IBPP4/443-1230/10/EJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 września 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1230/10/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2010 r. (data wpływu 30 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części z faktur wystawianych w 2009 r. w ramach realizowanego projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części z faktur wystawianych w 2009 r. w ramach realizowanego projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn. "..." z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach działania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. Miasto otrzyma dofinansowanie 36,48% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wydatki związane z realizacją ww. projektu w chwili obecnej są udokumentowane fakturami wystawionymi na Urząd Miasta, który jest beneficjentem projektu. Natomiast w 2009 r. przed podpisaniem przez Miasto umowy o dofinansowanie projektu faktury wystawione były na Wnioskodawcę, który jest jednostką podległą Urzędowi Miasta.

Projekt zakłada szereg przedsięwzięć, które ożywią obszary miasta położone wzdłuż rzeki. Projekt został podzielony na etapy:

1.

Zagospodarowanie wyrobiska

2.

Rewaloryzacja Parku

3.

Budowa bulwarów spacerowych nad Kanałem

4.

Budowa bulwarów spacerowych nad rzeką

5.

Remont stawu zamkowego.

Ww. miejsca będą ogólnie dostępne i nieodpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom. Realizowany projekt będzie całkowicie niedochodowy.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Miasta działającą jako jednostka budżetowa, powołana została uchwałą rady Miasta z dnia 17 grudnia 1991 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) Zarządca drogi (w tym przypadku Prezydent Miasta) może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi.

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny. Decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał numer identyfikacji podatkowej. Realizacja projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy. Również po zrealizowaniu ww. projektu inwestycja nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy. Projekt jest zadaniem własnym gminy nałożonym art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części z faktur wystawionych w 2009 r. na Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia całości lub części podatku od towarów i usług VAT naliczonego w trakcie realizacji ww. projektu z faktur wystawionych w 2009 r. na Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn. "...". W 2009 r. faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację projektu wystawione były na Wnioskodawcę, natomiast obecnie są wystawiane na Urząd Miasta. Projekt zakłada szereg przedsięwzięć, które ożywią obszary miasta położone wzdłuż rzeki. Projekt został podzielony na etapy: zagospodarowanie wyrobiska, rewaloryzacja Parku, budowa bulwarów spacerowych nad kanałem, budowa bulwarów spacerowych nad rzeką, remont stawu zamkowego. Ww. miejsca będą ogólnie dostępne i nieodpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom. Realizowany projekt będzie całkowicie niedochodowy. Realizacja projekt nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy. Również po zrealizowaniu projektu inwestycja nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną.

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż nabyte w 2009 r. przez Wnioskodawcę towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z faktur wystawionych w 2009 r. na M., bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl