Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-182/13/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2013 r. (data wpływu 18 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu opłaty paliwowej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobu akcyzowego z zapłacona akcyzą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu opłaty paliwowej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobu akcyzowego z zapłacona akcyzą.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

"X" spółka z o.o. zwana dalej spółką, prowadzi skład podatkowy akcyzowy. Spółka planuje nabycie wewnątrzwspólnotowe oleju napędowego w systemie EMCS w procedurze zawieszonej akcyzy. Wprowadzony w ten sposób do składu podatkowego olej napędowy spółka planuje w dostawie wewnątrzwspólnotowej wysłać do kontrahenta zagranicznego w procedurze zapłaconej akcyzy. Dokumentami towarzyszącymi dostawie będą: faktura i uproszczony dokument towarzyszący (UDT). W związku z powyższym spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego i na podstawie art. 37h ust. 2 ustawy o autostradach płatnych i krajowym funduszu drogowym, z dnia 27 października 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 931, opłaty paliwowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku gdy spółka wystąpi do urzędu celnego o zwrot zapłaconej akcyzy i taki zwrot otrzyma, ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty paliwowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty paliwowej gdyż po otrzymaniu potwierdzonej 3 karty UDT i zaświadczeniu o zapłaconej akcyzie w kraju odbioru, potwierdzonym przez właściwe mu służby celne, spółka wystąpi o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego od wysłanej w dostawie wewnątrzwspólnotowej ilości oleju napędowego. Spółka stoi na stanowisku, że po zwrocie podatku akcyzowego, ma również prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconej opłaty paliwowej gdyż w takim stanie rzeczy olej napędowy nie został wprowadzony na rynek krajowy a czynności dokonane przez spółkę przy obrocie tym olejem napędowym w efekcie nie skutkowały zapłaceniem podatku akcyzowego (zapłacony podatek został zwrócony). W związku z powyższym kwota opłaty paliwowej wniesiona przez spółkę do izby celnej jako nienależna powinna stanowić nadpłatę i jako taka w oparciu o art. 37o ust. 2 ustawy o autostradach płatnych i krajóww. funduszu drogowym, z dnia 27 października 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 931 zwrócona za pośrednictwem urzędu celnego przez Bank Gospodarki Krajowej ze środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 37h ust. 1-2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: z 2012 r. poz. 931) wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową". Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

W myśl ust. 4 paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są następujące produkty:

1.

benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;

2.

oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;

3.

biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN;

4.

gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;

5.

wyroby inne niż określone w pkt 1-4, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN.

Zgodnie zaś z art. 37j ust. 1 obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ciąży na:

1.

producencie paliw silnikowych lub gazu albo

2.

importerze paliw silnikowych lub gazu, albo

3.

podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo

4.

innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Natomiast w myśl art. 37k ust. 1 obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h. Podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy (art. 37I ust. 1).

Artykuł 37o ust. 2 stanowi zaś, w razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu.

Na podstawie natomiast art. 37q ww. ustawy do opłaty paliwowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), z zastrzeżeniem art. 37o ust. 3.

W myśl zaś art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm. - dalej nazywana ustawą), procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Stosownie zaś do art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (...).

Mając zatem na uwadze powyższe, wyprowadzenie wyrobów akcyzowych w postaci oleju napędowego z procedury zawieszenia poboru skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego, a tym samym i obowiązkiem uiszczenia opłaty paliwowej.

Nie jest zatem przedmiotem sporu, że wyprowadzenie oleju napędowego z procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkuje opodatkowaniem tego wyrobu podatkiem akcyzowym, a skoro tak, to w świetle ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym olej napędowy podlega opłacie paliwowej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej oleju napędowego w procedurze zapłaconej akcyzy czyli wyrobu wyprowadzonego z procedury zawieszenia poboru akcyzy, od którego to wyrobu powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym i obowiązek zapłaty należnej opłaty paliwowej. Dostawie wewnątrzwspólnotowej będzie towarzyszył uproszczony dokument towarzyszący (UDT). Przedmiotem wątpliwości wnioskodawcy jest czy, w związku z dokonaną dostawą wewnątrzwspólnotową oleju napędowego z zapłaconą akcyzą, w sytuacji gdy wystąpi do Naczelnika Urzędu Celnego o zwrot zapłaconej akcyzy i taki zwrot otrzyma, ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty paliwowej. W ocenie wnioskodawcy kwota zapłaconej opłaty paliwowej stanowi nadpłatę, gdyż olej napędowy nie został wprowadzony na rynek krajowy.

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2012 r., poz. 479 z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku akcyzowego.

Podatek nadpłacony to podatek zapłacony w kwocie wyższej niż należna. Natomiast podatek zapłacony nienależnie to kwota uiszczona przez podatnika w sytuacji, gdy nie było ustawowego obowiązku jej zapłacenia.

Wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, jak stanowi przepis art. 37h ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty paliwowej. Opłata paliwowa stanowi instrument realizacji celu w postaci budowy i finansowania budowy autostrad, co prowadzi do wniosku o istnieniu adekwatnego związku między celem, a środkiem wybranym do jego realizacji, wszystkie paliwa silnikowe oraz gaz, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane do napędu pojazdów powinny podlegać opłacie paliwowej z uwagi na cel jej wprowadzenia.

Przepis art. 37h ust. 2 ustawy o autostradach wyraźnie definiuje, co ustawodawca rozumie przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu: "czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa oraz gaz". Oznacza to, że przesłanką do nałożenia opłaty paliwowej nie jest faktyczne wykorzystanie paliw silnikowych oraz gazu w krajowym ruchu drogowym. Przesłanką tą jest "czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym". Tym samym mechanizm funkcjonowania opłaty paliwowej nie uwzględnia w ogóle faktycznego wykorzystania paliw objętych opłatą na terytorium kraju.

Jak wyżej wykazano nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca wyprowadzając ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia akcyzy wyrobu akcyzowego jakim jest olej napędowy na podstawie dokumentu UDT, dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium kraju. Spełniony został warunek do uiszczenia przez stronę skarżącą opłaty paliwowej, czego Wnioskodawca nie kwestionuje.

Reasumując stwierdzić należy, że wynikający z art. 37h ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym obowiązek uiszczenia "opłaty paliwowej" towarzyszący czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe oraz gaz, nie podlega ocenie poprzez pryzmat ich wykorzystywania w kraju. "Opłata paliwowa" jest uwarunkowana jedynie zaistnieniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Mając zatem na uwadze powyższe przepisy, w przedmiotowej sprawie nie będziemy mieli do czynienia z nadpłaconą, czy też nienależnie zapłaconą opłatą paliwową, gdyż jak wykazano powyżej w związku z powstaniem zobowiązania w podatku akcyzowym od wyprowadzonego z procedury zawieszenia poboru akcyzy oleju napędowego powstanie również obowiązek zapłaty opłaty paliwowej. Tym samym zapłacona w prawidłowej wysokości przez Wnioskodawcę opłata paliwowa od oleju napędowego wyprowadzonego z procedury zawieszenia poboru akcyzy, od której to czynności powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym będzie opłatą należną - nie będzie nadpłatą w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zauważyć również należy, że w ustawie o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących mechanizmu zwrotu opłaty paliwowej w sytuacji wykorzystania paliw silnikowych i gazu określonych w art. 37h ust. 3 tej ustawy, na inne cele niż do napędu pojazdów lub też dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów napędowych, od których została ta opłata prawidłowo zapłacona w związku z powstaniem na terytorium kraju zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

W tym miejscu zaznaczyć jednocześnie należy, że sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, towaru akcyzowego (oleju napędowego) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, bez wprowadzania towaru na rynek krajowy i dokonanie w tej procedurze dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie skutkowałoby powstaniem obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego jak i opłaty paliwowej.

Mając powyższe na uwadze w sytuacji będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty paliwowej.

Tym samym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl