Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 maja 2016 r.
Brak możliwości odliczenia w części lub całości podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-295/16/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 maja 2016 r. (data złożenia 11 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z 12 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w części lub całości podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w części lub całości podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

1 lipca 2013 r. Stowarzyszenie E. B. (Wnioskodawca) rozpoczęło realizację projektu "...". Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Głównym celem realizacji projektu było utworzenie P. K. B., który stanie się kooperacyjnym związkiem podmiotów działających w branży doradztwa strategicznego, personalnego, finansowego, podatkowego oraz specjalistycznego, czyli szeroko pojętych typów doradztwa skupionych na optymalizowaniu procesów biznesowych w województwie.

Istotą klastra jest transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w dziedzinie doradztwa, co ma się przyczynić do wypracowania kompleksowej oferty klastra, która ma podnieść w przyszłości konkurencyjność członków klastra oraz pośrednio znajdzie odzwierciedlenie w poprawie warunków funkcjonowania podmiotów korzystających z usług klastra.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zakupione przez Stowarzyszenie towary i usługi w ramach realizacji projektu nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ze względu na brak prowadzenia działalności gospodarczej, a dodatkowo zgodnie z wytycznymi RPO, wszelkie działania związane z realizacją projektu nie mogły przynosić efektów ekonomicznych dla Stowarzyszenia i generować jakichkolwiek dochodów co wynika także bezpośrednio z celów projektu:

1.

stworzenie przestrzeni do komunikacji i transferu wiedzy miedzy członkami klastra;

2.

promowanie i rozpowszechnianie informacji na temat klastra oraz jego usług, związanych z promowaniem idei tworzenia powiązań kooperacyjnych opartych na współpracy;

3.

stworzenie nowej jakości klimatu biznesu w województwie, który zostanie oparty o szacunek, zaufanie i powiązania kooperacyjne;

4.

promocja klastra wśród członków oraz otoczeniu zewnętrznym;

5.

stworzenie i wdrożenie nowoczesnych technologii, które zostaną wykorzystane do optymalizacji procesów biznesowych i pomogą członkom klastra oraz podmiotom zewnętrznym osiągnąć lepszą pozycję konkurencyjną.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu to: wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup mebli i wyposażenia do tego biura, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakup mat. biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji i seminariów oraz szkoleń, wynagrodzenia prelegentów, wykładowców oraz trenerów; zakup usług doradczych, badań; zakup sprzętu do laboratorium klastra, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem.

Projekt realizowany był od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT. Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT-7, ani deklaracji VAT7-K. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych działań, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT.

Efektem realizowanego projektu jest powstanie powiązania kooperacyjnego uczelni wyższych, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu - P. K. B., który stymuluje wyżej wymienione podmioty do realizacji wspólnych działań, projektów. Klaster funkcjonuje w oparciu o zakupioną infrastrukturę stanowiącą wyposażenie biura klastra (meble biurowe, sprzęt komputerowy).

Z efektów projektu korzystają członkowie klastra nieodpłatnie na podstawie podpisanej umowy. Z tytułu realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągało i nie będzie osiągać jakichkolwiek obrotów (przychodów).

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie były i będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zakupy dokonane w związku z realizacja projektu były dokumentowane fakturami VAT, w których Stowarzyszenie figuruje jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie miało możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie nie mogły być wykorzystane w części lub całości do wykonywania przez Stowarzyszenie ewentualnych czynności opodatkowanych, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, a dodatkowo wszystkie zakupione towary oraz usługi w ramach projektu były wykorzystywane w celu realizacji celów, które musiały być osiągnięte w ramach przyjętych wskaźników w projekcie. Dodatkowo realizacja projektu nie generowała i nie będzie generować żadnych dochodów, w związku z powyższym nie było i nie będzie możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług.

Podsumowując towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ dotyczą stricte działań związanych z realizacją projektu i nie można ich wykorzystywać do innych działań i zadań Stowarzyszenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." w całości ani w części, gdyż - jak wskazuje treść wniosku - nie jest czynnym podatnikiem VAT, a zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie były i będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. W związku z tym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl