Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-1839/11/MN
Zwolnienie z podatku VAT usług polegających na organizacji warsztatów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2011 r. (data wpływu 11 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 16 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizacji warsztatów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizacji warsztatów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z dnia 12 grudnia 2011 r.):

Wnioskodawca jest państwową Instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum działa na podstawie oraz realizuje cele przewidziane m.in. w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., zwaną dalej "ustawą o muzeach") oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm., zwaną dalej "ustawą o działalności kulturalnej").

Zgodnie z § 4 Statutu Muzeum (nadanego Zarządzeniem nr. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.... Dz. Urz. MKiDN z...), celem Wnioskodawcy jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności opracowywanie i upowszechnianie historii..., gromadzenie, utrzymywanie i przechowywanie zbiorów oraz konserwacja terenów i obiektów, a także udostępnianie obiektów i zbiorów oraz upamiętnianie i dokumentowanie Zagłady w....

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny".

Wstęp do Muzeum jest bezpłatny do czego Muzeum jest zobowiązane na podstawie rozporządzania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.... w sprawie wykazu państwowych muzeów..., do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. z...).

W ramach swojej działalności Muzeum oferuje m.in. odpłatne usługi takie jak: seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty. Zgodnie z art. 1 ustawy o muzeach i Statutem Muzeum, Muzeum nie jest podmiotem nastawionym na osiąganie zysków.

Podstawowym źródłem przychodów Muzeum są dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe, które przeznaczane są na prowadzenie działalności statutowej. Przychody Muzeum osiągane z odpłatnego świadczenia usług takich jak seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty nie są w stanie zrównoważyć kosztów ww. usług. Dopiero połączenie przychodów z dotacji z przychodami ze świadczeń oferowanych odpłatnie przez Muzeum jest w stanie zapewnić finansowanie na poziomie pozwalającym na utrzymanie bazy Muzeum i prowadzenie działalności statutowej.

Bardziej szczegółowy opis zasad finansowania Muzeum wynikający ze Statutu Muzeum został przedstawiony w dalszej części wniosku.

W związku za zmianą od 1 stycznia 2011 r. przepisów ustawy o VAT w Muzeum powstała wątpliwość, czy świadczone przez nie usługi takie jak: seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty w nowym stanie prawnym stanowią usługi kulturalne w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) oraz art. 43 ust. 18 i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazuje, że art. 1 ustawy o działalności kulturalnej (do której wprost odwołuje się Statut Muzeum) stanowi, iż działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Z kolei art. 1 ustawy o muzeach (do której odwołanie jest także zawarte w statucie Muzeum) stanowi, że celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył m.in. usługi takie jak: seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty, które stanowią usługi kulturalne ponieważ służą one upowszechnianiu historii o... i..., informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwiają szczegółowe zapoznanie się ze zbiorami.

Zgodnie z ustawą o muzeach szerzenie dziedzictwa kulturalnego, polega w szczególności na udostępnianiu zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Również Statut Muzeum w § 4 wskazuje, iż celem Muzeum jest upowszechnianie historii... natomiast § 5 ust. 6 pkt a Statutu Muzeum mówi, iż cele określone w § 4 Muzeum realizuje poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowo-wychowawczej polegającej na organizowaniu sesji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, odczytów, spotkań, lekcji muzealnych i innych.

Wnioskodawca wskazuje, iż usługi takie jak seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 91.02.10.0 "Usługi świadczone przez muzea".

Zgodnie z § 17 Statutu Muzeum, działalność Muzeum jest finansowana z dotacji ministra, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

Zgodnie z § 19 Statutu Muzeum, działalność gospodarcza Muzeum, może być prowadzona jako działalność jedynie dodatkowa a przychody uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Muzeum jako jednostka organizacyjna, w ujęciu księgowym, w okresie dwóch ostatnich lat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami tj. zysk). Nadwyżka ta jest spowodowana w głównej mierze otrzymywanymi dotacjami. Przychody osiągane z usług kulturalnych nie równoważą bardzo dużych kosztów utrzymania Muzeum (np. koszty remontów, konserwacji obiektów muzealnych i eksponatów, koszty utrzymania terenów Muzeum, koszty mediów itp.).

Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku osiągania zysków przeznaczane są one w całości na kontynuacje lub doskonalenie usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 grudnia 2011 r.):

Czy świadczone usługi: seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) i w związku z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na wstępie tut. organ wyjaśnia, iż wniosek złożono w kontekście 6 usług. Niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do usług polegających na organizacji warsztatów.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Muzeum usługi takie jak seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty stanowią usługi kulturalne i podlegają zwolnieniu od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) oraz w związku z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT: "Zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ścisłe z tymi usługami związaną".

Jednocześnie w świetle art. 43 ust. 16 ustawy o VAT, warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a) ustawy o VAT, jest aby podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągały w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia były one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wnioskodawca wskazuje, iż analizowane zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, a zatem dla oceny możliwości jego zastosowania należy ustalić:

* czy objęte zapytaniem usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi kulturalne w rozumieniu ustawy o VAT,

* czy Wnioskodawca należy do kategorii podmiotów wymienionych w ustawie o VAT uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia oraz

* czy Wnioskodawca spełnia warunek nieosiągania w sposób systematyczny zysków z omawianych usług a w przypadku ich osiągnięcia przeznacza te zyski w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

A. Kryterium przedmiotowe - usługi takie jak: seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty jako usługi kulturalne.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, ze w ustawie o VAT nie zawarto definicji pojęcia usług kulturalnych. Zatem, odwołując się do zasad wykładni prawa, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy dane pojęcie nie zostało zdefiniowane na gruncie jednego aktu prawnego, jego znaczenie należy ustalać w oparciu o definicje tego pojęcia zawarte w innych aktach prawnych. Będące przedmiotem zapytania usługi niewątpliwie mieszczą się w zakresie działalności kulturalnej, określonej w ustawach na podstawie których działa Muzeum oraz w jego Statucie.

Wnioskodawca wskazuje, że art. 1 ustawy o działalności kulturalnej (do której wprost odwołuje się Statut Muzeum) stanowi, iż działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Natomiast zgodnie z art. 2 powyższej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badan i dokumentacji w rożnych dziedzinach kultury.

Z kolei art. 1 ustawy o muzeach (do której odwołanie jest także zawarte w Statucie Muzeum) stanowi, ze celem muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Natomiast zgodnie z powołanym w opisie stanu faktycznego § 4 Statutu Muzeum "celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności opracowywanie i upowszechnianie historii..., gromadzenie, utrzymywanie i przechowywanie zbiorów oraz konserwacja terenów i obiektów a także udostępnianie obiektów i zbiorów oraz upamiętnianie i dokumentowanie zagłady w....

W ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawca usługi takie jak seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty stanowią usługi kulturalne w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT, ponieważ służą upowszechnianiu historii o... i..., informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwiają szczegółowe zapoznanie się ze zbiorami. Zgodnie z ustawą o muzeach szerzenie dziedzictwa kulturalnego, polega w szczególności na udostępnianiu zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Również Statut Muzeum w § 4 wskazuje, iż celem Muzeum jest upowszechnianie historii... natomiast § 5 ust. 6 pkt a Statutu Muzeum mówi, iż cele określone w § 4 Muzeum realizuje poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowo-wychowawczej polegającej na organizowaniu sesji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, odczytów, spotkań, lekcji muzealnych i innych.

Niezależnie od powyższej argumentacji Wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT, nadającej ustawie o VAT jej obecne brzmienie, wprowadzone zmiany zasadniczo odpowiadają dotychczasowym przepisom dotyczącym zakresu usług kulturalnych zwolnionych od podatku VAT, a ich wprowadzenie podyktowane było koniecznością doprecyzowania zakresu zwolnienia niektórych usług kulturalnych oraz dostosowania tego zwolnienia do treści - art. 132 ust. 1 lit. n) Dyrektywy Rady UE 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

B. Kryterium podmiotowe - Muzeum jako instytucja kultury

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT usługi kulturalne aby podlegać zwolnieniu muszą być świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znajduje to potwierdzenie w § 2 pkt 2 Statutu Muzeum, nadanego zarządzeniem nr. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia....

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, Muzeum spełnia podmiotowy warunek zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT i jest uprawnione do korzystania ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla usług kulturalnych.

C. Kryterium nieosiągania zysku

Zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tym przepisie (tj. w omawianym przypadku usługi kulturalne), nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku osiągnięcia zysków przeznaczane są one w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z treścią art. 1 ustawy o muzeach, do której odwołuje się też Statut Muzeum, Muzeum nie jest podmiotem nastawionym na osiąganie zysków.

Zgodnie z § 17 Statutu Muzeum Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji Ministra, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

Zgodnie z § 19 Statutu Muzeum działalność gospodarcza Muzeum (w tym usługi takie jak seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty) może być prowadzona jako działalność jedynie dodatkowa, a przychody uzyskane z tej działalności, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Wnioskodawca wyjaśnił w opisie stanu faktycznego, iż dotacje podmiotowe i dotacje celowe stanowią podstawową część jego przychodów i bez tychże dotacji Muzeum nie byłoby w stanie zapewnić środków do prowadzenia działalności statutowej w obecnym zakresie.

W konsekwencji, mimo tego, iż Muzeum jako jednostka organizacyjna, w ujęciu księgowym, w okresie dwóch ostatnich lat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami (tj. zysk), nadwyżka ta jest spowodowana w głównej mierze otrzymywanymi dotacjami i nie może być rozumiana jako zysk wynikający ze świadczenia usług kulturalnych - same przychody osiągane z tychże usług, nie równoważą bardzo dużych kosztów utrzymania Muzeum (np. koszty remontów, konserwacji obiektów muzealnych i eksponatów, koszty utrzymania terenów Muzeum, koszty mediów itp.).

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wskazana wyżej nadwyżka osiągana poprzez połączenie przychodów z dotacji z przychodami m.in. z usług takich jak seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty przeznaczana jest na działalność statutową Muzeum tj. w istocie, zdaniem Wnioskodawcy, na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług kulturalnych.

Wobec powyższego, w opisanym stanie faktycznym, określone w art. 43 ust. 18 ustawy o VAT kryterium zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT jest, zdaniem Wnioskodawcy, spełnione.

D. Podsumowanie

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy wszystkie przesłanki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) w związku z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zostają spełnione w przypadku świadczonych przez Muzeum usług będących przedmiotom zapytania tj.:

* usługi stanowią usługi kulturalna,

* Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

* Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalnościa w przypadku osiągnięcia zysków przeznaczane są one w całości na działalność statutową tj. na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W efekcie świadczone przez Muzeum usługi będące przedmiotem zapytania, zdaniem Wnioskodawcy podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a.

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b.

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. "zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a), nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a) lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia".

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a), stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jak wynika z treści art. 43 ust. 19 ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

1.

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2.

wstępu:

a.

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b.

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c.

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4.

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

5.

działalności agencji informacyjnych;

6.

usług wydawniczych;

7.

usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

8.

usług ochrony praw.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto warunkiem zwolnienia jest nieosiąganie przez te podmioty w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku osiągnięcia zysków przeznaczania ich w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Ustosunkowując się do powyższego wskazać należy w pierwszej kolejności, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć "kultura" i "usługa kulturalna". Zatem przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, posłużyć się można wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (...), kultura oznacza "materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory".

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

Z kolei zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

W myśl art. 2 ustawy o muzeach, muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

1.

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,

2.

katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,

3.

przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4.

zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,

5.

urządzanie wystaw stałych i czasowych,

6.

organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,

7.

prowadzenie działalności edukacyjnej,

7a. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,

8.

udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

9.

zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

10.

prowadzenie działalności wydawniczej.

Zatem za usługi kulturalne świadczone przez muzeum możemy uznać usługi niewchodzące w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu innych przepisów, polegające na upowszechnianiu i ochronie kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie historii, nauki i sztuki.

Zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr.. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.... w sprawie nadania statutu... (Dz. Urz. MKiDN z...), celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności:

1.

upamiętnianie i dokumentowanie zagłady i męczeństwa Narodów w... obozie koncentracyjnym i zagłady...;

2.

gromadzenie, utrzymywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów związanych z historią..., a także konserwacja terenów i obiektów;

3.

udostępnianie terenów, obiektów oraz zbiorów Muzeum;

4.

prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum;

5.

opracowywanie i upowszechnianie historii....

W myśl § 5 pkt 6 lit. a) ww. zarządzenia, Muzeum realizuje cele określone w § 4 poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowo-wychowawczej polegającej na organizowaniu sesji naukowych i popularnonaukowych, seminariów, odczytów, spotkań, lekcji muzealnych i innych.

W myśl art. 10 w zw. z art. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych są organizatorami w rozumieniu przepisów tej ustawy (podmiotami tworzącymi instytucje kultury), którzy organizują działalność kulturalną tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Muzeum) jest państwową Instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum działa na podstawie oraz realizuje cele przewidziane m.in. w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył m.in. usługi takie jak: seminaria, lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty, które stanowią usługi kulturalne ponieważ służą one upowszechnianiu historii o... i..., informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwiają szczegółowe zapoznanie się ze zbiorami.

Wnioskodawca wskazuje, iż ww. usługi zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 91.02.10.0 "Usługi świadczone przez muzea".

Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku osiągania zysków przeznaczane są one w całości na kontynuacje lub doskonalenie usług.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż mając na uwadze, że Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, a świadczone przez niego ww. usługi można uznać za usługi kulturalne w rozumieniu ww. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, a w szczególności jako prowadzenie działalności edukacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ww. ustawy o muzeach oraz z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tytułu ww. czynności, a w przypadku ich osiągnięcia, są one przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, wykonywane przez Muzeum usługi będące przedmiotem wniosku korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać że wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji warsztatów objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl