IBPP3/443-992/13/AŚ, Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku... - OpenLEX

IBPP3/443-992/13/AŚ - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-992/13/AŚ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r. (data wpływu 11 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2013 r. (data wpływu 27 sierpnia 2013 r.) oraz pismem z dnia 4 września 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pod nazwą "...." przez Miasto - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pod nazwą "..." przez Miasto.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 sierpnia 2013 r. (data wpływu 27 sierpnia 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia14 sierpnia 2013 r. znak: IBPP3/443-992/13/AŚ oraz pismem z dnia 4 września 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 28 sierpnia 2013 r. znak: IBPP3/443-992/13/AŚ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W latach 2009-2012 Miasto realizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "...", umowa o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2011 r. Zarząd Woj. w dniu 7 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę, w której wybrał niniejszy projekt do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - duże miasta, priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. na lata 2007-2013. Miasto po podpisaniu umowy o dofinansowanie jest beneficjentem przedmiotowego projektu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. środki pieniężne są wykorzystywane zgodnie z zapisami umowy. Zgodnie z zapisami ww. umowy jednostka organizacyjna miasta - Miejski Zarząd... realizował prace budowlane w ramach obszaru II "..."

1. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: P., S. oraz L. Teren objęty rewitalizacją podzielono na 7 obszarów tj.:

* Obszar I "...", w ramach którego wykonano boisko sportowe o wym. 20,4 x 38,4 m, plac zabaw oraz zagospodarowanie otoczenia (chodniki, sieć oświetleniową, ławki, kosze na śmieci, trawniki i nasadzenia drzew).

* Obszar II "..." stanowi w istocie budowę drogi wewnętrznej w śladzie byłej nieutwardzonej drogi zakładowej Huty "...". Budowany odcinek będzie stanowił ślepo zakończony układ jezdny o długości 669,31 m.

* Obszar III "...." nie jest przedmiotem wniosku aplikacyjnego.

* Obszar IV "..." - inwestycja dotyczy placu o wym. 130 x 80 m na terenie SP gdzie wykonano: chodniki, drogi wewnętrzne, parkingi, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, latarnie), nasadzenie drzew i trawników.

* Obszar V "..." - inwestycja dotyczy terenu przystanków autobusowych przy ul. Odrodzenia i ich najbliższego otoczenia, gdzie wykonano przebudowę geometrii peronów, montaż wiaty autobusowej, oraz budowę nowych chodników.

* W ramach obszaru VI "..." wybudowano ścieżkę rowerową, postawiono ławki, kosze na śmieci, wykonano chodniki, przyłącze oświetleniowe oraz nasadzono drzewa.

* Obszar VII "..."- na terenie skweru o pow. 0,1815 ha wykonano chodniki, w ramach terenów zielonych założono trawniki, nasadzono krzewy ozdobne, kwiaty i żywopłot, ponadto wykonano ławki i kosze na śmieci.

Zrewitalizowane obszary stworzyły nową jakość przestrzeni miejskiej, oferującą możliwość rozwoju gospodarczego, zaspakajając przy tym potrzeby ludności w zakresie: społecznym, gospodarczym, edukacyjnym/rekreacyjnym.

2. Podczas realizacji prac projektowych, Wnioskodawca dokonał płatności na podstawie wystawionych przez wykonawców prac i usług faktur VAT za następujące zadania projektowe: studium wykonalności, materiały do projektu budowlano - technicznego, dokumentację techniczną, roboty: rozbiórkowe, ziemne; podbudowy; nawierzchnie; pomiary geodezyjne; oznakowanie i urządzenia drogowe; elementy małej architektury; zieleń oraz promocję projektu. Natomiast za prace wykonywane w ramach obszaru II "..." płatności realizował MZ.

3. Ww. wydatki zostały poniesione zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. Refundacja poniesionych kosztów nastąpiła na podstawie przedstawionych faktur VAT. Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%.

W dniu 13 maja 2013 r. Beneficjent projektu - Miasto złożyło wniosek o płatność końcową.

4. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Miasto. Natomiast beneficjentami pośrednimi są mieszkańcy (w szczególności mieszkańcy dzielnicy...), turyści odwiedzający, potencjalni inwestorzy.

5. W ramach uzupełnienia dokumentacji do wniosku o płatność końcową Urząd Marszałkowski poprosił o dostarczenie aktualnej interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT w ramach przedmiotowego projektu przez Wnioskodawcę oraz podmiot realizujący prace projektowe w ramach Obszaru II - Miejski Zarząd.

6. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca oraz MZ nie będzie osiągał żadnych przychodów, a efekty realizacji projektu są ogólnodostępne.

7. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę i podmiot realizujący - MZ nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę i MZ.

W piśmie z dnia 22 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny o następujące informacje:

Podmiotem wskazanym jako nabywca na fakturach związanych z realizacją projektu pn.: "..." jest:

* Urząd Miasta, Wydział Usług Komunalnych, Miasto - na fakturach dotyczących promocji projektu i prac budowlanych w ramach Obszarów I, IV, V, VI oraz VII,

* Miejski Zarząd - na fakturach dotyczących realizacji prac budowlanych w ramach Obszaru II -.

Na fakturach związanych z realizacją ww. projektu w ramach Obszaru II -.... jako nabywca figuruje Miejski Zarząd - jednostka budżetowa gminy, nie posiadająca osobowości prawnej, powołana do zarządzania drogami publicznymi na terenie miasta.

Efekty realizacji projektu powstałe w ramach Obszaru II -...., w tym przypadku droga zgodnie z art. 2a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pozostaje własnością Miasta. Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 5 tej samej ustawy: "w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent miasta". Zadania te są realizowane przez Miejski Zarząd. Zakres obowiązków zarządcy drogi określa szczegółowo ww. ustawa oraz Statut Miejskiego Zarządu, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2003 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 22 sierpnia 2013 r.):

W ocenie Miasta, wobec stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dotyczących prac i usług wykonanych w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Z przedstawionego w treści wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w latach 2009-2012 Wnioskodawca realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "...". Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: P., S. oraz L.

Teren objęty rewitalizacją podzielono na 7 obszarów tj.:

* Obszar I "...", w ramach którego wykonano boisko sportowe o wym. 20,4 x 38,4 m, plac zabaw oraz zagospodarowanie otoczenia (chodniki, sieć oświetleniową, ławki, kosze na śmieci, trawniki i nasadzenia drzew).

* Obszar II "..." stanowi w istocie budowę drogi wewnętrznej w śladzie byłej nieutwardzonej drogi zakładowej Huty "...". Budowany odcinek będzie stanowił ślepo zakończony układ jezdny o długości 669,31 m.

* Obszar III "..." nie jest przedmiotem wniosku aplikacyjnego.

* Obszar IV "..." - inwestycja dotyczy placu o wym. 130 x 80 m na terenie SP gdzie wykonano: chodniki, drogi wewnętrzne, parkingi, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, latarnie), nasadzenie drzew i trawników.

* Obszar V "..." - inwestycja dotyczy terenu przystanków autobusowych przy ul. Odrodzenia i ich najbliższego otoczenia, gdzie wykonano przebudowę geometrii peronów, montaż wiaty autobusowej, oraz budowę nowych chodników.

* W ramach obszaru VI "...." wybudowano ścieżkę rowerową, postawiono ławki, kosze na śmieci, wykonano chodniki, przyłącze oświetleniowe oraz nasadzono drzewa.

* Obszar VII "..."- na terenie skweru o pow. 0,1815 ha wykonano chodniki, w ramach terenów zielonych założono trawniki, nasadzono krzewy ozdobne, kwiaty i żywopłot, ponadto wykonano ławki i kosze na śmieci.

Zrewitalizowane obszary stworzyły nową jakość przestrzeni miejskiej, oferującą możliwość rozwoju gospodarczego, zaspakajając przy tym potrzeby ludności w zakresie: społecznym, gospodarczym, edukacyjnym/rekreacyjnym.

Podmiotem wskazanym jako nabywca na fakturach związanych z realizacją projektu pn.: "..." jest:

* Urząd Miasta, Wydział Usług Komunalnych, Miasto - na fakturach dotyczących promocji projektu i prac budowlanych w ramach Obszarów I, IV, V, VI oraz VII,

* Miejski Zarząd (jednostka budżetowa gminy, nie posiadająca osobowości prawnej, powołana do zarządzania drogami publicznymi na terenie miasta) - na fakturach dotyczących realizacji prac budowlanych w ramach Obszaru II -.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę i podmiot realizujący - MZ nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę i MZ.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Zakupy jakie zostały dokonane na potrzeby przedmiotowego projektu przez Wnioskodawcę pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Tym samym nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych dla Wnioskodawcy faktur dokumentującychponiesione wydatki dotyczące promocji projektu i prac budowlanych w ramach Obszarów I, IV, V, VI oraz VII, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Z przytoczonego powyżej opisu stanu faktycznego wynika ponadto, że w fakturach dotyczących prac budowlanych wykonywanych w ramach Obszaru II -... realizowanego w trakcie projektu "..." jako nabywca wskazany jest Miejski Zarząd.

Jak to już wyjaśniono powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Przede wszystkim zaś zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, numery identyfikacji podatkowej) - § 5 ust. 1 pkt 1 i 2. Powyższa regulacja została powtórzona w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.), zgodnie z którym faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, numery identyfikacji podatkowej).

W przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do Obszaru II -... rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "..." jest Miejski Zarząd, będący odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy to nie Wnioskodawca dokonał w odniesieniu do Obszaru II -... nabycia towarów i usług udokumentowanego fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane przez Miejski Zarząd nabycie towarów i usług w ramach Obszaru II -... realizowanego w projekcie pn. "...", bowiem Wnioskodawca nie jest nabywcą towarów i usług.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dotyczących prac i usług wykonanych w związku z realizacją ww. projektu, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto zaznacza się, że niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Miejskiego Zarząd, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Tut. organ informuje, że w części dotyczącej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu pod nazwą "..." przez Miejski Zarząd wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl