IBPP4/443-1184/10/EJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 września 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1184/10/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 20 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę drogi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę drogi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako powołana przez Gminę K. samorządowa jednostka budżetowa zajmuje się m.in. budową dróg publicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, chodniki itp.). Po wybudowaniu drogi publicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą droga zostaje jako środek trwały składnikiem majątku Wnioskodawcy. Wybudowana droga jest przyjmowana do ewidencji środków trwałych jako droga (ulica) pod określoną nazwą o wartości uwzględniającej całkowity koszt budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. Budowa drogi, w tym przypadku projektu pn. "...." wraz z całą infrastrukturą nie jest realizowana w celu dalszej odsprzedaży lub osiągnięcia przychodów, tylko jest realizacją celów publicznych Gminy.

Jednakże w pasie drogi budowana będzie (a w części modernizowana) sieć kanalizacji deszczowej. Z tytułu odprowadzania wód deszczowych z terenów przyległych instytucji, na podstawie umów cywilnoprawnych pozyskiwane będą przychody. Za przyjmowanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy wystawiane będą faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mając na uwadze powyższe oraz to, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę drogi.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu w takiej części, w jakiej zakupy te związane będą ze sprzedażą opodatkowaną (faktury VAT) za przyjmowanie wód deszczowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi VAT odliczeniu może podlegać tylko ten podatek naliczony (ta jego część), który związany jest z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Ustawa stanowi, że podatek winien być wyodrębniony w przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności dające prawo do odliczenia, jak i czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo. Obowiązek wyodrębnienia kwot podatku przypisywanych do poszczególnych rodzajów czynności (opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu), ma charakter bezwzględny.

Cytowany powyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdza jednoznacznie, że prawo do odliczenia przysługuje w tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi.

Z kolei przepis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Należy podkreślić, iż podatnik ma prawo do określenia części podatku podlegającej odliczeniu przy zastosowaniu proporcji opartej na strukturze sprzedaży jedynie w ściśle określonych przypadkach.

Dla możliwości skorzystania z tej formy określenia podatku podlegającego odliczeniu konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek:

1.

wystąpienie zakupów związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną (tekst jedn.: zwolnioną od podatku, której nie należy utożsamiać z niepodlegającą opodatkowaniu);

2.

niemożność wyodrębnienia kwot podatku naliczonego dla poszczególnych rodzajów sprzedaży.

Z powyższego wynika, że w przypadku podatku związanego tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT (nie jest on natomiast związany z czynnościami zwolnionymi od podatku) podatnik nie stosuje odliczenia częściowego według proporcji.

Należy podkreślić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte regulacją ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie odliczenie podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami stanowiłoby nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy. Ponadto brak jest w ustawie przepisów, które dopuszczałyby możliwość odliczenia w takiej sytuacji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się m.in. budową dróg publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Droga publiczna po wybudowaniu zostaje jako środek trwały składnikiem majątku Wnioskodawcy. Budowa drogi wraz z całą infrastrukturą nie jest realizowana w celu dalszej odsprzedaży lub osiągnięcia dochodów. Wnioskodawca realizuje projekt pn. "....". W pasie drogi budowana będzie (a w części modernizowana) sieć kanalizacji deszczowej. Z tytułu odprowadzania wód deszczowych z terenów przyległych instytucji, na podstawie umów cywilnoprawnych pozyskiwane będą przychody. Za przyjmowanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej należącej do Wnioskodawcy wystawiane będą faktury VAT.

W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu w części nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ efektem przedsięwzięcia jest droga publiczna, która nie będzie służyła działalności opodatkowanej.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wykorzystywane będą zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i czynności w związku, z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl przytoczonych wyżej przepisów w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca zobowiązany jest przyporządkować w odpowiednich częściach podatek naliczony wynikający z faktur zakupu dotyczących realizowanego zadania poszczególnym kategoriom działalności: niepodlegającej opodatkowaniu i działalności opodatkowanej w oparciu o miarodajny i uzasadniony klucz podziału. Wskazać należy, że wyboru tego klucza powinien dokonać sam Wnioskodawca, uwzględniając specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce. Zastosowany przez Wnioskodawcę klucz musi stanowić faktyczne odzwierciedlenie rzeczywistych wartości dotyczących działalności opodatkowanej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, czy też niepodlegającymi opodatkowaniu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

Zatem Wnioskodawca po wydzieleniu z całości zakupów tej części, która służy wyłącznie czynnościom podlegającym opodatkowaniu VAT, będzie miał prawo do odliczenia w tej części podatku naliczonego w całości na mocy cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawca uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl