IBPP4/443-125/10/JP - Uprawnienie gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-125/10/JP Uprawnienie gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. organu 22 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu dla potrzeby realizacji projektu pn. "... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu dla potrzeby realizacji projektu pn. "....". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina w ramach realizacji projektu pn. "..." chce zakupić samochód 9-osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy.

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia, w którym znalazły swoje miejsce osoby z zaburzeniami psychicznymi, niewymagające opieki szpitalnej oraz osoby z obniżoną sprawnością intelektualną. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej od początku swojej działalności prowadzi usługę transportową dla swoich podopiecznych z terenu Gminy. Stała usługa transportowa świadczona przez Ośrodek na rzecz uczestników jest dla nich jedną z najważniejszych usług świadczonych przez Dom, ponieważ umożliwia im systematyczne korzystanie z terapii zajęciowej, medyczno-rehabilitacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej itp.

Gmina w ramach usług transportowych prowadzonych przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych nie będzie pobierać żadnych opłat, a także nie będzie prowadzić żadnych innych odpłatnych usług transportowych.

Zakup samochodu ma być w części dofinansowany ze środków PFRON i ma być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych.

Dysponować pojazdem w imieniu wnioskodawcy będzie Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.

Dokonując zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gmina realizować będzie swoje zadania statutowe zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wymieniając między innymi sprawy z zakresu pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, lokalnego transportu zbiorowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do planowanego zakupu samochodu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu tegoż samochodu dla potrzeb realizacji projektu pn. "..." w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II - obszar D.

Zdaniem Wnioskodawcy podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższa zasada wyklucza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych tj. czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dokonany w przyszłości zakup samochodu na rzecz osób niepełnosprawnych nie będzie miał związku z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dlatego też nie będzie Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup samochodu.

Poza tym zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ww. przepis został powtórzony w niezmienionym brzmieniu w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina w ramach realizacji projektu pn. "..." chce zakupić samochód 9-osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy.

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia, w którym znalazły swoje miejsce osoby z zaburzeniami psychicznymi, niewymagające opieki szpitalnej oraz osoby z obniżoną sprawnością intelektualną. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej od początku swojej działalności prowadzi usługę transportową dla swoich podopiecznych z terenu Gminy. Stała usługa transportowa świadczona przez Ośrodek na rzecz uczestników jest dla nich jedną z najważniejszych usług świadczonych przez Dom, ponieważ umożliwia im systematyczne korzystanie z terapii zajęciowej, medyczno-rehabilitacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej itp.

Zakup samochodu ma być w części dofinansowany ze środków PFRON i ma być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych.

Dysponować pojazdem w imieniu wnioskodawcy będzie Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.

Gmina w ramach usług transportowych prowadzonych przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych nie będzie pobierać żadnych opłat, a także nie będzie prowadzić żadnych innych odpłatnych usług transportowych.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż zakupiony w ramach realizacji przedmiotowego projektu samochód do przewozu osób niepełnosprawnych nie będzie służył Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, w ramach usług transportowych prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych nie będzie pobierać żadnych opłat, a także nie będzie prowadzić żadnych innych odpłatnych usług transportowych.

Skoro wiec samochód zakupiony w związku z realizacją projektu nie będzie służył wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gminie nie będzie Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup samochodu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl