IBPP4/443-1323/10/AZ - Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku w związku rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1323/10/AZ Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku w związku rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2010 r. (data wpływu 17 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług w związku rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług w związku rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Do dnia 30 września 2005 r. Wnioskodawca prowadził składowisko odpadów stałych i przyjmował odpady stałe z Gminy. Powyższa usługa była opodatkowana według obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

Z dniem 1 października 2005 r. składowisko odpadów zostało zamknięte. Od 2006 r. prowadzona jest rekultywacja składowiska odpadów.

Od wystawionych faktur dotyczących prac rekultywacyjnych Wnioskodawca nie odlicza podatku od towarów i usług gdyż:

* nie prowadzi już działalności polegającej na sprzedaży usług związanych z gromadzeniem odpadów,

* teren rekultywowany przewiduje się zagospodarować w kierunku leśnym poprzez wykonanie zasadzeń drzew liściastych, iglastych i czeremchy.

Na pozostałym zrekultywowanym terenie zaprojektowano łąki parkowe. Projekt nie przewiduje zagospodarowania terenu na cele gospodarcze. Będzie on służył nieodpłatnie mieszkańcom Gminy.

W 2010 r. - 2011 r. na ww. cel Wnioskodawca pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej. Od środków tych Wnioskodawca nie planuje odliczać podatku od towarów i usług. Rekultywacja składowiska odpadów nie będzie przez Wnioskodawcę z żaden sposób wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy postępowanie Wnioskodawcy dotyczące odliczania podatku od towarów i usług jest słuszne.

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 27 września 2010 r.), nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w związku z rekultywacją składowiska odpadów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, przy spełnieniu warunku, jakim jest wykorzystanie zakupu do realizacji czynności opodatkowanej. Wskazane prawo wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadził składowisko odpadów stałych i przyjmował odpady stałe z Gminy. Powyższa usługa była opodatkowana według obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. Z dniem 1 października 2005 r. składowisko odpadów zostało zamknięte. Od 2006 r. prowadzona jest rekultywacja składowiska odpadów.

Wnioskodawca nie prowadzi już działalności polegającej na sprzedaży usług związanych z gromadzeniem odpadów, teren rekultywowany przewiduje się zagospodarować w kierunku leśnym poprzez wykonanie zasadzeń drzew liściastych, iglastych i czeremchy. Na pozostałym zrekultywowanym terenie zaprojektowano łąki parkowe. Projekt nie przewiduje zagospodarowania terenu na cele gospodarcze. Będzie on służył nieodpłatnie mieszkańcom Gminy. Rekultywacja składowiska odpadów nie będzie przez Wnioskodawcę z żaden sposób wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Skoro więc zakupione w związku z rekultywacją składowiska odpadów towary i usługi nie służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących prac rekultywacyjnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby rekultywacji nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tekst jedn.: generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i sług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl