IBPP3/4512-995/15/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/4512-995/15/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży budynku szkoły - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży budynku szkoły.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina dnia 28 września 2015 r. powołała do istnienia Zakład Komunalny Gminy XXX Sp. z o.o. - (Wnioskodawca). Gmina posiada 100% udziałów w spółce. Uchwałą Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2015 r. przekazała Wnioskodawcy zadanie budowy szkoły podstawowej w P. Wnioskodawca, został zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT od dnia 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca po wybudowaniu szkoły zamierza ją wydzierżawić Gminie. Okres dzierżawy obejmować ma co najmniej 10 lat. Z nakładów ponoszonych na budowę szkoły Wnioskodawca zamierza odliczać VAT w pełnej wysokości, zgodnie z art. 86 ust. 1 "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124". Niniejsza inwestycja po zakończeniu, będzie służyła Wnioskodawcy do działalności opodatkowanej VAT tj. dzierżawie całego budynku Gminie. Po okresie 10 lat Wnioskodawca zamierza odsprzedać budynek Gminie. Sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. i pkt 10. Dostawa przedmiotowego budynku nastąpi po pierwszym zasiedleniu oraz po upływie 2 lat pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedając budynek szkoły podstawowej w P., Gminie, po okresie 10 lat od oddania w dzierżawę, pomimo, że w trakcie budowy przedmiotowego budynku dokonywała odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT generalną zasadą jest zwolnienie z tego podatku dostawy budynków i budowli. Zgodnie z zasadami wykładni prawa podatkowego podlega ono wykładni ścisłej tj. wyklucza się wykładnie zawężającą i rozszerzającą, z kolei wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Powyższa zasada dot. zwolnienia została ograniczona jednym wyjątkiem tj. dostawy budowli w ramach pierwszego zasiedlenia oraz (warunek łączny), że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jest to jedyny wyjątek jaki przewiduje ustawa i zgodnie z zasadami wykładni prawa podatkowego musi być rozumiany ściśle. Przez rozumienie ściśle należy uznać, że każda dostawa poza tą wyraźnie wyłączoną korzysta ze zwolnienia. Skoro zatem ustawa nie przewiduje innych wyłączeń to dla zastosowania zwolnienia z pkt 10 nie ma i nie powinno mieć znaczenia czy podatnik na etapie budowy oraz w trakcie korzystania lub użytkowania rozliczał podatek VAT pomniejszając podatek należny od naliczonego. Bez znaczenia dla tego zwolnienia będzie też tytuł tych odliczeń pod warunkiem oczywiście przysługiwania prawa do odliczeń co nie jest przedmiotem tego pytania. Nie może ujść uwadze także pkt 10a o treści, że zwalania się z podatku także dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, a zatem objęte wyjątkiem od zasady z pkt 10 i tu z kolei pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz znowu warunek łączny dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Z opisu jednak stanu faktycznego wyraźnie widać, że dostawa nastąpi po upływie 10 lat zatem pkt 10a nie ma zastosowania wobec jego wyłączenia stosowaniem pkt 10.

Należy także zwrócić uwagę, że warunkiem stosowania pkt 10 jest dostawa w rozumieniu przepisów ustawy. Definicja legalna zawarta jest w art. 7 zgodnie z którym przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Zgodnie ze stanem faktycznym umowa sprzedaży ma zostać zawarta po upływie 10 lat. Do tego czasu budynek będzie dzierżawiony. Jeśli uznamy, że takowy stan jest wynikiem swoistego nakazu Gminy jako właściciela to Gmina będzie nim dysponować jak właściciel po 10 latach zatem zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 jest dopuszczalne. Z kolei zawarta przez okres 10 lat umowa dzierżawy będzie umową w rozumieniu k.c. bez obowiązku zbycia tego budynku lub bez obowiązku przeniesienia własności za ostatnią ratę. Jest to jedynie plan lub zamiar spółki względnie wola Gminy nabycia, który może ale nie musi się ziścić. Wola i zamiar ten będą ujawniono w odrębnej umowie sprzedaży podlegającej zasadom rynkowym co do ceny, która zostanie spółce zapłacona. W związku z tym tak zawarta umowa dzierżawy nie jest dostawą w rozumieniu art. 7a tym samym dostawa ta nie nastąpi z chwilą zawarcia umowy dzierżawy co mogłoby wykluczyć zastosowania art. 41 ust. 1 pkt 10. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 14 cyt. ustawy pierwszym zasiedleniu jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Tym samym skoro budynek jest przeznaczony jako szkoła publiczna, której organem prowadzącym jest Gmina to z chwilą zawarcia umowy dzierżawy - co jak wynika z powyższego akapitu nie będzie dostawą w rozumieniu ustawy - stanowiącej czynność podlegającą opodatkowaniu - spółka wystawiać będzie faktury VAT na czynsz - dojdzie do pierwszego zasiedlenia. Gmina bowiem będzie użytkownikiem budynku zaraz po jego wybudowaniu poprzez organizację i prowadzenia tam szkoły publicznej.

Skoro zatem spełniono są przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 tj. dostawa w rozumieniu sprzedaży nastąpi po upływie 10 lat oraz nie w ramach pierwszego zasiedlenia ani w ciągu 2 lat od tego momentu to należy stanąć na stanowisku, że Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży budynku na rzecz Gminy po 10 latach będzie przysługiwało zwolnienia z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Budynek szkoły spełnia powyższą definicję towarów, wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, któremu 9 grudnia 2015 r. zostało przekazane zadanie budowy szkoły podstawowej w P. Po wybudowaniu, szkoła będzie służyła Wnioskodawcy do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, gdyż zamierza wydzierżawić cały budynek Gminie na okres co najmniej 10 lat. Po okresie 10 lat Wnioskodawca zamierza odsprzedać budynek Gminie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży budynku szkoły podstawowej, która nastąpi po okresie 10 lat od oddania budynku szkoły w dzierżawę.

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym, ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem kluczowym elementem jest ustalenie, czy na moment planowanej sprzedaży budowanej szkoły na rzecz Gminy, dojdzie do pierwszego zasiedlenia tego budynku.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej budynek będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy), bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie do pierwszego zasiedlenia całego budynku szkoły podstawowej dojdzie zaraz po jego wybudowaniu w momencie oddania go w dzierżawę Gminie.

Należy w tym miejscu zauważyć, że co prawda na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie dokonał jeszcze żadnego ulepszenia przedmiotowego budynku, gdyż nie została jeszcze ukończona jego budowa. Jednakże zgodnie z cyt. wcześniej przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ewentualne ulepszenie przedmiotowego budynku, w sytuacji gdy wydatki poniesione z tego tytułu będą stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tego budynku, spowoduje konieczność ustalenia nowej daty pierwszego zasiedlenia budynku szkoły.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Ponadto, skoro - jak wyraźnie wskazał Wnioskodawca - planuje sprzedać przedmiotowy budynek szkoły po upływie 10 lat od oddania go w dzierżawę, oznacza to, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem tego budynku, a jego planowaną dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Z uwagi zatem na fakt, że zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. Wnioskodawca planuje dokonanie dostawy budynku szkoły, w sytuacji gdy sprzedaż ta nastąpi po upływie 10 lat od pierwszego zasiedlenia tego budynku, dostawa budynku szkoły korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego w przypadku sprzedaży budynku na rzecz Gminy po 10 latach od jego dzierżawy będzie przysługiwało zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl