IBPP4/443-1445/10/KG - Brak możliwości odliczenia podatku VAT przez powiat w związku z realizacją projektu zagospodarowania infrastruktury schronisk młodzieżowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1445/10/KG Brak możliwości odliczenia podatku VAT przez powiat w związku z realizacją projektu zagospodarowania infrastruktury schronisk młodzieżowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2010 r. (data wpływu 4 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 listopada 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat realizuje projekt unijny pn. "..." w ramach projektu kluczowego pn. "..."; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet III: Turystyka, w ramach którego wyszczególniono Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

W ramach ww. projektu kompleksowo zagospodarowywana jest infrastruktura okołoturystyczna powiatowych szkolnych schronisk młodzieżowych w Ż., Z., K., S. O., R. K., tworzony jest Ekologiczny Park Tematyczny "..." przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - Ośrodku Edukacji Ekologicznej w R. N. i budowany Kompleks Rekreacyjno-Sportowo-Turystyczny w Ż.-M.

Zagospodarowanie otoczenia schronisk wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej prezentowanej w ramach działań dotyczących promocji Powiatu, przyczyni się do wzrostu ilości liczby turystów korzystających z powiatowych szkolnych schronisk młodzieżowych oraz do wzrostu dochodów schronisk, przez co znacznie wpłynie na poprawę warunków bytowych turystów, wymiernie wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu, zwiększy zyski w sektorze turystycznym, wzrost dochodów z działalności gospodarczej podmiotów branży turystycznej.

Projekt realizowany jest w ramach zadań statutowych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 518), rozdział 2, artykuł 4 punkt 1: powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 8) kultury fizycznej i turystyki, 19) utrzymania powiatowych obiektowi urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 21) promocji powiatu.

Starostwo Powiatowe jest jednostką prowadzącą obsługę Powiatu (art. 33 ust. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Beneficjentem jest Powiat. Zadanie jest realizowane przez Powiat. W celu realizacji projektu zawierane są umowy cywilno-prawne z wykonawcami. Powiat jest realizatorem projektu, na Starostwo Powiatowe wystawiane są faktury VAT i rachunki. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Powiat.

Majątek ten zostanie nieodpłatnie przekazany w trwały zarząd powiatowym szkolnym schroniskom młodzieżowym w Ż., Z., K., R. i filiach w S., R. K. i w Ż. M.

Powiatowe szkolne schroniska młodzieżowe są czynnymi podatnikami VAT. Przedmiotowe mienie będzie, w części należącej do szkolnych schronisk młodzieżowych, wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, przy czym podmiotem wystawiającym faktury będą szkolne schroniska młodzieżowe.

Przekazane mienie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ani przez Powiat, ani przez Starostwo Powiatowe.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 3 listopada 2010 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 3 listopada 2010 r.), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. kultury fizycznej i turystyki, utrzymania powiatowych obiektowi urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych oraz promocji powiatu (art. 4 ust. 1 pkt 8, 19 i 21 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na względzie należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (powiaty) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Powiat. Tym samym w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług powinien być wskazany Powiat.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych realizuje projekt unijny pn. "..." w ramach projektu kluczowego pn. "..."; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet III: Turystyka, w ramach którego wyszczególniono Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Powstałe mienie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ani przez Powiat, ani przez Starostwo Powiatowe.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Majątek powstały w wyniku realizacji projektu zostanie nieodpłatnie przekazany w trwały zarząd powiatowym szkolnym schroniskom młodzieżowym w Ż., Z., K., R. i filiach w S., R. K. i w Ż. M.

Z powyższego wynika, iż Powiat nie będzie wykorzystywać obiektów będących przedmiotem projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem Majątek powstały w wyniku realizacji projektu zostanie nieodpłatnie przekazany w trwały zarząd powiatowym szkolnym schroniskom młodzieżowym w Ż., Z., K., R. i filiach w S., R. K. i w Ż. M., które są odrębnymi od Gminy podmiotami. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl