IBPP4/443-1480/09/AŚ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1480/09/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2009 r. (data wpływu 8 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta ".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina występując z wnioskiem o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na projekt pn. "Rewitalizacja centrum miasta ", uwzględniła w budżecie tego projektu jako koszty kwalifikowane, koszty podatku VAT. Głównym celem priorytetu, w ramach którego realizowany będzie projekt jest aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. W ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta " przeprowadzona będzie odnowa zdegradowanych obszarów centrum miasta poprzez zmianę struktury terenów i nadanie nowych funkcji centrotwórczych oraz aktywizację przestrzeni.

W ramach poprawy stanu istniejącego wybudowany zostanie chodnik umożliwiający komunikację pieszą, w sąsiedztwie p. na obszarze po byłych zakładach, plac śródmiejski, który stanowić będzie m.in. miejsce aktywizacji życia publicznego i kulturalnego mieszkańców. Rewitalizacja centrum miasta obejmować będzie także remont p., które w aspekcie historycznym miały kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, a obecnie mogłyby zostać wykorzystane jako walory turystyczne, a także jako obiekty pełniące funkcję edukacyjno-informacyjną. Na terenie tym nie będzie prowadzona przez Gminę działalność gospodarcza i nie będzie on udostępniany za odpłatnością podmiotom trzecim.

W piśmie z dnia 2 grudnia 2009 r., będącym uzupełnieniem do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2009 r. Wnioskodawca wskazał, że:

* Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

* Gmina realizuje projekt pn. "Rewitalizacja centrum miasta " w ramach zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),

* Towary i usługi, które będą nabywane w ramach projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta " nie będą służyły czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Gminę.

Dodatkowo Wnioskodawca w piśmie tym wskazał, iż jest zainteresowany wydaniem interpretacji indywidualnej jedynie w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 2 grudnia 2009 r.):

Czy Gmina ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta ".

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 2 grudnia 2009 r.), nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta ".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty.

W szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ww. ustawy o samorządzie gminnym zadania własne obejmują sprawy:

* gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy.

Zatem Urząd Gminy (Miasta) działając w imieniu Gminy (Miasta) realizuje zadania własne Gminy (Miasta) i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina będzie realizowała projekt pn. "Rewitalizacja centrum miasta ". W ramach realizacji ww. projektu przeprowadzona będzie odnowa zdegradowanych obszarów centrum miasta poprzez zmianę struktury terenów i nadanie nowych funkcji centrotwórczych oraz aktywizację przestrzeni.

W ramach poprawy stanu istniejącego wybudowany zostanie chodnik umożliwiający komunikację pieszą, w sąsiedztwie p. na obszarze po byłych zakładach, plac śródmiejski, który stanowić będzie m.in. miejsce aktywizacji życia publicznego i kulturalnego mieszkańców. Rewitalizacja centrum miasta obejmować będzie także remont p., które w aspekcie historycznym miały kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, a obecnie mogłyby zostać wykorzystane jako walory turystyczne, a także jako obiekty pełniące funkcję edukacyjno-informacyjną. Na terenie tym nie będzie prowadzona przez Gminę działalność gospodarcza i nie będzie on udostępniany za odpłatnością podmiotom trzecim.

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina realizuje projekt pn. "Rewitalizacja centrum miasta " w ramach zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Towary i usługi, które będą nabywane w ramach projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta " nie będą służyły czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Gminę.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl