IBPP4/443-1373/09/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1373/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2009 r. (data wpływu 27 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją Działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2009 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją Działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 listopada 2009 r. znak: IBPP4/443-1373/09/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie zostało powołane celem realizacji zadań statutowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym na potrzeby podatku od towarów i usług.

W latach 2009-2015 Stowarzyszenie realizuje działania objęte programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju".

W związku z powyższym Stowarzyszenie otrzymuje pomoc na funkcjonowanie biura LGD. W ramach tej pomocy Stowarzyszenie pokrywa koszty wynagrodzenia pracowników biura, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz czynszu, gdzie otrzymuje od dostawców faktury VAT.

Ponieważ Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT, nie wykonuje żadnych czynności, które by podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z powyższym podatek VAT naliczony w fakturach zakupu nie podlega odliczeniu, w przypadku Wnioskodawcy podatek VAT naliczony jest kosztem kwalifikowanym, a tym samym zakupione towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 13 listopada 2009 r.):

Czy Stowarzyszenie, które nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym na potrzeby podatku od towarów i usług, nie osiąga obrotów, w związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach od dostawców. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 13 listopada 2009 r.), Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane na potrzeby podatku VAT, nie składa miesięcznych deklaracji VAT-7, nie osiąga obrotów, zakupione towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dlatego wydatki poniesione w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie w całości są kosztami kwalifikowanymi. Podatek VAT naliczony w fakturach nie podlega odliczeniu ponieważ nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca realizuje działania objęte programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju".

W związku z powyższym otrzymuje pomoc na funkcjonowanie biura LGD. W ramach tej pomocy pokrywa koszty wynagrodzenia pracowników biura, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz czynszu, gdzie otrzymuje od dostawców faktury VAT.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, nie wykonuje żadnych czynności, które by podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, zakupione towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, więc towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą w żaden sposób związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym podatek VAT naliczony w fakturach nie podlega odliczeniu, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko możliwości odliczenia podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl