IBPP4/443-1144/10/AŚ - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1144/10/AŚ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2010 r. (data wpływu 13 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2010 r. (data wpływu 24 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658), Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, Program Operacyjny Kapitał Ludzki z 7 września 2007 r., Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013 oraz umowę o dofinansowanie projektu zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Wnioskodawca realizował projekt pn. "..." od 1 grudnia 2008 r. do 30 lipca 2010 r. w ramach Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 25 osób w wieku 25-64 lat oraz 18-24 lat nie uczące się, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć kształcenia ustawicznego w formie szkolnej tj. nauka w formie zaocznej przez trzy semestry. Projekt swym zasięgiem obejmował trzy powiaty: k., m., t. Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatne uzyskanie tytułu..., materiały szkoleniowych i wykwalifikowaną kadrę, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie podczas szkoleń.

Nabycie towarów i usług służyło tylko i wyłącznie do realizacji tegoż projektu.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT 7.

Nabywane w związku z realizacją projektu pn. "..." towary i usługi: materiałów biurowych (segregatory, teczki, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, papier, toner, tusz), koszt druku plakatów i ulotek, opracowanie i emisji spotów radiowych, ogłoszeń promocyjnych w lokalnej prasie, koszt łączności telefonicznej, Internetu, opracowania i aktualizacji strony internetowej, zakup zestawu komputerowego z drukarką, kserokopiarki, zestawu mebli biurowych koszt wykonania baneru promocyjnego, materiałów promocyjnych: kalendarza, długopisów, teczek, koszt zakupu podręczników, koszt wynajmu sali wykładowej, koszt wyżywienia na szkoleniach nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących zakupu materiałów biurowych (segregatory, teczki, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, papier, toner, tusz), koszt druku plakatów i ulotek opracowanie i emisji spotów radiowych, ogłoszeń promocyjnych w lokalnej prasie, koszt łączności telefonicznej, Internetu, opracowania i aktualizacji strony internetowej, zakup zestawu komputerowego z drukarką, kserokopiarki, zestawu mebli biurowych koszt wykonania baneru promocyjnego, materiałów promocyjnych: kalendarza długopisów teczek, koszt zakupu podręczników, koszt wynajmu sali wykładowej, koszt wyżywienia na szkoleniach.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur: na zakup materiałów biurowych (segregatory, teczki, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, papier, toner, tusz), koszt druku plakatów i ulotek opracowanie i emisji spotów radiowych, ogłoszenia promocyjne w lokalnej prasie, koszt łączności telefonicznej, Internetu, opracowania i aktualizacji strony internetowej, zakup zestawu komputerowego z drukarką, kserokopiarki, zestawu mebli biurowych, koszt wykonania baneru promocyjnego, materiałów promocyjnych: kalendarza, długopisów, teczek, koszt zakupu podręczników, koszt wynajmu sali wykładowej, koszt wyżywienia na szkoleniach dotyczących zakupu w związku z realizacją projektu pn. "...."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 30 lipca 2010 r. realizował projekt pn. "...".

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT 7.

Nabywane w związku z realizacją projektu pn. "..." towary i usługi nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl