IBPP4/443-1418/09/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1418/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2009 r. (data wpływu 4 listopada 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "........" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "........". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 grudnia 2009 r., znak: IBPP4/443-1418/09/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Projekt pn. "........" realizowany jest od 2008 r. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 2012 r.

Gmina występuje o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami.

Projekt realizowany jest w następujących etapach:

* wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia,

* budowa i informatyzacja baz danych,

* zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi,

* budowa oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasileniem systemu danymi przestrzennymi,

* utworzenie systemu identyfikacji i kojarzenia procesów,

* implementacja systemów w istniejącym środowisku e-urzędu,

* szkolenia,

* zarządzanie projektem,

* nadzór inwestorski,

* audyt projektu,

* promocja projektu.

Wdrożone w ramach realizacji projektu systemy informatyczne wykorzystane zostaną do zwiększenia zakresu oraz dostępności usług dla społeczeństwa, świadczonych drogą elektroniczną w szczególności tych, dla których znaczący element całości informacji stanowią dane o przestrzeni geograficznej miasta wykorzystywane dla wypełnienia usług administracyjnych (wpis/wypis z rejestrów, powiadomienie, decyzje), wsparcia funkcji zarządzania bezpieczeństwem miasta i jego mieszkańców oraz interakcji z inwestorami. Projekt przyczyni się do usprawnienia obsługi obywateli poprzez skracanie czasu i lepszą jakość załatwiania spraw. Stworzony system będzie w odpowiedni sposób serwisowany i utrzymywany przez miejskie służby odpowiedzialne za te działania. Technologicznie przyjęte dla wdrożenia rozwiązania zapewnią jak najszersze wykorzystanie rozwiązań w okresie co najmniej 5-ciu lat po zakończeniu przez Miasto budowy systemu i pozostaną własnością miasta - nie zostaną sprzedane, wydzierżawione, ani w żaden inny sposób przekazane jakimkolwiek podmiotom.

Zakupiony w ramach realizacji przedsięwzięcia sprzęt komputerowy, oprogramowanie, oraz uzyskane zasoby informacyjne - mapy, ewidencje, rejestry i bazy danych znajdować się będą w budynkach należących do Miasta. Eksploatacja systemu, wdrożonego w ramach niniejszego projektu w Urzędzie Miasta nie wiąże się z uzyskiwaniem jakichkolwiek przychodów. Nie opracowano w studium wykonalności planu ich uzyskiwania.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 16 grudnia 2009 r. wszystkie usługi elektroniczne, powstałe w ramach projektu będą usługami bezpłatnymi, ogólnodostępnymi.

Na etapie tworzenia projektu wszystkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie.

Zbudowany i wdrożony system w ramach projektu będzie wykorzystywany m.in. do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z wymienionymi przepisami, gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy m.in. do: Starostów - w zakresie zasobów powiatowych. Pobierane opłaty za wykonane czynności polegające na udostępnianiu materiałów z zasobów geodezyjnych i kartograficznych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz wykonywanie wypisów i wypisów z operatu ewidencyjnego zasilają Powiatowy Fundusz Geodezyjny i Kartograficzny. Środki Funduszu są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (art. 43 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne). Wykonując tym samym zadania publiczne nałożone odrębnymi przepisami w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność Gmina jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotowo zwolniona w zakresie tych czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Czynnością pochodną udostępniania materiałów z zasobów geodezyjnych i kartograficznych są usługi reprodukcji map i materiałów geodezyjnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%. Wnioskodawca nie może wykluczyć, iż usługi te nie będą wykonywane, w sposób jak dotychczas.

Powyższe, wymienione czynności nie będą usługami nowymi, w efekcie projektu zostanie jedynie utworzona dodatkowa, nowa (elektroniczna) droga dostępu do nich.

Żadne usługi udostępniane mieszkańcom, w trakcie i po wdrożeniu projektu, nie są usługami nowymi. Ponadto, usługi dla mieszkańców, nadal będą mogły być realizowane drogą tradycyjną (dotychczasową) oraz (co jest istotą projektu) równolegle drogą elektroniczną. Ich zakres oraz zobowiązania dot. np. opłat wynikających z przepisów, pozostają niezmienione.

Podsumowując przedmiotowy projekt to dodatkowy system udostępniania informacji oraz procedur, czyli elektroniczna droga dostępu do informacji, która jest wartością dodaną projektu i stanowi o jego podstawowej zalecie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "".

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określające przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu, bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości łub części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust, 3 i 4 ww. rozporządzenia. W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r., co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca.

Eksploatacja systemu, wdrożonego w ramach ww. projektu w Urzędzie Miasta nie wiąże się z uzyskiwaniem jakichkolwiek przychodów przez Gminę. Nie opracowano w studium wykonalności planu ich uzyskiwania. W związku z powyższym Gmina Miasto, która jako beneficjent występuje z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu, nie ma możliwości odliczenia oraz odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją zadania pn. "".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą "........". Wnioskodawca wskazał, iż zbudowany i wdrożony system będzie wykorzystywany między innymi do zdań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. Wnioskodawca wskazał, iż czynnością pochodną udostępniania materiałów z zasobów geodezyjnych i kartograficznych są usługi udostępniania reprodukcji map i materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż czynność reprodukcji map i materiałów geodezyjnych i kartograficznych, która jak wskazał Wnioskodawca jest usługą podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%, jest czynnością nierozerwalnie związaną z budowanym i wdrażanym w ramach projektu systemem elektronicznym.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pn. "........" bezsprzecznie w części są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem biorąc pod uwagę unormowanie wynikające z cytowanego powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy, jednakże tylko w części w jakiej zakupy te związane będą z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem tylko w tym zakresie zostaną spełnione wymogi określone przez prawodawcę, a warunkujące prawo do odliczenia. Tym samym w zakresie w jakim nabywane towary i usługi związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych Wnioskodawca będzie miał prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ustawy o VAT.

Ponadto należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Analogiczny przepis obowiązuje na mocy § 21 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia oraz odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją zadania pn. "........" należało uznać za nieprawidłowe.

Na marginesie niniejszej interpretacji należy zauważyć, iż z treści wniosku wynika, iż dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy na potrzeby przedmiotowego projektu nie będą służyły jedynie do wykonywania czynności opodatkowanych, będą również występowały inne czynności związane ze zbudowanym i wdrożonym system elektronicznym. W sytuacji takiej Wnioskodawca winien dokonać oceny wszystkich czynności do których będzie wykorzystywany system tj. opodatkowanych, zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu i w przypadku stwierdzenia, że dokonane zakupy posłużą czynnościom opodatkowanym oraz czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu i zwolnionym, i jednocześnie nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania dokonanych zakupów do konkretnego rodzaju działalności, chcąc dokonać odliczenia podatku naliczonego, należałoby zastosować dwuetapowy klucz podziału.

Mianowicie w pierwszym etapie z całości zakupów, których nie można bezpośrednio przyporządkować działalności opodatkowanej, Wnioskodawca winien wydzielić tę ich część, która związana jest z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu i część, która związana jest z działalnością gospodarczą (zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną).

Natomiast w drugim etapie, w odniesieniu do części zakupów związanych z działalnością gospodarczą (zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną), Wnioskodawca winien ustalić właściwą proporcję jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o VAT.

Ponadto, tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym tut. organ w niniejszej interpretacji odniósł się wyłącznie do możliwości odliczenia oraz odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją zadania pn. "........".

Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zaliczenia przez Wnioskodawcę czynności związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne do czynności objętych zwolnieniem od podatku od towarów i usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym udzielona interpretacja traci swą aktualność, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl