Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-144/13/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy zużycia paliwa żeglugowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy zużycia paliwa żeglugowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu z dna śródlądowych zbiorników wodnych miału węglowego przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej. Pogłębiarka ssąco-refulująca służy do usuwania i transportowania osadów z dna zbiornika "D". Maszynownia znajduje się w kadłubie zasadniczym pogłębiarki, a dla zachowania odpowiedniej stateczności zamontowane są do burt i rufy pływaki stabilizujące. W maszynowni znajdują się dwa silniki spalinowe. Z przodu na trzech kolejnych pontonach ułożonych w kształt podkowy zamontowana jest konstrukcja bramowa do której przymocowano głowicę ssąco-refulującą. Spulchniony głowicą zasilaną elektrycznie urobek transportowany jest hydraulicznie przy pomocy pompy poprzez rurociąg o długości ok. 1400 m na brzeg zbiornika osadnikowego.

Pogłębiarka w ramach wykonywanych czynności przemieszcza się po zbiorniku wodnym z miejsca na miejsce, a także wykonuje manewry podczas zasysania i pobierania materiałów z dna. Do napędzania pogłębiarki służą wskazane dwa silniki spalinowe, który to system napędowy umożliwia samodzielne przemieszczanie się po powierzchni zbiornika wodnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zużycie oleju napędowego do działalności polegającej na pogłębianiu śródlądowego zbiornika wodnego przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej mieści się w pojęciu "używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne" użytym w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a w konsekwencji olej napędowy wykorzystywany do tego celu zwolniony jest z podatku akcyzowego w przypadku spełnienia warunków o których mowa w art. 32 ust. 5-13 wskazanej ustawy.

Zdaniem Spółki, zużycie oleju napędowego do działalności polegającej na pogłębianiu zbiornika wodnego przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej mieści się w pojęciu "używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne" użytym w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a w konsekwencji olej napędowy wykorzystywany do tego celu zwolniony jest z podatku akcyzowego w przypadku spełnienia warunków o których mowa w art. 32 ust. 5-13 wskazanej ustawy.

Spółka w całości podziela pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie I GSK 969/09 oparty o stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poprzedzone identycznym stanowiskiem Rzecznika Generalnego, wyrażone w wyroku Trybunału z 1 marca 2007 r., sygn. akt C-391/05.

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki żegluga pogłębiarki obejmuje manewry wykonywane przez nią w trakcie działań polegających na zasysaniu materiałów z dna, to znaczy przemieszczanie się pogłębiarki w trakcie wykonywania przez nią działań związanych z pogłębianiem. Takie czynności mieszczą się więc w pojęciu "żegluga" w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c akapit pierwszy Dyrektywy 92/81 z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych, zmienionej Dyrektywą 94/74 Rady UE.

Skoro ani przepisy ustawy o żegludze śródlądowej ani innych aktów normatywnych nie definiują pojęcia żeglugi śródlądowej, zaś art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym odwołuje się do "celów żeglugi", to nie ma powodów aby nie przyjąć przy interpretacji tego przepisu wykładni dokonanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Reasumując stanowisko Spółki jest takie, iż zużycie oleju napędowego do działalności polegającej na pogłębianiu śródlądowego zbiornika wodnego przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej mieści się w pojęciu "używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne" użytym w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a w konsekwencji olej napędowy wykorzystywany do tego celu zwolniony jest z podatku akcyzowego w przypadku spełnienia warunków o których mowa w art. 32 ust. 5-13 wskazanej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

Przypadki, w których stosuje się przedmiotowe zwolnienie, zostały określone w ust. 3 przedmiotowego art. 32 ustawy.

Natomiast warunki stosowania zwolnień wynikających z ww. art. 32 ust. 1 pkt 2 zostały określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 - warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

1.

objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;

2.

dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";

3.

prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Przedmiotowe zwolnienie jest implementacją uregulowań Wspólnotowych w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 lit. c Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U.UE.L.Nr 283, str. 52 z późn. zm.) - poza przepisami ogólnymi wymienionymi w dyrektywie 92/12/EWG w sprawie zwolnionych zastosowań produktów podlegających opodatkowaniu, i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie zwalniają następujące produkty od podatku na warunkach, które ustanawiają do celów zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania takich zwolnień oraz zapobieżenia jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom:

* produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi na wodach terytorialnych Wspólnoty (włącznie z połowami), z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej, i energia elektryczna produkowana na pokładzie statku.

Dla celów niniejszej dyrektywy "prywatna żegluga niehandlowa" oznacza każde użycie statku przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z niej na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, we wszelkich innych celach niż handlowe, w szczególności innych niż w celu przewozu pasażerów lub towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz władz publicznych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu z dna śródlądowych zbiorników wodnych miału węglowego przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej. Pogłębiarka ssąco-refulująca służy do usuwania i transportowania osadów z dna zbiornika "D". Maszynownia znajduje się w kadłubie zasadniczym pogłębiarki, a dla zachowania odpowiedniej stateczności zamontowane są do burt i rufy pływaki stabilizujące. W maszynowni znajdują się dwa silniki spalinowe. Z przodu na trzech kolejnych pontonach ułożonych w kształt podkowy zamontowana jest konstrukcja bramowa do której przymocowano głowicę ssąco-refulującą. Spulchniony głowicą zasilaną elektrycznie urobek transportowany jest hydraulicznie przy pomocy pompy poprzez rurociąg o długości ok. 1400 m na brzeg zbiornika osadnikowego.

Pogłębiarka w ramach wykonywanych czynności przemieszcza się po zbiorniku wodnym z miejsca na miejsce, a także wykonuje manewry podczas zasysania i pobierania materiałów z dna. Do napędzania pogłębiarki służą wskazane dwa silniki spalinowe, który to system napędowy umożliwia samodzielne przemieszczanie się po powierzchni zbiornika wodnego.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy nabywane paliwo w takiej sytuacji korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem "użycia do celów żeglugi". W tym celu odwołać się należy do orzecznictwa w tym zakresie. Zacytować tutaj należy przede wszystkim wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sygn. akt C-391/05 z dnia 1 marca 2007 r., zgodnie z którym " (...) manewry przeprowadzane przez pogłębiarkę portową w trakcie czynności zasysania i zrzutu materiału, co oznacza przemieszczanie się, nierozerwalnie związane z wykonywaniem czynności pogłębiania, mieszczą się w zakresie zastosowania pojęcia żegluga w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy dyrektywy 92/81 (...)".

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Generalnego poprzedzającym powyższy wyrok żegluga pogłębiarki portowej w ramach świadczenia usługi obejmuje nie tylko przemieszczanie się bez ładunku i usługi, lecz również manewry wykonywane przez pogłębiarkę podczas zasysania i pobierania materiałów z dna, to znaczy przypadki przemieszczania się przez pogłębiarkę w trakcie wykonywania przez nią działań związanych z pogłębianiem.

Zdaniem Rzecznika Generalnego do celów stosowania wyżej wymienionego przepisu Dyrektywy, czynności wykonywane przez pogłębiarkę podczas działań polegających na pogłębianiu, niezależnie od tego czy chodzi o przemieszczanie się czy o wykonywane prace, stanowią niepodzielną całość.

W konkluzji Rzecznik uważa, że pojęcie "żegluga na wodach terytorialnych Wspólnoty" obejmuje manewry wykonywane przez pogłębiarkę portową w trakcie działań polegających na zasysaniu materiałów z dna, to znaczy przemieszczanie się pogłębiarki portowej w trakcie wykonywania przez nią działań związanych z pogłębianiem.

Trybunał podzielił to zapatrywanie i analogicznie rozstrzygnął kwestię, czy czynności związane z pracą pogłębiarki portowej mogą być uważane za należące do pojęcia "żegluga" w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c akapit pierwszy dyrektywy 92/81.

Odnośnie pojęcia "żegluga" w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c akapit pierwszy dyrektywy 92/81 Trybunał przypomniał że już orzekł w punkcie 23 wyroku w sprawie Deutsche See-bestattungs-Genossenschaft (C-346/97), iż każda działalność żeglugowa w celach komercyjnych mieści się w zakresie zastosowania zharmonizowanego zwolnienia przewidzianego przez ten przepis.

W punkcie 25 tego wyroku Trybunał stwierdził, że przepis ten nie wprowadza żadnego zróżnicowania ze względu na cel danej żeglugi, ponieważ zakłócenia konkurencji, których uniknięciu służą przepisy dyrektywy, mogą pojawić się niezależnie od rodzaju żeglugi w celach komercyjnych.

Z wyżej wymienionego wyroku wynika również, że cel przebycia danej trasy jest pozbawiony znaczenia, ponieważ chodzi o żeglugę, która stanowi odpłatne świadczenie usług.

W związku z powyższym Europejski Trybunał Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że manewry przeprowadzane przez pogłębiarkę w trakcie wykonywania czynności zasysania i zrzutu materiału, to znaczy przemieszczanie się nierozerwalnie związane z wykonywaniem czynności pogłębiania, mieszczą się w zakresie zastosowania pojęcia "żegluga" w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c akapit pierwszy dyrektywy 92/81, zmienionej dyrektywą 94/74.

Analogicznie (w kwestii stosowania podobnego do ww. zwolnienia, wynikającego z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.)) wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt I FSK 1420/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. i wyroku z dnia 17 czerwca 2010 r. sygn. akt I GSK 969/09. Zgodnie z nimi, " (...) zużycie oleju napędowego na działalność polegającą na wydobyciu kruszywa z dna rzecznego (pogłębianie szlaku wodnego) mieści się w użytym w tym przepisie pojęciu zużycia "na cele żeglugi" (...)".

W przypadku sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku wiadomym jest, że pogłębiarka wyposażona jest w system napędowy zapewniający jej samodzielność przy przemieszczaniu się, Jednostka ta posiada zatem właściwości techniczne niezbędne do żeglugi umożliwiającej jej świadczenie usług.

Ponadto należy zauważyć, że zwolnienie określone w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy odnosi się do użycia wymienionych wyrobów do "celów gospodarczych". W sytuacji opisanej we wniosku takie zastosowanie będzie występować, bowiem Spółka używa wymienione pogłębiarki ssąco-refulujące do usuwania i transportowania osadów z dna zbiornika.

Uwzględniając powyższe, dostarczane Spółce paliwo żeglugowe może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl