IBPP4/443-1373/10/JP - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z projektem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1373/10/JP Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2010 r. (data wpływu 24 września 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z projektem pn. "..." lub zwrotu różnicy tego podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2010 r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z projektem pn. "..." lub zwrotu różnicy tego podatku. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, Zakład, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet VIII, "Infrastruktura edukacyjna" Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawianego nr projektu - 476 otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. "...".

Realizacja projektu dotyczyła obiektu Z prowadząca kształcenie ustawiczne młodzieży i dorosłych w formach pozaszkolnych.

Beneficjentem projektu jest Zakład (jednostką wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Wydział Rozwoju Regionalnego).

Realizacja projektu obejmowała adaptację powierzchni spawalni i utworzenie w jej miejsce pracowni instruktorskiej z najnowszymi technologiami związanymi z klimatyzacją, wentylacją, pozyskiwaniem energii odnawialnej (solary słoneczne). Realizacja projektu obejmuje również adaptację i modernizację pomieszczeń hali warsztatów szkoleniowych wraz z zapleczem.

W związku z realizacją ww. projektu zakupy były dokonywane fakturami VAT wystawionymi na Zakład.

Zakupy dotyczyły środków trwałych, wyposażenia i robót budowlanych związanych z utworzeniem dwóch pracowni dydaktycznych. Dokonane zakupy do celów projektu nie były i nie są związane z działalnością opodatkowaną.

Dokonane zakupy i nakłady są tylko i wyłącznie związane z działalnością zwolnioną art. 43 ust. 1 pkt 1 (usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, poz. nr 7 - usługi w zakresie edukacji).

Wobec powyższego Wnioskodawca nie miał i nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku VAT (art. 86) lub zwrotu różnicy (art. 87). Podatek ten zwiększył wartość środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

Zakład jest podatnikiem VAT czynnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istniała lub istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT (art. 86) lub zwrotu różnicy tego podatku (art. 87 ustawy o VAT).

Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ nabywane w związku z realizacją projektu środki trwałe i usługi budowlane nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca nie miał i nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku VAT (art. 86) lub jego zwrotu (art. 87).

Wnioskodawca nabył towary i usługi, które będą służyć tylko i wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT.

Dla usług w zakresie edukacji do celów w zakresie VAT do 31 grudnia 2010 r. stosowana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ogłoszona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. - PKWiU - 80.42 (PKWiU z 2008 r. - 85.59).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Odliczyć zatem można w całości wyłącznie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 zał. nr 4 wskazano usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji".

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet VIII, "Infrastruktura edukacyjna" Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawianego nr projektu - 476, otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. "...".

Zakupy dotyczyły środków trwałych, wyposażenia i robót budowlanych związanych z utworzeniem pracowni dydaktycznej.

Dokonane zakupy do celów projektu nie były i nie są związane z działalnością opodatkowaną.

Dokonane zakupy i nakłady są tylko i wyłącznie związane z działalnością zwolnioną art. 43 ust. 1 pkt 1 (usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, poz. nr 7 - usługi w zakresie edukacji).

Zatem w oparciu o tak przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym nie przysługuje mu prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.).

Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Podkreślenia wymaga, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na opisie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, w którym jednoznacznie wskazano, iż świadczone usługi na potrzeby których dokonano zakupów są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany, któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub prawnego (np. wydzierżawienia zaadaptowanych pomieszczeń).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl