Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-836/15/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Projekt "..." (okres realizacji 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2010 r.). Celem projektu była poprawa oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat o profilu ogólnym oraz wyrównanie szans edukacyjnych ich uczniów poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych obejmujących zajęcia pozalekcyjne wyrównujące dysproporcje edukacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe oraz stanowiące doradztwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-zawodowe.

W związku z realizacją projektu zostały zakupione:

* sprzęt komputerowy i RTV (komputery, oprogramowanie i akcesoria komputerowe, telewizory, magnetofony, tablice interaktywne, sprzęt do treningu metodą biofeedback) służący do prowadzenia zajęć w ramach projektu i zarządzania projektem;

* podręczniki, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy wykorzystywane podczas zajęć projektowych;

* nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w ramach projektu;

* materiały promocyjne;

* usługi transportowe, turystyczne, edukacyjno-terapeutyczne, z zakresu kultury (bilety wstępu do muzeów, na spektakle teatralne i seanse filmowe) i inne związane z organizacją wyjazdów edukacyjnych i zajęć dla uczestników projektu,;

* papier, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek służących realizacji projektu.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Efektem projektu jest:

* wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez zajęcia wyrównawcze;

* samorealizacja i rozwój osobisty uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz inne formy edukacyjne;

* podniesienie wartości uczniów na lokalnym rynku pracy poprzez doradztwo zawodowe i poszerzenie oferty kształcenia o tematy związane z rynkiem pracy;

* zwiększenie motywacji uczniów do samorozwoju, połączone z łagodzeniem problemów wychowawczych.

Uczniowie brali udział w projekcie nieodpłatnie.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostały i nie zostaną nikomu przekazane.

Realizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do projektu "..." ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Powiat w odniesieniu do projektu "..." nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. zrealizował projekt pn. "...". Celem projektu była poprawa oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat o profilu ogólnym oraz wyrównanie szans edukacyjnych ich uczniów poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych obejmujących zajęcia pozalekcyjne wyrównujące dysproporcje edukacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe oraz stanowiące doradztwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-zawodowe.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. "..." jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostały i nie zostaną nikomu przekazane.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnił przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, ani w całości ani w części.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl