Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-1555/10/KG
Brak możliwości otrzymania przez gminę zwrotu różnicy podatku VAT bądź odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji budowlanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2010 r. (data wpływu 21 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją inwestycji pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją inwestycji pn. "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina K. planując realizację zadania inwestycyjnego pn. "..." w ramach projektu pn. "..." zawarła w dniu 31 sierpnia 2010 r. umowę z Polską Organizacją Turystyczną. Umowa określa zasady i warunki na jakich będzie dofinansowanie części wydatków dotyczących realizacji ww. zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość zadania wynosi 19 817 701,47 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. 16 845 046,25 zł oraz wkład własny - 2 972 655,22 zł co stanowi 15% kwoty całej wartości ww. zadania.

W zakres rzeczowy zadania wchodzi: budowa budynku, który będzie pełnił funkcję wystawienniczo ekspozycyjne służące ochronie i edukacji o Rezerwacie W. i punkt kontaktowy G. Ś., zagospodarowanie terenu, drobne formy małej architektury, oświetlenie zewnętrzne, przyłącze kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącze wodociągowe, elektryczne, instalacje chłodu, wentylacji, klimatyzacji, grzewcze, kotłownia gazowa, instalacje pomp ciepła oraz instalacje elektroenergetyczne.

Bezpośrednim efektem przeprowadzenia inwestycji będzie promocja atrakcji geoturystycznych regionu na forum krajowym i europejskim, utworzenie na bazie obiektów archeologicznych i geologicznych szlaku turystycznego, na którym poszczególne obiekty i miejsca związane z historią powstania ziemi stanowią eksponaty połączone ze sobą siecią szlaków rowerowych i samochodowych.

Realizacja inwestycji będzie trwać 12 m-cy.

Do realizacji inwestycji Gmina K. upoważniła jednostkę organizacyjną (budżetową) o nazwie G. K., która administruje obiektem Rezerwat W., na którego terenie powstanie obiekt "...".

W trakcie realizacji zadania G. K. będzie dokonywał zakupu usług m.in. usługi w zakresie robót budowlano-montażowych, usługi inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego niezbędnych do powstania zaplanowanej inwestycji, która po oddaniu do użytkowania będzie administrowana przez G. K.

G. K. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 1 października 2010 r. w związku ze świadczeniem usług, które w myśl ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu VAT (wynajem pomieszczeń) oraz prowadzi ewidencję o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Inwestycja, pn. "...", która powstanie w ramach realizowanego projektu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

G. K. jest samorządową jednostką budżetową podmiotowo zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nałożonych odrębnymi przepisami prawa do realizacji których został powołany (Uchwała Rady Miasta w K.) z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Planowane przeznaczenie obiektu - "...", posiadać będzie charakter niekomercyjny i związane będzie z prowadzoną działalnością co wynika z § 5 pkt 2 i 3 Statutu G. K., Centrum G. służyć będzie czynnościom nieopodatkowanym.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu pn. "..." nie będzie wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (np. najem).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji pn. "..." istnieje możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT, oraz zwrotu na rachunek bankowy różnicy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 28 października 2010 r.), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. "...", nie ma również możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Gmina K. (Beneficjent Projektu) upoważniła jednostkę organizacyjną (budżetową) o nazwie G. K. do realizacji projektu pn. "..." w ramach projektu pn. "...".

Zakupy związane z realizacją projektu, będą dokonywane przez tę jednostkę budżetową (Wnioskodawcę).

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu pn. "..." nie będzie wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (np. najem).

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. "...". Wnioskodawca nie ma również możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż mienie powstałe w wyniku realizacji projektu pn. "..." nie będzie wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę powstałego w efekcie projektu mienia do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (np. bilety wstępu do obiektów i miejsc związanych z projektem "..." itp.), udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości uznania Wnioskodawcy za jednostkę budżetową podmiotowo zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe potraktowano informacyjnie jako element opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl