IBPP4/443-1772/10/KG - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zrealizowanego projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1772/10/KG Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zrealizowanego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2010 r. (data wpływu 26 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca był partnerem w projekcie pn. "..." realizowanym wspólnie z Powiatem G.

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych w G.

W ramach termomodernizacji zostały wykonane:

* roboty budowlane (ściany i ścianki działowe, wymiana stolarki, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie wewnętrzne, dach, docieplenie elewacji),

* instalacje sanitarne (instalacja co, kotłownia gazowa, wentylacja mechaniczna),

* instalacja elektryczna (wewnętrzna instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, badania i pomiary).

Zmodernizowany budynek warsztatów szkolnych jest środkiem trwałym Wnioskodawcy, w którym nieodpłatnie odbywają praktykę uczniowie pod nadzorem zatrudnionych tam nauczycielino praktycznej nauki zawodu.

Faktury za prace związane z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych wystawione są na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT - sporządza deklaracje VAT-7 i odprowadza podatek VAT z tytułu wynajmu pomieszczeń (dla stomatologa, sklepik spożywczy).

Efekty zrealizowanego projektu nie generują dla Wnioskodawcy dochodu (towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy).

Rzeczowa realizacja projektu miała miejsce w terminie od lipca 2009 - sierpnia 2010 r.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wymiarze 85%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego przez Wnioskodawcę wspólnie z Powiatem G. projektu, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. "..." nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wspólnie z Powiatem zrealizował projekt pn. "..." dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Faktury za prace związane z projektem wystawione są na Wnioskodawcę.

Efekty zrealizowanego projektu nie generują dla Wnioskodawcy dochodu.

Towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedź na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Powiatu G. biorącego udział w projekcie, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne, należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl