IBPP4/443-1256/10/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1256/10/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2010 r. (data wpływu 3 września 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów materiałów i usług w związku z realizacją projektu pod nazwą "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów materiałów i usług w związku z realizacją projektu pod nazwą "XXX". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1256/10/AZ z dnia 16 września 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako producent sprzętu wojskowego, przystąpił do umowy Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego utworzonego przez P.- Wydział Mechaniczny Technologiczny w G., A. i W. SA w G. Umowa o numerze XXX realizowana jest w okresie od 7 października 2008 do 6 października 2010 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu rozwojowego pn. "XXX". Efekt projektu, dla każdej ze stron Konsorcjum, stanowi jej własność w części jakiej dotyczy umowa. Dla Wnioskodawcy są to elementy modelu, dokumentacja projektowo-techniczna. W chwili obecnej nie są one przedmiotem sprzedaży. W przypadku uruchomienia produkcji i sprzedaży platformy, u Wnioskodawcy efekty prac badawczo-rozwojowych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj takich których następstwem jest określenie podatku należnego.

Nakłady ogółem na realizację projektu rozwojowego, objętego umową, ustalono w wysokości ccc zł i w całości są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W umowie ustalono podział prac i zadań oraz wysokość zwrotu kosztów dla każdej ze stron Konsorcjum. Liderem projektu jest P. Dofinansowanie projektu płatne jest na rachunek Lidera tj. P.która zobowiązana jest do przelania należnych stronom Konsorcjum środków na ich rachunki bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych.

Partnerzy Konsorcjum są zobowiązani prowadzić, każdy w swoim zakresie, wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym umożliwiającym pełną ewidencję środków otrzymanych i wydatkowanych według rodzajów kosztów poniesionych na poszczególne zadania. Po zrealizowaniu określonego etapu prac określonych w umowie i udokumentowaniu kosztów Wnioskodawca sukcesywnie otrzymuje za pośrednictwem Lidera Projektu zwrot poniesionych wydatków. Otrzymane dofinansowanie Wnioskodawca kwalifikuje, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1995 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako przychód wolny od podatku. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotacja nie została opodatkowana podatkiem VAT z uwagi na brak bezpośredniego związku z cenami sprzedawanych produktów.

Otrzymane środki przeznaczane są między innymi na pokrycie poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na zakup materiałów i usług obcych na podstawie otrzymanych od usługodawców faktur VAT. Nabywane usługi są związane wyłącznie z zamiarem wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Całość nakładów poniesionych na realizację projektu ze środków z dofinansowania Wnioskodawca ewidencjonuje w księgach rachunkowych na rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Po zrealizowaniu projektu i wdrożeniu wyników badań i prac rozwojowych Wnioskodawca rozliczy poniesione koszty z dotacją zaewidencjonowaną na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wnioskodawca dokonał obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wykazany w fakturach otrzymanych od usługodawców i dostawców materiałów finansowanych z dotacji.

Wnioskodawca oświadczył, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 23 września 2010 r. wyjaśniono, iż Wnioskodawca zwraca się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nabywa materiały, usługi i elementy kooperacyjne. Zakupy będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi dla Wnioskodawcy. Zamiarem Wnioskodawcy jest wykorzystanie efektów projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT poprzez wdrożenie ich do produkcji. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie osiągał obroty wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT. Wszystkie składniki majątkowe zakupione ściśle pod potrzeby projektu będą zużyte w toku jego realizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił odliczając podatek VAT naliczony przy zakupach usług i materiałów pokrytych z dotacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, słusznie skorzystał z możliwości obniżenia podatku VAT naliczonego przy zakupach usług pokrytych dotacją.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis ten umożliwia podatnikowi odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług o ile wykorzystywane są one do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest miedzy innymi prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i produkcja broni i amunicji. Nabywane towary i usługi pozostają w ścisłym związku z ogółem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności.

Pomimo, że otrzymana dotacja została zakwalifikowana przez Spółkę, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku od osób prawnych, jako przychód przedmiotowo zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym, a koszty, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku od osób prawnych, nie stanowiły dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów to Wnioskodawca, to zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług mógł dokonać obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, wykazany w otrzymanych od usługodawców fakturach VAT z tytułu poniesionych wydatków celem wykonywania przyszłych ewentualnych czynności opodatkowanych.

Zdaniem Wnioskodawcy bez znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego pozostaje kwestia możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o VAT nie wiążą prawa do odliczenia podatku ze źródłem pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na zakup towarów i usług, przy nabyciu których podatek został naliczony.

Przepisy ustawy o VAT nie wyłączają prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku dokonywania zakupów ze środków finansowych otrzymanych w postaci dotacji lub darowizn.

A zatem dla ustalenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podstawowe znaczenie ma związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, natomiast bez znaczenia pozostaje źródło pochodzenia środków finansowych na pokrycie ww. wydatków. Jednak przy ustalaniu tego prawa należy mieć na uwadze ograniczenie wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Należy również zaznaczyć, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż nabycie towarów i usług, przeznaczonych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i w ramach konsorcjum realizuje projektu pod nazwą "XXX". Efekt projektu, dla każdej ze stron konsorcjum, stanowi jej własność w części jakiej dotyczy umowa. Dla Wnioskodawcy są to elementy modelu, dokumentacja projektowo-techniczna. W chwili obecnej nie są one przedmiotem sprzedaży. W przypadku uruchomienia produkcji i sprzedaży platformy, u Wnioskodawcy efekty prac badawczo-rozwojowych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj takich których następstwem jest określenie podatku należnego.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nabywa materiały, usługi i elementy kooperacyjne. Zakupy będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi dla Wnioskodawcy. Zamiarem Wnioskodawcy jest wykorzystanie efektów projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT poprzez wdrożenie ich do produkcji. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie osiągał obroty wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT. Wszystkie składniki majątkowe zakupione ściśle pod potrzeby projektu będą zużyte w toku jego realizacji.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż ostatecznym celem prac badawczych prowadzonych w ramach realizacji projektu jest wdrożenie przemysłowe jego efektów, a zamiarem Wnioskodawcy w momencie realizacji projektu jest komercjalizacja wyników tego projektu. Zakłada się, że po zakończeniu projektu mogą być w przyszłości generowane obroty opodatkowane podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem. W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Niewątpliwie sprzedaż wytworzonych produktów w wyniku wdrożenia przemysłowego projektu będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia, istotny jest zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w przedmiotowej sprawie projekt realizowany jest z założeniem, iż dalszy rozwój badań w tym obszarze, pozwoli w przyszłości uzyskiwać przychody.

Należy również wskazać, iż bez względu na fakt, czy realizacja projektu odniesie zamierzony skutek, to w momencie nabycia towarów i usług zachowana pozostanie pierwotna intencja ich nabycia - zostały one nabyte celem wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli nawet Wnioskodawca z tytułu realizacji projektu nie osiągnie żadnych przychodów z powodów obiektywnych tzn. faza badawcza nie zakończy się pozytywnym wynikiem, to czynność opodatkowana nie wystąpi nie dlatego, że Wnioskodawca świadomie zmienił pierwotne przeznaczenie nabytych towarów i usług, lecz dlatego że wskutek niezależnych od niego czynników, wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych stało się niemożliwe.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, zatem przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług służących w przyszłości czynnościom opodatkowanym w ramach realizowania przedmiotowego projektu pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Dla zaistnienia prawa do odliczenia decydujące znaczenie ma bowiem związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, a nie źródła finansowania zakupów.

Jednocześnie tut. organ zaznacza, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320). Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy w brzmieniu - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem wypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego - został uchylony.

Wobec powyższego prawo do odliczenia podatku naliczonego do dnia 1 grudnia 2008 r. uzależnione było od zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym, natomiast od dnia 1 grudnia 2008 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego nie pozostaje w związku z możliwością zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie osiągał obroty wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT, co daje mu pełne prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania efektów projektu nie tylko do czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy otrzymana dotacja stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT, ponieważ w tym zakresie nie zadano pytania i nie przedstawiono własnego stanowiska. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl