IBPP4/443-1198/10/KG - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwa "Zakup urządzeń samosprzedających".

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1198/10/KG Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwa "Zakup urządzeń samosprzedających".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2010 r. (data wpływu 24 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2010 r. (data wpływu 28 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwa "Zakup urządzeń samosprzedających" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwa "Zakup urządzeń samosprzedających". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 września 2010 r. (data wpływu 28 września 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną planującą rozpocząć działalność gospodarczą (planowana data rozpoczęcia działalności do 1 grudnia 2010 r.).

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza ubiegać się o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu środków trwałych (urządzenia samosprzedające).

Program ten przewiduje możliwość otrzymania wsparcia w formie dotacji kosztów kwalifikowanych projektu. Podatek VAT może zostać uznany za koszt kwalifikowany projektu pod warunkiem, iż beneficjent nie będzie go odzyskiwał.

Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność w grudniu 2010 r. oraz zakupić w tym roku część urządzeń. Pozostała część zostanie zakupiona w pierwszej połowie 2011 r. Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawca planuje, iż obroty na pewno nie przekroczą kwoty 100 tyś zł - drobny przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 100 tyś. złotych. Obowiązujące zapisy programu ustanowią, iż w takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie, iż podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym - podatek VAT nie będzie odzyskiwany i dołączyć indywidualną interpretację.

Prowadzona działalność gospodarcza polegać będzie na sprzedaży art. spożywczych poprzez urządzenia samosprzedające. Numer PKD pod którym prowadzona będzie działalność gospodarcza to 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganów i targowisk.

Zakładając działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie się rejestrował jako płatnik podatku VAT, nie będzie prowadził działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Przedmiotowa interpretacja jest niezbędna celem przedłożenia w Centrum Rozwoju Gospodarki, gdzie Wnioskodawca złożył projekt o dofinansowanie polegający na zakupie urządzeń samosprzedających. Celem niniejszego projektu jest założenie działalności gospodarczej oraz zakup urządzeń samosprzedających, które umożliwią jej prowadzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 września 2010 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą "Zakup urządzeń samosprzedających".

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 28 września 2010 r.), w związku z realizacją projektu pod nazwą "Zakup urządzeń samosprzedających" nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność gospodarczą i zamierza zrealizować projekt pn. "Zakup urządzeń samosprzedających" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Wnioskodawca wskazał, iż jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą planuje, iż obroty na pewno nie przekroczą kwoty 100 tyś. zł.

Zakładając działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie się rejestrował jako płatnik podatku VAT. Wypada w tym miejscu zauważyć, że w przepisach o podatku od towarów i usług nie występuje pojęcie "płatnika podatku VAT", a jedynie "podatnika podatku VAT". Należy zatem uznać, iż Wnioskodawca nie będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą "Zakup urządzeń samosprzedających".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż Wnioskodawca po rozpoczęciu działalności nie będzie zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl