IBPP4/443-1742/11/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1742/11/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "...".

Z uwagi na fakt, iż Miasto jako samorządowa osoba prawna z założenia wykonuje swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne, we wniosku aplikacyjnym wskazano, iż realizacją projektu zajmuje się Urząd Miasta. Beneficjent projektu Miasto nie jest również zarejestrowany jako podatnik VAT, bowiem zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. nr PP-1-0602-10/OP/BM6-138/2005 samorządowe osoby prawne działają za pośrednictwem Urzędu, który w przypadku miasta jest zarejestrowany jako podatnik VAT pod numerem NIP....

Jednym z warunków podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą jest dostarczenie informacji z Krajowej Informacji Podatkowej dotyczącej potwierdzenia, ze beneficjent nie może w ramach projektu odzyskać podatku VAT. Beneficjentem projektu jest Miasto.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest "...". Rzeczowa realizacja projektu przeprowadzona została w latach 2007-2010 r. Przedsięwzięcie dotyczyło: wykonania robót budowlanych, instalacji, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu oraz zakupu i montażu systemów solarnych. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zrealizowane zostaną działania promocyjne.

Wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu obciążone są podatkiem VAT.

Zgodnie z zasadami stosowanymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków

UE podatek VAT uznaje się za kwalifikowany tylko w przypadku gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku.

Miasto realizując poprzez Urząd Miasta opisany wyżej projekt nie mogło odzyskać podatku VAT ponieważ majątek powstały w ramach projektu nie jest wykorzystywany przez Miasto działające przez Urząd Miasta do wykonywania czynności opodatkowanych.

Po zrealizowaniu projektu Miasto przekazało nieodpłatnie do użytkowania powstałą w wyniku projektu infrastrukturę do innej jednostki organizacyjnej Miasta - do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który pod względem podatkowym jest odrębnym podmiotem od Urzędu Miasta (posiada inny numer NIP). To właśnie MOSiR prowadzi działalność opodatkowaną z wykorzystaniem majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Eksploatacja basenu generuje przychody, natomiast przeprowadzona na potrzeby studium wykonalności projektu analiza finansowa wykazała, iż projekt nie będzie generować zysku netto (koszty przewyższają przychody).

Podsumowując Miasto działające poprzez Urząd Miasta nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej na majątku wytworzonym w ramach projektu, w związku z tym podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu "..." realizowanego przez Urząd Miasta - jednostkę organizacyjną samorządowej osoby prawnej Miasta, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Z uwagi na brak jakiegokolwiek związku wydatków poniesionych w ramach projektu z czynnościami opodatkowanymi Miasto (Urząd Miasta) nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją ww. inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom VAT w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Miasto) otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "...".

Rzeczowa realizacja projektu przeprowadzona została w latach 2007-2010. Przedsięwzięcie dotyczyło: wykonania robót budowlanych, instalacji, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu oraz zakupu i montażu systemów solarnych. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zrealizowane zostaną działania promocyjne.

Po zrealizowaniu projektu Miasto przekazało nieodpłatnie do użytkowania powstałą w wyniku projektu infrastrukturę do innej jednostki organizacyjnej Miasta - do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który pod względem podatkowym jest odrębnym podmiotem od Urzędu Miasta (posiada inny numer NIP). To właśnie MOSiR prowadzi działalność opodatkowaną z wykorzystaniem majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Miasto działające poprzez Urząd Miasta nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej na majątku wytworzonym w ramach projektu.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca w treści wniosku wyraźnie wskazał, iż Miasto działające poprzez Urząd Miasta nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej na majątku wytworzonym w ramach projektu.

Wnioskodawca nie będzie miał więc możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości ani w części w związku z realizacją projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Miasto (Urząd Miasta) nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją ww. inwestycji, należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (a w szczególności odpłatnego wykorzystania przez Wnioskodawcę krytej pływalni do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Na marginesie należy zauważyć, iż w niniejszej interpretacji nie analizowano kwestii prawidłowości zarejestrowania Urzędu Miasta jako czynnego podatnika podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl