IBPP4/443-1251/10/AZ - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w ramach realizowanego projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1251/10/AZ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w ramach realizowanego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2010 r. (data wpływu 3 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2010 r. (data wpływu 27 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w ramach realizowanego projektu pod nazwą "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w ramach realizowanego projektu pod nazwą "XXX". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 września 2010 r. (data wpływu 27 września 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1251/10/AZ z dnia 17 września 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego planuje realizację projektu pod tytułem "XXX" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Głównym celem zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest wykonanie prac renowacyjnych w dwóch budynkach, w których obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Powiat będąc podatnikiem podatku VAT w nawiązaniu do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. realizuje zadnia własne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym wykonywanych przez powiat należą m.in. zadania w zakresie utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej, edukacji publicznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 19 ww. ustawy). Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego (a tym samym starostwo powiatowe) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (§ 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Wydatki poniesione w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż projekt będzie realizowany w 2011 r. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu usług m.in. polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian, wymianie pokrycia dachowego, odnowienia elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowania parku.

Zakupy będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu tj. odnowiony obiekt nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Obiekt będący przedmiotem projektu jest zarządzany przez Wnioskodawcę czyli Powiat (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest jednostką organizacyjną Powiatu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w odniesieniu do ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w odniesieniu do ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W myśl § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych) i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych.

Należy również wyjaśnić, iż zwolnienie to nie obejmuje czynności "prac renowacyjnych w budynkach..." bowiem realizacja takiej inwestycji związana jest z dokonywaniem zakupów towarów i usług. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, a nie nabycie towarów i usług.

Nie można zatem uznać, iż renowacja zabytkowego obiektu jako zadanie własne powiatu wykonywane w imieniu i na własną odpowiedzialność przez powiat, jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Wykonanie renowacji nie rodzi po stronie nabywcy (w tym przypadku Powiatu) żadnych konsekwencji w podatku należnym, dlatego czynność ta (nabycie) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku. Dopiero dysponowanie wybudowanym majątkiem może być rozpatrywane w kategorii czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co w konsekwencji ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT. W rezultacie o prawie do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, decyduje sposób wykorzystania przez Powiat powstałego w wyniku realizacji projektu mienia, tj. wykorzystanie go do czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub do czynności nieopodatkowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 19 cyt. ustawy).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Z treści wniosku wynika, iż Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego planuje realizację projektu pod tytułem "XXX" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Głównym celem zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest wykonanie prac renowacyjnych w dwóch budynkach, w których obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Wydatki poniesione w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu tj. odnowiony obiekt nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W oparciu o powyższe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, odnowiony obiekt nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "XXX". Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania, uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług. (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 7 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie w żaden sposób wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co oznacza, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl