IBPP3/443-919/13/UH - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP3/443-919/13/UH

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-919/13/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Park jest formą ochrony przyrody (art. 6 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) i jednocześnie państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wnioskodawca (...) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT tj.:

a.

wynajem sali (VAT 23%),

b.

nadzór nad lasami prywatnymi (VAT 23%),

c.

sprzedaż drewna opałowego (VAT 8%) oraz drewna pozostałego (VAT 23%),

d.

sprzedaż tusz zwierząt łownych (VAT 5%),

e.

zajęcia edukacyjne, warsztaty (VAT 23%),

f.

sprzedaż wydawnictw (opodatkowane stawką 5%, 8%, 23%),

g.

sprzedaż materiałów warsztatowych (VAT 23%),

h.

zorganizowanie ognisk (VAT 23%),

i.

szkolenia przewodnickie (VAT 23%),

j.

bilety wstępu na niektóre obszary Parku (VAT 8%),

k.

wynajem pojazdów... (VAT 23%)

oraz czynności zwolnione:

a.

najem i dzierżawa obiektów na cele mieszkaniowe,

b.

dzierżawa gruntów na cele rolnicze.

Wnioskodawca 9 maja 2013 r. podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "...". Głównym celem projektu jest ograniczenie skutków antropopresji na obszarach przyrodniczo cennych poprzez odzysk i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Towary i usługi, które będą zakupione w celu realizacji projektu tj.:

a.

demontaż i utylizacja azbestowego pokrycia dachu z budynków gospodarczych (Obwód Ochronny...) i z części zadaszenia piwnic dworskich, (zakres prac: demontaż łat i zużytych elementów więźby, roboty ciesielskie, roboty dekarskie (nabicie nowych łat, wykonanie blaszanego pokrycia dachu), odtworzenie obróbek blacharskich, odtworzenie szalowania ścian szczytowych, odtworzenie podbić strzech i okapów, odtworzenie orynnowania budynku, odtworzenie instalacji odgromowej)

b.

nadzór inwestorski,

nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wyżej wymienione budynki pełnią funkcję gospodarczą (służą ochronie przyrody) i są wykorzystywane przez Wnioskodawcę jako powierzchnia magazynowa (na potrzeby obwodów ochronnych) i garażowa - miejsce postoju samochodów terenowych oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Wnioskodawcy.

Zakupy towarów i usług nabywane w ramach projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Wnioskodawca w trakcie realizacji projektu ponosi wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług kupując na rzecz realizacji projektu towary i usługi. Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, a koszty te nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach projektu, gdyż zakupy towarów i usług zaplanowane w projekcie służyć mają ochronie przyrody i nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi (sprzedażą opodatkowaną).

W myśl art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest możliwe wyłącznie w przypadku wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zakupy zaplanowane w projekcie nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, w związku z którymi przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i przepisy dotyczące proporcjonalnego odliczenia podatku (art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług) nie mają także zastosowania. Ten stan prawny powoduje, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w jakiejkolwiek części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Brak jest zatem prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupionymi towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli wówczas, gdy ma miejsce ich wykorzystywanie do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług (choćby przed zrealizowaniem prawa do odliczenia, towary bądź usługi nie zostały jeszcze spożytkowane na cele działalności opodatkowanej).

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do doliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

W sytuacji, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Natomiast według art. 90 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zasady określania proporcji, są uregulowane w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Proporcje te ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Szczegółowe zasady ustalania ww. proporcji określono w art. 90 ust. 5-8.

W świetle art. 90 ust. 5 i 6 ustawy do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności oraz obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Stosownie do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Poddając analizie cyt. wyżej przepisy należy stwierdzić, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Zaznacza się, że podatnik zobowiązany jest do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy podatnik jest w stanie określić, że dokonane zakupy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, to nie ma obowiązku stosowania proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą "...". Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT wykonującym czynności opodatkowane (wynajem sali, nadzór nad lasami prywatnymi, sprzedaż drewna opałowego, sprzedaż tusz zwierząt łownych, zajęcia edukacyjne, warsztaty, sprzedaż wydawnictw, sprzedaż materiałów warsztatowych, organizowanie ognisk, szkolenia przewodnickie, sprzedaż biletów wstępu na niektóre obszary Parku, wynajem pojazdów, oraz czynności zwolnione (najem i dzierżawa obiektów na cele mieszkaniowe, dzierżawa gruntów na cele rolnicze.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca zakupi towary i usługi budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakupione towary i usługi, nabywane w ramach projektu, będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Towary i usługi wykorzystane do realizacji ww. projektu nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynki gospodarcze oraz piwnice służą ochronie przyrody, pełnią one funkcję gospodarczą, są wykorzystywane przez Wnioskodawcę jako powierzchnia magazynowa i garażowa jako miejsce postoju samochodów terenowych oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Wnioskodawcy.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest związek dokonywanego przez podatnika VAT nabycia towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunek ten nie został spełniony. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione do realizacji projektu "..." nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu nie jest zatem związany z czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cyt. przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem w związku z faktem, że - jak wskazał Wnioskodawca - zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturach dokumentujących poniesione wydatki.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT w jakiejkolwiek części należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Interpretacja ta nie rozstrzyga zatem, czy Wnioskodawca dokonał prawidłowej kwalifikacji podatku naliczonego, uznając że towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług również do czynności opodatkowanych) niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl