IBPP4/443-1426/10/AZ, Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku jednorazowej... - OpenLEX

IBPP4/443-1426/10/AZ - Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku jednorazowej sprzedaży środka trwałego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1426/10/AZ Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku jednorazowej sprzedaży środka trwałego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2010 r. (data wpływu 30 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 5 października 1993 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności jest produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych i dokumentowana jest fakturami VAT. Ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej.

W dniu 30 sierpnia 2010 r., Wnioskodawca dokonał jednorazowej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - był to samochód osobowy stanowiący środek trwały firmy. Sprzedaż ta została udokumentowana fakturą VAT. Wartość sprzedaży samochodu wyniosła 44 000 zł. Sprzedaż ta korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie VAT.

Sprzedaż ta była jednorazowa i po niej nie będzie już występowała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej gdyż jedynymi odbiorcami wyrobów Wnioskodawcy są podmioty gospodarcze. Po dniu 30 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie przewiduje też ewentualnej kolejnej sprzedaży środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstanie obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej ponieważ po jednorazowej sprzedaży środka trwałego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jaka miała miejsce w sierpniu 2010 r. nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Instalacja kasy rejestrującej w przypadku Wnioskodawcy jest bezcelowa i będzie urządzeniem bezużytecznym.

Zamiarem Wnioskodawcy jest kontynuowanie sprzedaży tylko i wyłącznie na rzecz jednostek gospodarczych dokumentując ją fakturami VAT i nie będzie rozszerzał swoich odbiorców o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów oraz nie została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania.

Kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika. Ewidencja prowadzona na kasie rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), do dnia 31 grudnia 2010 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2010 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z treści wniosku wynika, że od 5 października 1993 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych i dokumentowana jest fakturami VAT. Ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej.

W dniu 30 sierpnia 2010 r., Wnioskodawca dokonał jednorazowej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - był to samochód osobowy stanowiący środek trwały firmy. Sprzedaż ta została udokumentowana fakturą VAT. Wartość sprzedaży samochodu wyniosła 44 000 zł. Sprzedaż ta była jednorazowa i po niej nie będzie już występowała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej gdyż jedynymi odbiorcami wyrobów Wnioskodawcy są podmioty gospodarcze. Po dniu 30 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie przewiduje też ewentualnej kolejnej sprzedaży środków trwałych.

Na podstawie powołanych powyżej przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących należy uznać, iż z dniem 1 listopada 2010 r. Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca od dnia 1 listopada 2010 r. obowiązany jest do zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, każdej sprzedaży nieobjętej zwolnieniem przedmiotowym (niewymienionej w załączniku do rozporządzenia), z obowiązku ewidencjonowania.

Biorąc pod uwagę treść powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Zatem jeżeli nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Zaznaczenia również wymaga, iż nawet w przypadku wystąpienia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych ale wyłącznie w zakresie czynności wymienionych w załączniku, tj. czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, to pomimo przekroczenia kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 40 000 zł, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Nie ulega wątpliwości, iż przepisy ustawy o podatku VAT nakładają na Wnioskodawcę obowiązek ewidencjonowania sprzedaży, a nie obowiązek zainstalowania kasy. Bezsprzecznie obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wiąże się z koniecznością zainstalowania kasy rejestrującej, jednakże nie istnieje podstawa prawna, która zobowiązywałaby Wnioskodawcę do zainstalowania kasy rejestrującej w związku z utratą prawa do zwolnienia z ewidencjonowania.

Wypada zgodzić się z Wnioskodawcą, iż w aspekcie braku w przyszłości sprzedaży na rzecz osób fizycznych, instalacja kasy rejestrującej w przypadku Wnioskodawcy jest bezcelowa i kasa będzie urządzeniem bezużytecznym.

Należy jednak podkreślić, iż powyższe nie ma wpływu na fakt, że Wnioskodawca ma obowiązek zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej każdej sprzedaży nieobjętej zwolnieniem z tego obowiązku, a dokonanej przez Wnioskodawcę od dnia 1 listopada 2010 r. Bowiem ekonomiczne aspekty prowadzonej działalności mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na obowiązki podatkowe ciążące na podatniku.

Podsumowując, jeżeli Wnioskodawca zgodnie ze swoim zamiarem nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powstanie wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl