IBPP4/443-1315/10/EJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1315/10/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2010 r. (data wpływu 16 września 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji projektu pn. "..." - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 października 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje w latach 2010-2011 realizację projektu "...". W ramach przedmiotowego projektu planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i po części ciśnieniowej wraz z wykonaniem przyłączy do poszczególnych gospodarstw domowych. Projekt także obejmuje modernizacje istniejącej oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowy projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W związku z planowanym do realizacji projektem Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej, która przynosiłaby zysk. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 1 października 2010 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że przedmiotowy projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki (bez podłączania budynku mieszkalnego). Budynki mieszkalne zostaną przyłączone do sieci kanalizacji zbiorczej w ramach oddzielnego kontraktu. Ponadto wybudowana infrastruktura zostanie przekazana w użytkowanie Z. - jednostce budżetowej gminy, który będzie nią zarządzał i ponosił koszty eksploatacji. Wnioskodawca nadal będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej. Z. jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Gminy, że istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie wykonania ww. ustawy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewatpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach projektu planuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i po części ciśnieniowej wraz z wykonaniem przyłączy do poszczególnych gospodarstw domowych. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki, bez podłączania budynku mieszkalnego. Projekt obejmuje także modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków. Wybudowana infrastruktura zostanie przekazana w użytkowanie Z. - jednostce budżetowej Gminy, który będzie nią zarządzał i ponosił koszty eksploatacji. Zakład ten jest czynnym płatnikiem podatku VAT. W związku z planowanym do realizacji projektem Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej, która przynosiłaby zysk. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl