Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/4512-262/15/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie uznania za czynność podlegającą opodatkowaniu przeniesienia własności nieruchomości w zamian za niewypłacony zysk - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie uznania za czynność podlegającą opodatkowaniu przeniesienia własności nieruchomości w zamian za niewypłacony zysk. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/4512-262/15/JP.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka Sp.j. z siedzibą w P., przy ul...., NIP..., KRS...) zamierza przekazać nieruchomość stanowiącą środek trwały na rzecz Pana... (jej wspólnika) oraz Pana... (wspólnika) w zamian za niewypłacony im zysk i część wniesionego przez nich wkładu. Przy budowie nieruchomości, która ma być przedmiotem przekazania w zamian za niewypłacony zysk i część wniesionego przez nich wkładu, Spółka dokonywała odliczenia podatku naliczonego zwartego w fakturach dokumentujących tę budowę.

W piśmie z 24 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że:

1. Po przekazaniu nieruchomości wspólnikom, wspólnicy nie wystąpią ze spółki a spółka nie zostanie zlikwidowana.

2. Dokonano sprostowania opisu zdarzenia przyszłego, oznacza to, że nieruchomość zostanie wydana jedynie w zamian za niewypłacony zysk.

3. Nieruchomość nie zostanie wydana za wkład, jedynie w zamian za niewypłacony zysk.

4. Nieruchomość składa się z dwóch działek: nr 819 (osiemset dziewiętnaście), nr 818 (osiemset osiemnaście).

5. Przenoszone działki są zabudowane.

6. Działki, które zostaną przekazane wspólnikom są zabudowane.

7. W odniesieniu do działek zabudowanych Wnioskodawca wskazuje:

a.

działki zostały nabyte 23 lutego 2001 r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej,

b.

w momencie zakupu były to działki niezabudowane.

c.

przy nabyciu działek Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż transakcja nie była objęta podatkiem VAT.

d.

budynki były budowane od 2005 r. (od 2005 r. (od momentu uzyskania pozwolenia na budowę tj. 24 lutego 2005 r.), zostały oddane do użytkowania 31 sierpnia 2011 r., przy budowie spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,

e.

symbol budynku posadowionego na działkach - PKOB 1220.Wnioskodawca dokonał zakupu działek, tj. odpłatnie wszedł w ich posiadanie. Nabył odpłatnie działkę nr 818 i 819.Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę.

f.

budynki, budowle lub ich części są trwale z gruntem związane,

g.

po oddaniu do użytkowania, budynek wykorzystywany był do własnych celów, administracyjnych, socjalnych, garażowane w nim były samochody, składowany piasek i żwir, niezbędne w działalności gospodarczej wykonywanej przez spółkę. Oznacza to, że zgodnie z orzecznictwem, korzysta ze zwolnienia (wyrok NSA z 14 maja 2015 r. sygn. akt I FSK 382/14),

h.

po oddaniu do użytkowania, budynek wykorzystywany był do własnych celów, administracyjnych, socjalnych, garażowane w nim były samochody, składowany piasek i żwir, niezbędne w działalności gospodarczej wykonywanej przez spółkę. Oznacza to, że zgodnie z orzecznictwem, korzysta ze zwolnienia (wyrok NSA z 14 maja 2015 r. sygn. akt I FSK 382/14), nie miało miejsce ulepszenie,

i.

po oddaniu do użytkowania, budynek wykorzystywany był do własnych celów, administracyjnych, socjalnych, garażowane w nim były samochody, składowany piasek i żwir, niezbędne w działalności gospodarczej wykonywanej przez spółkę. Oznacza to, że zgodnie z orzecznictwem, korzysta ze zwolnienia (wyrok NSA z 14 maja 2015 r. sygn. akt I FSK 382/14).

j. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy budowie obiektów (budynków, budowli lub ich części) na ww. działkach,

k. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, budynek nie był ulepszony

I. Budynek nie był ulepszony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 24 czerwca 2015 r.):

Czy przeniesienie własności nieruchomości w zamian za niewypłacony zysk, będzie stanowiło dostawę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu przez Wnioskodawcę.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności:

1. Przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. Wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Powyższy przepis odnosi się nie tylko do "nabycia" towaru, ale także do jego "wytworzenia". Zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, dla celów VAT przez "wytworzenie" nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

A zatem uznać należy, że jeżeli podatnik poniósł wydatki na wybudowanie nieruchomości, od których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, przekazanie tej nieruchomości na rzecz wspólnika z działalności gospodarczej jest opodatkowane, na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Jeżeli - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT - przekazanie przez Spółkę wspólnikowi nieruchomości jest opodatkowane, do czynności tej należy zastosować te sama stawkę VAT, jaka byłaby właściwa przy sprzedaży tej nieruchomości. W przypadku opodatkowania przekazania towaru (przekazania nieruchomości z działalności gospodarczej) podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Podstawą ta jest zatem cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. W praktyce przyjmuje się, że chodzi tu o wartość rynkową towaru (bez VAT).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca który dokonywał odliczeń od wytworzenia towaru tj. nieruchomości, stoi na stanowisku, że dla celów VAT przekazanie wspólnikowi spółki jawnej nieruchomości w zamian za niewypłacony zysk i część wniesionego wkładu należy traktować jak nieodpłatne przekazanie towaru na cele inne niż działalność gospodarcza a co za tym idzie czynność ta podlega opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania będzie zaś wartość rynkowa nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że w piśmie uzupełniającym wniosek z 24 czerwca 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował zadane pytanie, jak też wskazał, że w sprawie dokonano zbytniego rozwinięcia stanowiska, lecz Wnioskodawca zainteresowany jest uzyskaniem interpretacji indywidualnej w zakresie pytania sformułowanego w poz. 69 wniosku tj. w przedmiocie ustalenia czy przeniesienie własności nieruchomości, będzie stanowiło dostawę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu, wyraził własne stanowisko adekwatne do zadanych pytań. Ponieważ ww. pismo Wnioskodawcy było konsekwencją wezwania organu do doprecyzowania zakresu wniosku, w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie objętym pytaniem zgodnie z wyjaśnieniem Wnioskodawcy udzielonym w pismie z 24 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 powołanej ustawy przez pojęcie towar należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jest jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wskazać należy, że opodatkowaniu, co do zasady, podlegają czynności odpłatne, przy czym odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług nie musi mieć postaci pieniężnej. Odpłatność, jako świadczenie wzajemne, może również przybrać postać rzeczową, np. zapłata w innym towarze lub usłudze, albo mieszaną - zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub świadczącego usługę.

Jak wynika z uregulowań art. 7 ust. 2 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy zakupie towarów, to ich nieodpłatne przekazanie, gdyby było nieopodatkowane, w rezultacie prowadziłoby do sytuacji, gdy żaden z uczestników obrotu gospodarczego nie poniósłby ekonomicznego ciężaru podatku VAT. Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą powszechności i neutralności opodatkowania.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia własności nieruchomości w zamian za niewypłacony zysk. Koniecznym jest zatem dokonanie analizy, czy w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o VAT zostaną spełnione warunki do uznania przedmiotowej czynności za nieodpłatną dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą, o której mowa w powołanym przepisie.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wypłatą zysku w formie rzeczowej, mianowicie przekazania wspólnikom nieruchomości. Wskazać należy, że określone transakcje podlegają podatkowi od towarów i usług niezależnie od formy, w jakiej zostały dokonane - również przekazanie towarów w formie wypłaty zysku, co jest zgodne z zasadą powszechności opodatkowania VAT. Jeżeli w ramach wypłaty zysku zamiast wypłaty dokonanej w formie pieniężnej Spółka wydaje towary w postaci nieruchomości, w istocie mamy do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W ocenie Organu wypłata zysku wspólnikom w formie rzeczowej tj. przekazanie nieruchomości, stanowi przekazanie towarów na cele osobiste wspólników, w sytuacji zatem gdy z nabyciem tej nieruchomości lub jej wytworzeniem wiąże się prawo do odliczenia podatku naliczonego, stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy.

Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi przepisami prawa, należy stwierdzić, że czynność wypłaty zysku wspólnikom w formie rzeczowej polegająca na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel nieruchomościami, przy nabyciu których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wypełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, wypełniając tym samym definicję odpłatnej dostawy towarów. W konsekwencji wymieniona czynność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym czynność ta podlega opodatkowaniu, jest prawidłowe.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl