Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-451/15/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 lipca 2015 r. znak: IBPP3/4512-451/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 9 lipca 2015 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 stycznia 2012 r. Miasto (Wnioskodawca) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII Transport złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "...". Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa dokonał wyboru projektu do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej, korekta geometrii skrzyżowania oraz zmiany w założeniach organizacji ruchu skrzyżowania ulic: W.- K.

W zakresie robót drogowych zakłada się przebudowę peronów przystankowych (autobusowych i tramwajowych) oraz ciągów pieszych w ich sąsiedztwie, poszerzenie ul. K. dla uzyskania trzech normatywnych pasów ruchu, budowę azylu dla pieszych na przejściu przez ul. W. oraz niezbędne naprawy nawierzchni jezdni i chodników. W odniesieniu do organizacji ruchu podstawową projektowaną zmianą jest wydzielenie odrębnego pasa ruchu dla realizacji lewoskrętu z wlotu zachodniego ul. W. oraz zmiana lokalizacji przystanku autobusowego dla kierunku od G. Projekt przewiduje zastosowanie sygnalizacji akomodacyjnej, acyklicznej, której działanie oparte jest na systemie detekcji obejmującym wszystkich uczestników ruchu. Projekt ma na celu nie tylko poprawę warunków ruchu na skrzyżowaniu, ale również poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Celem dopełnienia wymogów formalnych Urzędu Marszałkowskiego do złożonego wniosku załączone zostało oświadczenie beneficjenta dot. kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu. W oświadczeniu tym stwierdzono, że Wnioskodawca zarówno w trakcie, jaki po zakończeniu realizacji projektu nie ma możliwości w żaden sposób odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, w związku z czym koszt ten został uznany za kwalifikowalny.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Inwestorem i właścicielem infrastruktury, która zostanie utworzona lub zmodernizowana będzie Wnioskodawca. Powstała w wyniku projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna; drogi publiczne nieodpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie produktami projektu będzie Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, który jest jednostką budżetową Miasta. Jednostka ta jest odrębnym podatnikiem VAT, która również nie będzie wykorzystywała majątku do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ulica W. w rejonie skrzyżowania z gminną drogą publiczną ul. K., jest drogą powiatową. Poprzez realizację przedmiotowego projektu, Miasto realizuje zadanie własne wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn, zm.) tj. "zadania obejmujące sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego" oraz zadania wynikające z art, 4 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm,) tj. "transportu zbiorowego i dróg publicznych" Natomiast wykonywanie zadań własnych Miasta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu w myśl art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm).

Inwestycja została zrealizowana w roku 2015 r. W latach 2010 oraz 2012 Wnioskodawca poniósł koszt wykonania dokumentacji oraz studium wykonalności dla projektu. Pierwszym zakupem w projekcie była dokumentacja techniczna (przelew 1 kwietnia 2010 r.) ostatnim zakupem będzie koszt dotyczący promocji projektu (ogłoszenie w prasie), który zostanie poniesiony do dnia 31 lipca 2015 r.

Miasto przystępowało do realizacji inwestycji tylko z zamiarem wykorzystania jej efektów opisanych we wniosku do realizacji celów, które stanowią działalność publicznoprawną, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest wskazany jako nabywca w fakturach dokumentujących nabycie dokumentacji oraz studium wykonalności projektu (z tym, że do końca 2010 r. jako nabywca widniał Urząd Miejski, który po przerejestrowaniu w zakresie podatku VAT, na fakturach wystawionych przez kontrahentów po 1 stycznia 2011 r. widnieje jako Miasto. Na pozostałych fakturach (dotyczących robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji) nabywcą jest jednostka realizująca projekt - jednostka budżetowa Miasta - Zarząd Dróg, będąca odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, jak również przez Zarząd Dróg, tylko i wyłącznie do czynności niepodlegających VAT, a tym samym nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę i jej jednostkę organizacyjną, do czynności opodatkowanych VAT, generujących VAT należny po stronie Wnioskodawcy czy też jej jednostki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miasto ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji pn. "..." dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu nie ma on możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy, że z dniem 1 kwietnia 2013 r. art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał brzmienie "działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych".

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Artykuł 7. ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd miasta nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd miasta jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu miasta, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu miasta.

Zatem Urząd Miasta działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Gmina.

Z przepisu art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), wynika, że prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

W świetle powyższego miasto na prawach powiatu jest gminą, której ustawodawca dodatkowo przypisał wykonywanie zadań powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że głównym celem nabycia tych towarów i usług nie był związek z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, tylko i wyłącznie do czynności niepodlegających VAT, a tym samym nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT, generujących VAT należny po stronie Wnioskodawcy.

W konsekwencji, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych dla Wnioskodawcy (Miasta oraz Urzędu Miejskiego) dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Aby faktury umożliwiły zrealizowanie prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

W przedmiotowej sprawie faktycznym nabywcą części usług (dotyczących robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji) jest jednostka realizująca projekt - jednostka budżetowa Miasta - Zarząd Dróg, będąca odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wyżej zostało podniesione, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ponieważ ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

Tym samym w sytuacji, gdy to nie Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług (robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji) udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów towarów i usług, w których jako nabywca wskazany jest Zarząd Dróg związanych z realizacją projektu pn. "...".

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją inwestycji pn. "...".

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Zarządu Dróg, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl