IBPP4/443-1061/09/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1061/09/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2009 r. (data wpływu 2 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki "- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki ".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Politechnika, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 - Regionalny system innowacji, realizuje projekt pt. "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki " w ramach umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Powyższy projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków własnych lub budżetu państwa (15%). Dofinansowanie przekazywane będzie w ramach zaliczki na przyszłe wydatki oraz refundacji dotychczas poniesionych kosztów na podstawie składanych wniosków o płatność zawierających zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane z realizacją projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu laboratoryjnego, rozbudowa jednego obiektu laboratoryjnego oraz modernizacja bazy aparaturowej i laboratoryjnej poprzez zakup aparatury/urządzeń i unowocześnienie jej. W związku ze specyfiką dostaw i usług, a także ich wielkością zaplanowano etapową realizację projektu. Wnioskodawca gwarantuje dalsze finansowanie projektu przez okres, co najmniej 5 lat ze środków własnych przy pełnym zachowaniu jego trwałości. Stworzona w ramach projektu baza naukowo-badawczą służyła będzie kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw do korzystania z nowoczesnej infrastruktury B+RT. W ramach projektu nie przewiduje się prowadzenia działalności komercyjnej związanej z powstałą w ramach Projektu infrastrukturą.

W ramach realizacji projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty: powstanie 20 projektów badawczych, rozwojowych i celowych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury oraz utworzone zostaną etaty badawcze dla 5 osób.

Środki finansowe wykorzystane w ramach projektu przeznaczone zostały na roboty budowlane, na zakup aparatury badawczo-naukowej, sporządzenie studium wykonalności, w przyszłości poniesione będą wydatki na aparaturę badawczo-naukową, oprogramowanie, promocje, sprzęt komputerowy, dokumentację. Wyżej wymienione wydatki zawierają podatek VAT i będą w całości refundowane ze środków projektu jako wydatki kwalifikowane.

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu pozostałe składniki majątkowe - oprogramowanie aparatura/urządzenia badawczo-naukowa oraz powstała infrastruktura służyć będą działalności naukowo-badawczej będącej jednym z celów statutowych uczelni. Ww. składniki majątkowe nie będą wykorzystywane do innej działalności.

Składniki majątkowe powstałe w trakcie realizacji projektu nie były i nie będą w całości ani w jakiejkolwiek części w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanej podatkiem VAT, tak że uczelnia w świetle art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia poniesionego w trakcie realizacji projektu podatku VAT, który w związku z powyższym uznała w całości jako koszt kwalifikowany projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją jak i po zakończeniu realizacji projektu pt. "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdy zakupy towarów i usług dokonywane w ramach Projektu są związane z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarto w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczanego z zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z przepisu tego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ustawy.

Regulacja ta wyklucza możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystania ich do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Czynności naukowo-badawcze prowadzone w ramach działalności statutowej Uczelni nie stanowią usług w rozumieniu przepisu art. 8 cyt. wyżej ustaw. Czynności te nie są dokumentowane fakturami.

Zdaniem uczelni podatek naliczony przy ww. zakupach, służących realizacji zadań w ramach tego projektu nie podlega odliczeniu, ponieważ zakupy te służą prowadzeniu działalności badawczo-naukowej wynikającej z celów statutowych uczelni i nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W trakcie realizacji projekt nie będzie generował dochodu. Politechnika prowadzi działalność badawczo-naukową wynikającą z jej celów statutowych. Nie przewiduje się wykorzystania powstałych składników materialnych do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, który w związku z tym został poniesiony ostatecznie i jest nie możliwy do odzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tyt. nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, iż podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika tego podatku. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

A zatem odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane lub importowane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

W treści wniosku wskazano, iż Wnioskodawca realizuje projekt pt. "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki " w ramach umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego zawartej z Urzędem Marszałkowskim. Powyższy projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków własnych lub budżetu państwa (15%).

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu laboratoryjnego, rozbudowa jednego obiektu laboratoryjnego oraz modernizacja bazy aparaturowej i laboratoryjnej poprzez zakup aparatury/urządzeń i unowocześnienie jej. Stworzona w ramach projektu baza naukowo-badawczą służyła będzie kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw do korzystania z nowoczesnej infrastruktury B+RT. W ramach projektu nie przewiduje się prowadzenia działalności komercyjnej związanej z powstałą w ramach projektu infrastrukturą.

W ramach realizacji projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty: powstanie 20 projektów badawczych, rozwojowych i celowych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury oraz utworzone zostaną etaty badawcze dla 5 osób.

Środki finansowe wykorzystane w ramach projektu przeznaczone zostały na roboty budowlane, na zakup aparatury badawczo-naukowej, sporządzenie studium wykonalności, w przyszłości poniesione będą wydatki na aparaturę badawczo-naukową, oprogramowanie, promocje, sprzęt komputerowy, dokumentację. Wyżej wymienione wydatki zawierają podatek VAT i będą w całości refundowane ze środków projektu jako wydatki kwalifikowane.

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu pozostałe składniki majątkowe - oprogramowanie aparatura (urządzenia) badawczo-naukowa oraz powstała infrastruktura służyć będą działalności naukowo-badawczej będącej jednym z celów statutowych uczelni. Ww. składniki majątkowe nie będą wykorzystywane do innej działalności.

Składniki majątkowe powstałe w trakcie realizacji projektu nie były i nie będą w całości ani w jakiejkolwiek części w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, w którym Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż składniki majątkowe powstałe w wyniku realizacji projektu w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki ".

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż składniki majątkowe powstałe w wyniku realizacji projektu w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności wykorzystania powstałych w wyniku realizacji projektu składników majątkowych do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność. Ponadto należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy faktycznie czynności naukowo-badawcze prowadzone w ramach działalności statutowej nie stanowią usług w rozumieniu przepisów art. 8 ustawy o VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku, Wnioskodawca nie sformułował pytania w tym zakresie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl