IBPP4/443-1119/10/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1119/10/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2010 r. (data wpływu 6 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania kosztów ponoszonych z tytułu podatku VAT w związku z wnioskiem złożonym w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania kosztów ponoszonych z tytułu podatku VAT w związku z wnioskiem złożonym w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 września 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna ubiega się o dofinansowanie w ramach Europejskich Środków Pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Dofinansowanie polega na refundacji 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę.

Zakres złożonego wniosku na ww. działanie obejmuje zakup strojów ludowych i naukę dawnych tańców narodowych i ludowych. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, dlatego nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej.

Warunkiem koniecznym dla zrefundowania części kosztów poniesionych z tytułu podatku VAT, a tym samym uznania ich jako kwalifikowane jest brak możliwości odzyskania go z innych źródeł.

Celem podjętych działań przez OSP jest zaangażowanie mieszkańców w aktywne spędzanie wolnego czasu i kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych szlacheckich, naukę dawnych tańców ludowych i narodowych. Ww. działanie przyczyni się do aktywizacji młodzieży wiejskiej na terenie działania LGD. Z efektu projektu będą mogli skorzystać mieszkańcy całej Gminy.

W ramach podjętych działań nie będą generowane dochody na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać koszty ponoszone z tytułu podatku VAT w ramach złożonego wniosku. Jeżeli tak to w jaki sposób.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 15 września 2010 r.), z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej w związku z tym nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z zakupem strojów ludowych i nauką dawnych tańców narodowych i ludowych. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towar i usługa są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako "podatnicy VAT czynni", składający deklaracje VAT-7. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki do odliczania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywanie towarów i usług, bowiem Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca nie ma również prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca, będący Ochotniczą Strażą Pożarną, ubiega się o dofinansowanie w ramach Europejskich Środków Pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zakres złożonego wniosku na ww. działanie obejmuje zakup strojów ludowych i naukę dawnych tańców narodowych i ludowych.

Celem podjętych działań przez OSP jest zaangażowanie mieszkańców w aktywne spędzanie wolnego czasu i kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych szlacheckich, naukę dawnych tańców ludowych i narodowych. Ww. działanie przyczyni się do aktywizacji młodzieży wiejskiej na terenie działania LGD. Z efektu projektu będą mogli skorzystać mieszkańcy całej Gminy.

W ramach podjętych działań nie będą generowane dochody na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, dlatego nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a ponadto w ramach podjętych działań nie będą generowane dochody na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizowania przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.).

Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ zauważa, że Wnioskodawca we własnym stanowisku błędnie zacytował treść przepisu art. 86 ust. 1. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124." (a nie jak wskazał Wnioskodawca "Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towar i usługa są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika."). Ww. pomyłka nie ma wpływu na treść niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl