IBPP4/443-1324/09/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1324/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2009 r. (data wpływu do tut. organu 20 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji II etap" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji II etap".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina realizując zadania nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 3) planuje wykonać inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji II etap".

Aby realizować inwestycję Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. W tym celu Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2009 - 2014.

Ubiegając się o dofinansowanie i tworząc budżet dla zadania inwestycyjnego Gmina planuje uwzględnić jako koszty kwalifikowane kwoty podatku VAT. Koszty podatku VAT planuje ująć jako koszt podlegający dofinansowaniu, ponieważ Gmina nie ma możliwości jego odzyskania w całości lub części poprzez rozliczenia z urzędem skarbowym.

Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od zakupionych usług ponieważ nie dokonuje w tym zakresie sprzedaży i nie osiąga w ramach tej działalności żadnych dochodów.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia Gminy w zakresie podstawowej infrastruktury, a także zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Po zakończeniu inwestycji nowa sieć kanalizacyjna będąca własnością Gminy, zostanie nieodpłatnie przekazana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do administrowania do gminnego zakładu budżetowego, będącego jednostką organizacyjną Gminy i mającego odrębny status podatnika podatku VAT, który pobierać będzie opłaty od użytkowników za odprowadzenie ścieków do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina jako podatnik VAT nie będzie więc dokonywać żadnych czynności opodatkowanych, aby móc skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w zakupionych przy realizacji inwestycji usługach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach zakupu, wystawionych i otrzymanych na okoliczność realizowanej przyszłej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy wodociągów, kanalizacji (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Gmina przekaże nieodpłatnie (protokołem zdawczo-odbiorczym do administrowania) sieć kanalizacyjną zakładowi budżetowemu, w związku z czym nie będzie służyć ona działalności Gminy.

Gmina do czasu przekazania sieci również nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z przyszłą inwestycją.

W przypadku Gminy usługi nabywane w ramach inwestycji nie będą więc służyły czynnościom opodatkowanym - w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Podstawową zasadą dla realizacji prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Gmina nie wykorzysta inwestycji realizowanej w ramach projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego oraz zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina nie ma prawa odliczyć w całości lub części podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Gmina planuje wykonać inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji II etap".

Aby realizować inwestycję Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków funduszu spójności.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2009 - 2014.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia Gminy w zakresie podstawowej infrastruktury, a także zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od zakupionych usług ponieważ nie dokonuje w tym zakresie sprzedaży i nie osiąga w ramach tej działalności żadnych dochodów.

Po zakończeniu inwestycji nowa sieć kanalizacyjna będąca własnością Gminy, zostanie nieodpłatnie przekazana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do administrowania do gminnego zakładu budżetowego, będącego jednostką organizacyjną Gminy i mającego odrębny status podatnika podatku VAT, który pobierać będzie opłaty od użytkowników za odprowadzenie ścieków do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina jako podatnik VAT nie będzie więc dokonywać żadnych czynności opodatkowanych, aby móc skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w zakupionych przy realizacji inwestycji usługach.

Zatem w oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji II etap".

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa odliczyć w całości lub części podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją inwestycji, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wprost wynika, iż Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT związanych z przedmiotową inwestycją. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystania przez Wnioskodawcę powstałej infrastruktury do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl