IBPP4/443-1472/10/AŚ - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1472/10/AŚ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.), uzupełnionym pismami z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu 18 października 2010 r.) oraz z dnia 20 października 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. "...." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 14 października 2010 r. oraz z dnia 20 października 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. "....".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca był partnerem przy realizacji projektu pod nazwą "..." dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową z dnia 30 lipca 2009 r. Dofinansowanie środków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego wyniosło 85%, pozostała część środków stanowiła wkład własny Powiatu.

Przedmiotem projektu jest odbudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej o długości 47,8 m. Realizowany obiekt jest zgodny z prawodawstwem polskim i unijnym zarówno w zakresie procedur związanych z przygotowaniem i wdrażaniem inwestycji, jak również w zakresie tworzenia projektu budowlanego i innych rozwiązań technologicznych. Długofalowym celem projektu jest polepszenie infrastruktury komunikacyjnej wywierającej bezpośredni wpływ na standardy i komfort ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych, oraz polepszenie dostępności komunikacyjnej, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, a także poprawa dostępności komunikacyjnej do obszarów istotnych z punktu widzenia gospodarczego dla danego regionu, w tym wyrównywanie szans ludności obszarów wiejskich i miejskich. Na poziomie definiowania konieczności i celowości realizacji inwestycji, które odzwierciedlają wyniki analizy problemów i potrzeb zdefiniowano następujące cele główne projektu:

1.

Zapewnienie najbardziej ekonomicznego połączenia pomiędzy miastem i terenami (w tym wieloma miejscowościami) zlokalizowanymi po drugiej stronie sieci kolejowej

2.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, zwłaszcza obszarów i miejsc istotnych z punktu widzenia gospodarczego poprzez poprawę jakości dróg powiatowych, a w szczególności zapewnienie alternatywnego dojazdu do terenów inwestycyjnych (podstrefa Strefy Ekonomicznej)

3.

Zapewnienie najkrótszego, bezkolizyjnego z torami kolejowymi, alternatywnego połączenia drogowego w przypadku wyłączenia z ruchu wiaduktu kolejowego w ciągu DK

4.

Podwyższenie dostępności powiatu dla mieszkańców powiatów ościennych

5.

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, poprawę jakości powietrza, wód i gleby poprzez zwiększenie przepustowości szlaków komunikacyjnych oraz obniżenie emisji spalin i hałasu.

Zrealizowany projekt charakteryzuje się brakiem przychodów z tytułu jego eksploatacji zarówno dla beneficjenta (Powiatu) jaki i dla partnera którym był Wnioskodawca.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7.

Faktury za realizację wyżej wymienionego projektu były wystawione na Powiat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 20 października 2010 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 14 października 2010 r.) nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych do wyżej wymienionego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca był partnerem przy realizacji projektu pod nazwą "..." dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Zrealizowany projekt charakteryzuje się brakiem przychodów z tytułu jego eksploatacji zarówno dla beneficjenta (Powiatu) jaki i dla partnera którym był Wnioskodawca.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7.

Faktury za realizację wyżej wymienionego projektu były wystawione na Powiat.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

* imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

* numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu jest Powiat, będący w świetle przepisów ustawy o VAT odrębnym od Gminy podmiotem. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach - jak wskazano na wstępie zrealizowanie prawa do odliczenia podatku VAT możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Powiatu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl