IBPP3/443-908/14/EJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP3/443-908/14/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 września 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-908/14/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 21 marca 2014 r. Miasto Z. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "...". Celem dopełnienia wymogów formalnych Urzędu Marszałkowskiego, do złożonego wniosku załączone zostało Oświadczenie Beneficjenta w sprawie możliwości zwrotu podatku VAT. W Oświadczeniu tym stwierdzono, że Miasto zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, w związku z czym koszt ten został uznany jako kwalifikowany.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej, korekta geometrii skrzyżowania oraz zmiany w założeniach organizacji ruchu skrzyżowania ulic: W. - K. W zakresie robót drogowych zakłada się przebudowę peronów przystankowych oraz ciągów pieszych w ich sąsiedztwie, poszerzenie ul. K. dla uzyskania trzech normatywnych pasów ruchu, budowę azylu dla pieszych na przyjściu przez ul. W. oraz niezbędne naprawy nawierzchni jezdni i chodników. Projekt ma na celu poprawę warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Bezpośrednim beneficjentem niniejszego projektu jest Miasto - wnioskodawca i inwestor, właściciel infrastruktury po zakończeniu realizacji projektu. Beneficjent odpowiada za realizację projektu i zabezpieczenie nakładów inwestycyjnych na realizację projektu.

Miasto jest mającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego - miastem na prawach powiatu. W prace na realizacją projektu będą zaangażowani przedstawiciele następujących komórek: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta do którego należeć będzie koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja realizacji projektu oraz Wnioskodawca.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową Miasta tworzoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Wnioskodawca działa w granicach administracyjnych Miasta w zakresie zarządu dróg oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Nadzór na działalnością Wnioskodawcy sprawuje Prezydent Miasta. Do zakresu działania należą w szczególności:

a.

planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,

b.

planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona obiektów inżynierskich na wyżej wymienionych drogach,

c.

wykonywanie zadań zarządcy drogi w granicach administracyjnych miasta na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej z kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta wykonuje uprawnienia właścicielskie.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową, dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Miasta. Mienie Wnioskodawcy jest mieniem komunalnym i może być wykorzystanym jedynie dla potrzeb związanych z działalnością zarządu i działań statutowych. Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego dochodów i wydatków. Wydatki jednostki pokrywane są środkami z dotacji budżetowej uruchamianej na podstawie harmonogramu dotacji według potrzeb.

Wnioskodawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy oraz nadzór nad realizacją inwestycji. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie własnością beneficjenta końcowego. Operatorem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu - Wnioskodawca. Zrealizowana inwestycja stanowić będzie majątek Miasta. Własność rezultatów projektu pozostanie na poziomie lokalnym, a bezpośrednimi beneficjentami rezultatu projektu będzie społeczność lokalna miasta oraz pozostałe osoby z poza obszaru bezpośredniego oddziaływania projektu korzystającego z powstałej infrastruktury. Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury powstałej z wynika realizacji projektu pokrywane będą ze środków budżetu miasta. Niezbędne remonty i działania modernizacyjne będą prowadzone przez Wnioskodawcę.

Wydatki związane z realizacją ww. projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, składa deklaracje miesięczne VAT-7. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez podmiot do wykonywania czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części podczas realizacji inwestycji "...", gdyż wytworzony majątek będzie wykorzystywany przez społeczność lokalną nieodpłatnie, zatem nie będzie się wiązało ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym zgodnie z art. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 177, poz. 1054).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "...". Bezpośrednim beneficjentem niniejszego projektu jest Miasto - wnioskodawca i inwestor, właściciel infrastruktury po zakończeniu realizacji projektu. Beneficjent odpowiada za realizację projektu i zabezpieczenie nakładów inwestycyjnych na realizację projektu. Wnioskodawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy oraz nadzór nad realizacją inwestycji. Operatorem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu - Wnioskodawca. Własność rezultatów projektu pozostanie na poziomie lokalnym, a bezpośrednimi beneficjentami rezultatu projektu będzie społeczność lokalna miasta oraz pozostałe osoby z poza obszaru bezpośredniego oddziaływania projektu korzystającego z powstałej infrastruktury. Wydatki związane z realizacją ww. projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez podmiot do wykonywania czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez podmiot do wykonywania czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "...".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części podczas realizacji inwestycji, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono na podstawie informacji, że produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez podmiot do wykonywania czynności opodatkowanej podatkiem VAT, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl