IBPP4/443-1200/10/AŚ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 września 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1200/10/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2010 r. (data wpływu 24 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2010 r. (data wpływu 17 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego przy realizacji inwestycji pod nazwą "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego przy realizacji inwestycji pod nazwą "..".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "...". Całość inwestycji pod względem organizacyjnym i finansowo - księgowym będzie realizował Urząd Gminy.

Gmina i Urząd Gminy stosują jedno oznaczenie numeru NIP i składana jest jedna deklaracja podatku VAT. Obecnie NIP posiada Urząd Gminy, w najbliższej przyszłości jest planowana zmiana numeru NIP z Urzędu Gminy na Gminę, tak aby faktury związane z realizacją inwestycji były wystawiane na Gminę, a nie na Urząd Gminy. Zatem Wnioskodawca zakłada, że faktury za realizację wskazanej powyżej inwestycji będą wystawiane na Gminę jako podatnika VAT.

Z tytułu pobieranych opłat na podstawie Uchwały Rady Gminy Gmina będzie uzyskiwać dochody za składowanie śmieci opodatkowane podatkiem VAT co oznacza, że wybudowana infrastruktura w ramach zadania "Budowa kwatery na składowisku odpadów komunalnych" będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Gmina. Nie wyklucza się w przyszłości powołanie innego podmiotu np. spółki komunalnej lub innej jednostki budżetowej, która będzie zajmowała się gospodarką odpadami w Gminie - wówczas składowisko odpadów może zostać przekazane w odpłatną dzierżawę i w dalszym ciągu Gmina będzie uzyskiwać dochody opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego przy realizacji inwestycji pod nazwą "...". Jaki okres uzyskiwania dochodów opodatkowanych podatkiem VAT (z tytułu uzyskiwania przez Gminę opłat za składowanie śmieci lub ewentualnie w przyszłości z tytułu umowy dzierżawy) uprawnia Gminę do odliczenia podatku VAT od inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, inwestorowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ponieważ istnieje bezpośredni i bezsporny związek pomiędzy zakupem towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pod nazwą "..." a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Faktury związane realizacją inwestycji wystawiane będą na Gminę.

Również w przyszłości gdyby do prowadzenia gospodarki odpadami został powołany inny podmiot, wówczas Gmina z tytułu dzierżawy osiągać będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem w związku z ewentualnym przekazaniem w przyszłości składowiska do odpłatnego używania na podstawie umowy dzierżawy, poniesione wydatki na inwestycję są wydatkami związanymi z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego, ze względu na związek poniesionych wydatków na inwestycję "..." z czynnościami opodatkowanymi (uzyskiwaniem dochodów z tytułu pobierania odpadów na składowisku, ewentualnie w przyszłości uzyskiwaniem dochodów z tytułu dzierżawy), Gmina (Urząd Gminy) nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie określa czasookresu uzyskiwania dochodów bezpośrednio z działalności prowadzonej przez inwestora lub czasookresu oddania wybudowanych obiektów w najem czy dzierżawę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa ETS wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. ETS zwracał uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy.

Zatem Urząd Gminy (Miasta) działając w imieniu Gminy (Miasta) realizuje zadania własne Gminy (Miasta), jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Gmina (Miasto).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "...". Całość inwestycji pod względem organizacyjnym i finansowo - księgowym będzie realizował Urząd Gminy.

Z tytułu pobieranych opłat na podstawie Uchwały Rady Gminy Gmina będzie uzyskiwać dochody za składowanie śmieci opodatkowane podatkiem VAT co oznacza, że wybudowana infrastruktura w ramach zadania "..." będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Gmina. Nie wyklucza się w przyszłości powołanie innego podmiotu np. spółki komunalnej lub innej jednostki budżetowej, która będzie zajmowała się gospodarką odpadami w Gminie - wówczas składowisko odpadów może zostać przekazane w odpłatną dzierżawę i w dalszym ciągu Gmina będzie uzyskiwać dochody opodatkowane podatkiem VAT.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż zamiarem Wnioskodawcy jest wykorzystanie powstałego w efekcie projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT a nabyte towary i usługi będą służyły do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu.

Ustosunkowując się do pytania drugiego Wnioskodawcy należy podkreślić, że jak już wyżej wspomniano istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych odliczenie jest prawnie dozwolone (ustawa o VAT nie uzależnia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od okresu wykorzystania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, lecz od zamiaru - intencji ich wykorzystania), oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w przypadku zmiany przeznaczenia powstałego w ramach realizacji projektu mienia z czynności z tytułu których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (tekst jedn.: opodatkowanych generujących podatek należny) do czynności z tytułu których takie prawo nie przysługuje (tekst jedn.: nieopodatkowanych), należy mieć na uwadze uregulowania wynikające z przepisów art. 91 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, należy odpowiednio stosować przepisy art. 91 ust. 1-6 stanowiące o dokonaniu korekty podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl