IBPP4/443-1058/09/AZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1058/09/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2009 r. (data wpływu 2 września 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu 13 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w C.-L."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w C.-L.". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu 13 października 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1058/09/AZ z dnia 28 września 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina przystępuje do projektu pod nazwą "Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w C.-L.", który współfinansowany będzie ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W dniu 29 lipca do Urzędu Gminy i Miasta C.-L. wpłynęła informacja, iż Zarząd Województwa dokonał wyboru wniosku do dofinansowania. Jednym z niezbędnych załączników umowy jest informacja z Urzędu Skarbowego o możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do ww. projektu, którą należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt polega na przeprowadzeniu remontu zabytkowego budynku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna, co doprowadzi do jej lepszego dostosowania do realizowanych funkcji oraz do zwiększenia zajmowanej powierzchni, a także na jej niezbędnym doposażeniu.

Na projekt składają się trzy zadania. Pierwsze polegające na remoncie budynku biblioteki to: remont dachu i kominów wraz z instalacją odgromową, oczyszczanie elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej, remont klatki schodowej, wejścia głównego, sanitariatów oraz zmiana użytkowania, wykonanie izolacji pionowych, remont wymiennikowni, remont piwnic, zamontowanie pochylni dla niepełnosprawnych a także wymiana instalacji elektrycznej. W ramach drugiego zadania zostanie zakupione wyposażenie biblioteki: regały, stoliki zwykłe, krzesła, stoliki pod komputer, komputery z oprogramowaniem, drukarka, kserokopiarka, szafy metalowe, skrzynki katalogowe, stół konferencyjny, szafy archiwalne. Trzecim zadaniem jest promocja projektu polegająca na zakupie tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej. Będą zamieszczane również ogłoszenia w prasie oraz zakupione ulotki. Realizację ww. zadań przeprowadzi jednostka podległa Gminie - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Zakupione na potrzeby realizacji projektu środki trwałe i wyposażenie po zakończeniu realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności związanych z funkcjonowaniem Biblioteki, tj. do pracy biurowej, a także do poprawy standardów obsługi osób korzystających z Biblioteki, a co za tym idzie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt będzie w 85% finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata 2007-2013, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury oraz 15% z budżetu Gminy i Miasta. Efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne, w wyniku realizacji projektu Gmina i Miasto nie będzie osiągać żadnych dochodów.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, iż Gmina jest beneficjentem środków dotacji rozwojowej finansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast realizacja projektu przeprowadzona zostanie przez jednostkę podległą Gminie tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Nabywcą towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu na fakturach zakupu będzie więc Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wyremontowany budynek nie będzie wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne. Zakupione w wyniku realizacji projektu środki trwałe i wyposażenie nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina jako strona umowy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku w odniesieniu do ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków projektu "Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w C.-L.". Urząd Gminy i Miasta jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym więc nie istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację ww. zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W świetle powyższego jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, o ile spełnią pozostałe warunki wskazane w art. 15 ustawy.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy). Stosownie do art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy jest zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy.

Z treści wniosku wynika, iż Gmina przystępuje do projektu pod nazwą "Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w C.-L.", który współfinansowany będzie ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata 2007 - 2013. Projekt polega na przeprowadzeniu remontu zabytkowego budynku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna, co doprowadzi do jej lepszego dostosowania do realizowanych funkcji oraz do zwiększenia zajmowanej powierzchni, a także na jej niezbędnym doposażeniu.

Na projekt składają się trzy zadania. Pierwsze polegające na remoncie budynku biblioteki to: remont dachu i kominów wraz z instalacją odgromową, oczyszczanie elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej, remont klatki schodowej, wejścia głównego, sanitariatów oraz zmiana użytkowania, wykonanie izolacji pionowych, remont wymiennikowni, remont piwnic, zamontowanie pochylni dla niepełnosprawnych a także wymiana instalacji elektrycznej. W ramach drugiego zadania zostanie zakupione wyposażenie biblioteki: regały, stoliki zwykłe, krzesła, stoliki pod komputer, komputery z oprogramowaniem, drukarka, kserokopiarka, szafy metalowe, skrzynki katalogowe, stół konferencyjny, szafy archiwalne. Trzecim zadaniem jest promocja projektu polegająca na zakupie tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej. Będą zamieszczane również ogłoszenia w prasie oraz zakupione ulotki.

Gmina jest beneficjentem środków dotacji rozwojowej finansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast realizacja projektu przeprowadzona zostanie przez jednostkę podległą Gminie tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Nabywcą towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu na fakturach zakupu będzie więc Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wyremontowany budynek nie będzie wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne. Zakupione w wyniku realizacji projektu środki trwałe i wyposażenie nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Przede wszystkim zaś zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, numery identyfikacji podatkowej) - § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu jest jednostka organizacyjna Gminy, będąca odrębnym od Gminy podmiotem. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań własnych Gminy. W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biał

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl