdy nie wystąpi związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Gminie, a tym samym Urzędowi Gminy prawo to nie będzie przysługiwało.

Tym samym fakt zarejestrowania się Gminy jako czynny podatnik VAT nie będzie miał wpływu na prawo do odliczenia (i zwrotu) podatku VAT przy realizowanych inwestycjach.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (art. 7 ust. 1 pkt 9, 18 i 20 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, iż Gmina zrealizowała ze środków unijnych projekt nr... pn. "...". Przedmiotem projektu było powstanie G. G. jest obiektem wielofunkcyjnym o znaczeniu kulturowym z przeznaczeniem na potrzeby imprez kulturalnych organizowanych przez funkcjonującą C. oraz miejscem ekspozycji różnorakich wystaw, galerii organizowanych przez instytucje kulturowe, np. muzea. Celem było stworzenie miejsca spotkań, szkoleń współczesnych rycerzy, a przez to podniesienie atrakcyjności turystycznej popartej względami historycznymi okolicy inwestycji, poprzez organizowanie imprez kulturalnych (festynów) ciągły napływ turystów.

Wydatki, które zostały udokumentowane fakturami VAT były wystawione na Urząd Miejski i dotyczyły: inżyniera kontraktu, robót budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, zakupu tablic promocyjnych, wykonania specyfikacji technicznej do projektu budowlanego, wykonania plakatów promocyjnych, opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia oraz wykonanie projektu budowlanego.

Powstały w ramach ww. projektu g. nie jest wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Obiekt po realizacji został przejęty na stan mienia komunalnego Gminy. Zarząd i opiekę nad obiektem nieodpłatnie sprawuje Ośrodek Kultury, w którym skupia się również działalność C. Instytucja ta, w porozumieniu z partnerami projektu -, prowadzi i finansuje wszystkie działania z zakresu funkcjonowania obiektu, zajmuje się organizacją działalności w obiekcie, dozorem i opieką nad obiektem. W wyniku realizacji ww. projektu nie powstało innego rodzaju mienie oraz Gmina nie wykonywała żadnych świadczeń na rzecz innych osób (podmiotów). W ramach projektu nie uczestniczyły żadne podmioty, gdyż teren realizacji inwestycji był terenem budowy i był zamknięty dla podmiotów.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast w rozpatrywanej sytuacji Gmina nie będzie wykorzystywała powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych, bowiem zarząd i opiekę nad obiektem nieodpłatnie sprawuje gminna instytucja kultury, będąca odrębnym od Gminy podmiotem.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "...", zarówno w sytuacji gdy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT był Urząd Gminy oraz w sytuacji gdy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT jest Gmina.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednakże należy zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny, jednak z innej podstawy prawnej. Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spowodowany tym, że jest to działalność statutowa Gminy, która nie podlega podatkowi VAT (art. 15 ust. 6 ustawy) lecz tym, że zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazano powyżej jednostki samorządu terytorialnego nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl